Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕГУЛИРАНЕТО В ЧЕТИРИ СТРАНИ ОТ ЕС

ПОВЕЧЕТО ДЪРЖАВИ ДОПУСКАТ ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИЕкип на Института за пазарна икономика изследва правните рамки за опериране на дружествата със специална инвестиционна цел в четири страни от ЕС: Белгия, Ирландия, Великобритания и Франция. Проучени са следните основни характеристики на регулирането на тези специални структури: - данъчно третиране на дружеството и на неговите акционери; - ограничения за инвестиране от страна на дружеството;- лицензиране и държавен надзор.Когато дружеството е отделно юридическо лице, то (в общия случай) е обект на корпоративно данъчно облагане. Но в някои страни се допуска изключването на специалните дружества от данък печалба. Такава е практиката във Франция и в Ирландия. А инвестиционните компании в Белгия, както и тръстовете и инвестиционните компании от отворен тип във Великобритания са третирани според общите правила на данък печалба и следователно не са данъчно прозрачни.Възможно е съществуването на дружества със специална инвестиционна цел, които не са юридически лица и логично не се облагат с данък върху корпоративните печалби. Такива са например два специални инвестиционни фонда (fonds de placement и the beleggings fond) в Белгия. В този случай доходът на дружеството се облага чак след разпределението му като доход на отделните акционери.Има два подхода при облагането на доходите на този тип дружества. Според първия, при разпределянето на дохода между акционерите не се удържа данък (такава е практиката в Белгия и частично във Франция); впоследствие разпределеният дивидент се включва в облагаемата печалба на акционерите. Според втория, дружествата удържат данък върху дивидента (разпределената печалба). Що се отнася до акционерите - физически лица, удържаният данък или се смята за окончателен и не се добавя към другите доходи (Ирландия), или се приспада от данъка върху личния доход в края на годината (Великобритания). В Ирландия и Великобритания няма правни ограничения за вида на инвестициите и дейността на дружествата. Във Франция и Белгия свободата им на дейност е ограничена: например специалните фондове могат да извършват лихвени и валутни суапове само с цел хеджиране на риска.Франция и Белгия са създали относително строги правила за дейността на специалните дружества. Те са обект на постоянен надзор от Комисията по ценни книжа на Франция и съответно Банковата и финансовата комисия на Белгия. В същото време в Ирландия и Великобритания не е специализиран надзор от държавен орган. Законодателството в тези четири страни не предвижда специален лицензионен режим за създаване на ДСИЦ.Екип на Института за пазарна икономика: Георги Стоев, Елена Маринова, Мартин Димитров, Светла Костадинова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във