Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕВИЗОРИ ЩE ВЛИЗАТ ВЪВ ВСИЧКИ ФИРМИ С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ

Държавният финансов контрол става задължителен за всички фирми, в които държавата или общините имат участие, независимо от неговия размер. Това е записано в одобрения от правителството в четвъртък (23 септември) проект на нов закон за държавния вътрешен финансов контрол. По сега действащата уредба на ревизорска проверка подлежат само дружествата с над 34% държавен или общински дял. Ако предложеният от кабинета текст бъде гласуван и в Народното събрание, на финансов контрол ще подлежат всички бюджетни организации (с изключение на органите на съдебната власт), регистрираните по чл. 62 от Търговския закон държавни предприятия, както и дружества, в които държавата или кметствата притежават блокираща квота от капитала, включително и техните дъщерни фирми. На проверка ще се подлагат и лицата, ползващи средства от бюджета или от програмите на Евросъюза. В новия закон за държавния финансов контрол се прави разграничение между одиторската дейност и инспекционната дейност. Предвижда се и нова структура към Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, която ще отговаря за финансовите инспекции. Сега едни и същи служители извършват както одит, така и инспектиране, което противоречи на европейските разпоредби.Вътрешния одит ще могат да осъществяват лица, които имат висше икономическо или юридическо образование. Одиторите, които ще работят в органите на съдебната система, ще бъдат назначавани от съответните административни ръководители по Закона за съдебната власт, а в другите бюджетни организации ще ги определят директорът на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол или упълномощени от него длъжностни лица. Според законопроекта глобите, които ще налагат финансовите контрольори ще се увеличат. При възпрепятстване на ревизия наказанието е имуществена санкция до 2000 лева. За нарушение на нормативен акт, свързан с разходването на държавния или на общинските бюджети, се предлага санкция от 100 до 1000 лева. Същата санкция ще се прилага и при неизпълнение на задължителните предписания на финансов инспектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във