Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РЕАЛНО ВСИЧКИ ФОНДОВЕ ЗАГУБИХА ПРЕЗ МАЙ

ПРЕЗ ЮНИ ВСИЧКИ СА СА ПЕЧАЛБАБисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Осигурителен надзор, пред в. БАНКЕРЪГ-н Петков, в последно време в пенсионноосигурителния бранш се констатират смущаващи явления. Може ли да се смята, че нещо в пенсионноосигурителния модел е нарушено?- Сигурно въпросът ви е провокиран от последните публикации за отрицателна доходност на част от пенсионните фондове за май от наложените принудителни административни мерки на три пенсионноосигурителни дружества (ПОД) от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) и за сигналите за фалшификации и за оказван натиск върху осигурените лица за смяна на пенсионния фонд. Мисля, че интерпретацията на тези събития в медиите бе малко емоционална и това създава впечатлението, че има смущения в бранша. Обективно погледнато, подобни събития е имало и преди, вероятно ще има и занапред. Те не дават основания да се смята, че нещо в пенсионноосигурителния модел е нарушено.Наистина от началото на годината се наблюдава една по-голяма динамика в развитието на пенсионноосигурителния пазар у нас. През втората половина на 2003 г. настъпиха значителни промени в нормативната уредба на тази дейност. Влезе в сила новият Кодекс за социално осигуряване, бяха приети много нови наредби от КФН. През първата половина на текущата година основните усилия на пенсионноосигурителните дружества бяха насочени към привеждане на дейността им в съответствие с новите нормативни изисквания и с подготовката за преминаване към всекидневна оценка на активите на пенсионните фондове (ПФ) и въвеждане на отчетността в дялове от 1 юли. Тези значителни промени при осъществяването на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване бяха извършени успешно и не доведоха до сътресения.Същевременно от началото на годината влезе в сила Наредба №3 на КФН, която урежда реда и начина за промяна на участието на осигурените лица от един фонд в друг. Реалният старт на този процес изостри конкурентната борба между играчите на пазара. ПОД станаха по-агресивни в пазарното си поведение и понякога нарушават правилата на честната игра. От друга страна, една голяма част от осигурените лица все още не са достатъчно информирани и отговорни по отношение на своите пенсионни спестявания.Подобни ефекти, и то в много по-големи мащаби, са наблюдавани и в други страни в началото на процеса на прехвърляне между фондовете. Смятам, че с усъвършенстване на нормативната уредба, с повишаване на информираността на осигурените лица и с осъзнаването на необходимостта от саморегулация в бранша тези първоначални трудности ще бъдат преодолени и процесът ще се нормализира.Според вас възможността да се прехвърлят от един фонд в друг предизвика ли някакъв интерес у хората?- Само през първите три месеца, откакто започна този процес, броят на променилите участието си е 1% от общия брой на осигурените във всички фондове. Това е съвсем нормално, тъй като в други страни този процент е около 5% от общо осигурените за цяла година.През последната седмица в ПОК Доверие са получили около 400 жалби от осигурени лица в трите фонда на компанията за нарушаване на правата им. Основните нарушения били фалшифициране на заявления за прехвърляне, включително на лица, които са в чужбина или са починали. Няма ли механизъм за противодействие на тези нарушения?- Не бих могъл да коментирам нито броя, нито характера на тези жалби, тъй като не са постъпили в Комисията за финансов надзор. При нас идват по-често сигнали от едни дружества, че други отказват неправомерно да уважат заявления за прехвърляне. Проучваме обстоятелствата по всяка жалба и сигнал и когато установим, че са извършени нарушения на нормативната уредба или са нарушени правата на осигурените лица, привеждаме в действие санкциите, предвидени в закона. Когато установим, че има основателни съмнения за извършено престъпление, своевременно уведомяваме органите на прокуратурата и МВР. От началото на годината сме изпратили осем такива сигнала.От осемте пенсионни дружества, функциониращи на българския пенсионноосигурителен пазар, фондовете на четири приключват месец май с отрицателен резултат, а едно - на нула. Как стана така, че едните реализираха положителна доходност, а други отрицателна? - Отрицателният доход за месец май на част от приватизационните фондове е обусловен в голяма степен от действието на обективни фактори, които вече бяха коментирани в публикациите по темата. Това се потвърждава и от по-задълбочения анализ на дохода от инвестиции за май. От предоставените месечни данни в КФН се установи, че всички ПФ инкасират загуба от преоценка на инвестициите, но част от тях успяват да ги компенсират с положителен доход от други източници. Своето отражение върху крайните резултати дава и структурата на инвестиционния им портфейл. В научните изследвания по емпиричен път е доказано, че над 90% от колебанията във възвръщаемостта на инвестиционния портфейл на пенсионния фонд се обясняват с алокацията на неговите активи.Но вместо да разискваме отрицателната доходност на част от фондовете през май, е по-важно да отбележим, че този негативен резултат беше компенсиран през юни и пенсионните фондове приключват второто тримесечие с положителна доходност. Равнищата на среднопретеглената годишна доходност, постигната от задължителните ПФ за периода 01.07.2002-30.06.2004 г., се понижават незначително спрямо изчислените в края на предходното тримесечие, но запазват сравнително високи стойности от 11.63% за универсалните пенсионни фондове(УПФ ) и 11.03% за професионалните пенсионни фондове (ППФ).Тези резултати са показателни за доброто инвестиционно представяне до момента на задължителните ПФ и не будят основания за тревога. От 1 юли тази година всички пенсионни дружества преминаха към усреднени цени за преоценка на дълговите ценни книжа. От какво беше продиктуван този акт?- Вероятно имате предвид начина за последваща оценка на ценните книжа, издадени или гарантирани от държавата, при който се използват усреднени стойности от котировките купува и продава за тези дългови инструменти на не по-малко от трима първични дилъри на ДЦК. На практика цената за преоценка се формира от котировките на банките попечители на фондовете и в своите правила за оценка всички пенсионни дружества са възприели да използват едни и същи цени за оценка на тази група финансови инструменти. Възприемането на този начин за оценка беше продиктувано от спецификата на вътрешния пазар на ДЦК, който функционира като пазар от дилърски тип. На него определящи са котировките на дилърите на ДЦК. Чрез тяхното усредняване се постига едно по-точно приближение към пазарната цена на тези инструменти. От 1 юли тази година бяха въведени и т. нар. счетоводни дялове, средствата ще се отчитат в индивидуалните партиди и осигурените лица буквално всеки ден ще следят състоянието на своята партида. В какъв период от време има опасност цената на дяловете да пада и да е заплаха за парите на осигурения човек?- Въвеждането на счетоводните дялове като разчетна единица за водене на индивидуалните партиди на осигурените лица в ПФ е голяма крачка напред, за да се повиши прозрачността в дейността на тези финансови институции. Доходът от инвестирането на средствата на ПФ се отразява всекидневно в стойността на един дял от този фонд. Осигурените лица могат много лесно да получат представа за инвестиционния резултат на съответния фонд за определен период от време, като разгледат промяната в стойността на един дял от фонда за този период или като сравнят представянето на фонда, в който се осигуряват, със стойностите на останалите фондове от същия тип или със средната стойност на един дял за всички фондове.Всекидневното следене на движението на стойностите на дяловете на ПФ е интересно занимание, но то няма особено практическо значение. Пенсионните фондове, за разлика от популярните в други страни взаимни фондове, не изкупуват обратно своите дялове. За осигурените лица е важна промяната в стойността на един дял от ПФ, в който се осигуряват за един по-дълъг период от време. Възможна ли е промяна на счетоводните техники за оценка на активите, след като съгласно Кодекса за социално осигуряване 50% от активите на фондовете се инвестират в ДЦК ? Някои мениджъри от бранша смятат, че би трябвало тези книги да се класифицират като инструменти, държани до падеж. - Пенсионноосигурителните дружества са сред групата предприятия, които от началото на 2003 г. прилагат Международните счетоводни стандарти (МСС) като счетоводна база. МСС №26, който се прилага по отношение на пенсионните фондове, изисква активите им, включително дълговите инструменти, да се отчитат по справедлива стойност. Това налага класифицирането на всички активи на ПФ като държани за продажба.Стремежът за защита на парите на осигурените доведе до въвеждането на изключително консервативни и рестриктивни правила и постави съотношение 90 към 10 за инвестициите в дългови ценни книжа и в акции. Не трябва ли да се търсят по-гъвкави решения за преструктуриране на портфейлите на пенсионните фондове?- Съотношението между дълговите ценни книжа и акциите в портфейла на пенсионните фондове у нас не е точно такова. Трябва да се отчита и възможността ПОД да инвестират в чуждестранни ценни книжа, в това число акции, до 15% от активите на задължителните ПФ и до 20% от активите на доброволните ПФ. Тази възможност досега не се използва, но с приемането на Наредба №6 от 13/07/2004 г. на министъра на финансите за реда за инвестиране на ПФ в чуждестранни ценни книжа отпадат нормативните пречки да става това. Впрочем не се оползотворява напълно и сравнително малкият лимит за инвестиране в акции на местни емитенти. Фактическата алокация на инвестициите в акции в портфейлите на ПФ нараства, но като средна стойност остава значително под позволените от закона 10 процента.Като правя тези уговорки, не се опитвам да отклоня отговора на въпроса. Аз споделям виждането за постепенно либерализиране на инвестиционния режим на ПФ и в частност за завишаване на лимита за инвестиране в акции. Това ще осигури по-голяма гъвкавост в инвестиционното поведение на дружествата и по-добър баланс между акции и облигации в портфейлите на пенсионните фондове. ВИЗИТКАБисер Петков е роден на 06.09.1963 година.Завършва УНСС, специалност Икономика на търговията.Специализира финанси в Икономическия университет във Виена и в Университета в гр. Лестър, Великобритания.Преподава в УНСС дисциплините Финансов мениджмънт и Борсова търговия. Има редица публикации в научни издания по въпросите на фирмените финанси, борсовата търговия и пенсионното осигуряване. От началото на 2002 г е назначен за председател на Държавната агенция за осигурителен надзор. През март 2003 г. е избран от НС за заместник- председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Осигурителен надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във