Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕЖИМЪТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ЛИБЕРАЛЕН

Кирил Червенков, изпълнителен директор на ПОД Лукойл Гарант- България, пред Кирил Червенков е роден през 1964 г. в гр.Средец. Завършва висше образование със златен медал във ВИИ Карл Маркс със специалност Счетоводство и контрол. Специализира мениджмънт в Българо-френския институт МАРКОМ. Работи като счетоводител, финансов директор и управител на банков клон в Бургас. В периода 1996-1999 г. е финансов директор на Росбулнефт. От 2000 г. е изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Лукойл Гарант - България АД.Владее френски и руски език. Женен, с двама синове.Г-н Червенков, напоследък все повече се говори за намаляване на осигурителната тежест, както и за увеличаване на вноската към фондовете от втория стълб на пенсионното осигуряване. Как ще рефлектира това върху частните дружества? Кога може да се очаква съществено увеличение на вторите пенсии?- Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България се извършва по т. нар. капиталовопокривен принцип. Това означава, че размерът на пенсиите, получавани от универсалните пенсионни фондове, ще зависи основно от натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица. В тази връзка ние винаги сме подкрепяли и ще подкрепяме идеите за достигането на разумен и балансиран размер на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Намерението за увеличаване на техния размер, без да се увеличава общата осигурителна тежест, е в интерес на осигурените лица. Това е така, защото пенсионната система в България е изградена от две части - държавна и частна, които взаимно се допълват. Ясно е, че колкото по-големи са отчисленията от осигурителните вноски за УПФ, толкова по-голяма ще бъде получаваната втора пенсия. Сегашната вноска от 3% не гарантира поставената пред втория стълб на пенсионното осигуряване цел - а именно да се получава пенсия от 20 до 30 на сто от осигурителния доход при пенсиониране. Това може да се постигне, ако вноската за УПФ е поне 7 до 10 на сто от осигурителния доход. Съзнаваме, че да се вземе решение за увеличаване на вноските за допълнително осигуряване, без да се увеличи осигурителната тежест, е доста трудно. Но то е достойно за уважение, тъй като ще гарантира получаването на достатъчно големи пенсии от хората, които сега са в активна трудоспособна възраст и ще се пенсионират след 2020 година. Как оценявате идеята да се пуснат целеви емисии ДЦК, които да са държавно гарантирани и в тях да инвестират частните пенсионни фондове? - Зависи каква е целта. Ако тя е да се покрие текущият недостиг на средства за изплащане на пенсиите от НОИ, при общо намаление на осигурителната тежест, ние подкрепяме това решение. Така би се решил и един от наболелите проблеми пред пенсионноосигурителните дружества - спазването на изискването да се инвестират в ДЦК минимум 50% от активите на задължителните и поне 30% от активите на доброволните пенсионни фондове. Сега емитираните от държавата ценни книжа, в условията на бюджетен излишък, са крайно недостатъчни като обем. Още повече че за тях се конкурират не само пенсионните дружества, а и всички институционални инвеститори. Важно е обаче те да бъдат целеви и с добра доходност.Какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да се стимулира инвестиционната дейност на дружествата? Достатъчно либерален ли е режимът за инвестиции?- Все още не е достатъчно либерален. Една по-гъвкава нормативна уредба може много да помогне за подобряване на доходността. Тя не бива да възпрепятства подходящата диверсификация на активите на фондовете. Колкото по-голяма е диверсификацията, толкова по-добра е комбинацията между риск и доходност в портфейлите. Според нас може да се започне с въвеждането на т. нар. различни инвестиционни решения в доброволните пенсионни фондове. Това значи осигурените в ДПФ да имат възможност за избор между инвестиции, които са с минимален риск и по-ниска, но гарантирана доходност, и такива с по-висока степен на риск и съответно с по-голям потенциал за висока доходност. Разбира се, този процес трябва да се осъществява при съответните законови норми, гарантиращи контрола от страна на Комисията за финансов надзор.Смятате ли, че е възможна консолидация на пенсионноосигурителните дружества в България?- Отговор на този въпрос може да даде само пазарът. В кратката история на допълнителното пенсионно осигуряване у нас вече бяхме свидетели и на консолидация на вече съществуващи ПОД и на създаването на нови.Как виждате развитието на пенсионноосигурителната система и действащите в момента дружества през 2005 година?- Мога да говоря само от гледна точка на нашето дружество. Предвиждам устойчиво нарастване както на активите, които управляваме, така и на броя на осигурени лица, които обслужваме. Пенсионната система в България работи добре и се развива стабилно, без сътресения и особени проблеми. В пенсионните фондове вече са акумулирани около 800 млн. лева. Какво е влиянието им върху развитието на българския капиталов пазар?- За изминалите пет години песионноосигурителните дружества се превърнаха в сериозен фактор на този пазар. Размерът на натрупани средства го потвърждава. С гордост мога да отбележа, че над 50 милиона лева от тези средства се управляват от Лукойл Гарант - България. Въпреки силно изразената рестриктивна инвестиционна политика, която дружеството е длъжно да спазва в управлението на пенсионните фондове, мисля, че сме извървели голяма част от пътя до едно достойно място във финансовата система на страната. Напълно е естествено влиянието на натрупаните от пенсионноосигурителните дружества активи върху развитието на българския капиталов пазар да е положително, тъй като, освен че са внушителни по размер за българските стандарти, тези средства имат различен източник и са съвършено нов ресурс за този пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във