Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

С ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ - БЮДЖЕТНИТЕ ПАРИ СЕ ХАРЧАТ С КЕФ

По традиция докладът на Сметната палата за резултатите от одитите и заверките на годишните финансови отчети на бюджетните организации дава отговор на два основни въпроса. Единият е как не трябва да се харчат парите на българския данъкоплатец. Другият се отнася до смъртните грехове на същите тези бюджетни ведомства, които се разпореждат с тях. Конкретно докладът на върховната контролна институция за 2003 г. обаче не задоволява любопитството на широката публика в една друга насока - колко струват прегрешенията. Всъщност точните числа са известни, но не фигурират в документа, който е публикуван в ИНТЕРНЕТ. Изглежда, и това е част от традицията на Сметната палата - да е прозрачна, само че не за всички. А иначе от доклада става ясно, че годишните отчети за 2003-а на пет от общо 35 бюджетни организации, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, са заверени с резерви. Това ще рече, че размерът на констатираните от палатата нарушения е между 2 и 4% от средствата, които е изразходвало съответното ведомство през миналата година. По такъв начин са заверени годишните финансови отчети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата, Министерството на отбраната и Висшия съдебен съвет. Други тринайсет отчета са заверени безрезервно, а за още седемнайсет контролната институция се е произнесла по същия начин, но с обръщане на внимание. И в двата случая се приема, че грешката, т.е. разминаването между данните от проверката и собствените разчети, не надхвърля 2 на сто. Проверени са били финансовите книжа и на 38 второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Двайсет и шест отчета са заверени без резерви, 9 - без резерви, но с обръщане на внимание, а тези на Военната академия Г.С.Раковски - София, Националния военен университет В.Левски - Велико Търново, и на Висшето военноморско училище Н.Й.Вапцаров във - с резерви.Според доклада най-грешни се оказват здравната каса и ведомството на Долорес Арсенова. За касата се прави нерадостният извод, че правилата и процедурите, действащи в нейните рамки, изобщо не са надеждни и не гарантират нито добро финансово управление, нито предотвратяване и разкриване на грешки и пропуски при отчитане на бюджетните й пари. Изразът си е направо евфемизъм и на практика би трябвало да означава, че в НЗОК цари финансов хаос. Което е в пълно съзвучие с твърденията на експерти, контролни органи и дори вътрешни източници. На много места са установени неправилно отчетени приходи? По-точно от продажба на тръжна документация - в здравното министерство и военната академия Г.С.Раковски, от продажба на земи - в Министерския съвет, от ДДС и от лихви - в Държавната комисия по енергийно регулиране, от предоставени туристически услуги по сключени договори - в екоминистерството, от концесионно възнаграждение - в Министерството на земеделието и горите. Има и още по-любопитни неща - в Министерството на околната среда и водите някои от неправилно отчетените приходи са свързани с преоценка на валутни наличности и с курсови разлики. В образователното министерство и в столичния Технически университет пък не са отчели както трябва приходи от дарения. Не се връзват нещата и с неданъчни приходи в БАН, както и в Университета за хранителни технологии в Пловдив. За Висшия съдебен съвет в документа на Сметната палата се казва, че средства, предназначени за реформата в съдебната система, са били използвани за закупуване на автомобили. А Съветът за електронни медии неправилно е изплатил допълнителни възнаграждения на членовете на управителните съвети на Българското национално радио и националната телевизия. Докладът обаче не разкрива размера на сумите, влезли в повече в джобовете на медийните експерти.При проверени 261 общини 72 отчета са заверени без резерви. Показателно е, че преобладават заверките на отчети без резерви, но с обръщане на внимание - 139, а 47 отчета са заверени с резерви. Сметната палата все пак е отказала да завери три отчета - те са на малко известните общини Братя Даскалови, Върбица и Опака. Колкото до Момчилград и Карлово, те изобщо не са представяли годишните си финансови сметки. При общините най-масови са разминаванията между отчетени приходи и счетоводното им отразяване, забравянето на приходи от дарения, неправилното отчитане на събран и внесен ДДС, неправилно внесени приходи от продажби на стоки, услуги и наеми и т.н.В края на доклада на Сметната палата са включени и няколко извода и оценки. Първият гласи, че изградените системи за финансово управление и контрол не са действали достатъчно ефективно през 2003 г., което е създало възможност за допускане на грешки и неточности в годишните финансови отчети. Освен това през 2003-а се повтарят част от грешките, допуснати и през предишната година. Не липсват и дежурните препоръки, като например да се предприемат мерки от ръководствата на бюджетните организации за подобряване функционирането на системите за финансово управление и контрол на всички нива на управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във