Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯ ДАНЪЧНИЯТ РЕЖИМ В ЗАСТРАХОВАНЕТО

Промяната на данъчното облагане на застрахователните дружества от 1 януари 2004 г. са обсъдили на поредица срещи експерти от Министерството на финансите и Асоциацията на българските застрахователи. Обсъждана е възможността печалбата на застрахователните дружества да се облага с данък по общия ред, предвиден в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Данъкът върху застрахователните премии ще отпадне и ще се преобразува в косвен данък за сметка на застраховащите лица.Застрахователите признават, че исканията са приети с разбиране от екипа на МФ. Не е постигнато единодушие само за размера на данъка върху премиите. Уточнено е също така, че косвеният данък ще обхване само застраховките от раздел Общо застраховане, а животозастраховането и активното презастраховане няма да се облагат с данък върху премиите.При Общо застраховане ще се прилагат две ставки - нулева за авиационните и морските полици (защото това са рискове извън територията на страната) и 2 или 3% върху останалите видове.Прогнозите на АБЗ за 2004 г. показват, че от данък върху премиите при 2% ставка и от данъка върху печалбата, както и от другите еднократни данъци по ЗКПО могат да се формират приходи в бюджета от застархователния сектор, чийто размер не се различава съществено от сегашните. Експертите на МФ обаче се опасяват, че ако се облага печалбата на застрахователните компании, те ще намерят начин по законен път да си намаляват печалбата, за да спестяват от данъци. Тяхната прогноза за размера на бъдещите постъпления, които секторът би внесъл в бюджета като данъци, е по-малък и те предлагат ставката да е 3 процента. Търси се компромисно решение за ставка 2.5 процента.Застрахователите са се договорили да не се повишават тарифите и премиите по различните видове застраховки спрямо сегашните нива, за да не се отблъснат клиентите.Тъй като ЗКПО регулира преките корпоративни данъци, е решено новото облагане на застрахователните премии да се уреди в специална глава в Закона за застраховането. Тя ще регламентира кои премии ще се облагат и кои не, данъчния период, начина на изчисляване на данъка, подаването на данъчните декларации, вида и размера на санкциите при установяване на нарушения.МФ ще вземе решение и ще предложи на правителството окончателния вариант на данъчните промени. Впоследствие те ще се гласуват в парламента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във