Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

РАДИАЦИОННА МЪГЛА ЗАБУЛВА СДЕЛКА НА ТРАКИЯ - РМ

Пловдивското дружество Тракия - РМ, което бе приватизирано на 23 юни 2004-а от семейната фирма КОЛЛО на жълтия депутат Димитър Кателийчев Пейчев за 1.488 млн. лв., може да създаде големи главоболия на новия си притежател. През август миналата година Нейко Ангелов - управител на държавното тогава дружество (с принципал министъра на енергетиката), продава 100 т метални отпадъци, за които съществуват съмнения, че са били радиоактивни. Впоследствие, ако се доверим на твърденията на купувача, цялото количество е било изнесено за Германия и Испания. Очевидно крилатата мисъл незнанието е блаженство по никакъв начин не може да се отнесе до замесените в този случай. Ако стоте тона действително са напуснали страната и действително са били радиоактивно замърсени, то е цяло чудо, че името на страната ни все още не е замесено в международен скандал. Стоте тона отпадъчна хромникелова стомана, едрогабаритна, силно замърсена (както изрично е упоменато в документите, но без да се уточнява от какво) преминават съвсем легално през Софийската стокова борса. Рекламни карета за продажбата на това количество на цена 940 щ. долара за тон са публикувани в периода юни-септември 2003-а и в пловдивския вестник Марица днес. Междувременно управителят Ангелов подписва на 28 юли договор № 71 за възлагане на поръчка за продажба на въпросната стомана с борсовия посредник Виа Монеда ООД - София. Сделката между него и Новотика - брокер на купувача Нова Универсал 1 ООД, е сключена на борсовата сесия на 27 август на цена 740 щ. долара за тон. Това беше скрап. За да се търгува с него, не се изисква някакво специално разрешение, недоумява пред БАНКЕРЪ представителят на Новотика Огнян Цанев. Това е петата по ред сделка със старо желязо, която извършвам по поръчка на този клиент - уточнява, на свой ред пред вестника, и Калин Атанасов от Виа Монеда. - В нея нямаше нищо необичайно. Договорът с брокера на купувача подписахме на 27 август миналата година. Договорената цена, преизчислена в левове по фиксинга на БНБ за курса на щатския долар от тази дата (1.327 млн. лв. - бел.а.) трябваше да се плати на траншове по банков път. Плащането ставаше авансово преди изтеглянето на всяка партида. Едно от условията на клиента ми беше купувачът да е юридическо лице, притежаващо лиценз за търговия с черни и цветни метали (Нова Универсал 1 притежава такъв документ с №196-10 с петгодишна давност, смятано от 28 юни 2002 година). В договора беше записано, че всички разходи по нарязването, товаренето и превозването са за сметка на купувача. Нямаше изискване за специално облекло на работниците, които ще режат и товарят металните отпадъци, освен да са с ботуши, тъй като било кално на площадките. Нямам представа с какво са били замърсени тръбите. Пък и не ме интересува. Сделката е абсолютно законна.Отваряме малка скоба, за да насочим вниманието на читателя към един прелюбопитен факт, който установи в. БАНКЕРЪ. Постъпленията от тази сделка в размер на 1.327 млн. лв. не са били отразени в отчета за приходите и разходите на дружество Тракия-РМ за 2003 година.Така или иначе, от полезрението и на двамата брокери е убягнал фактът, че до влизането в сила на Постановление № 163 на Министерския съвет от 20 август 1992 г.фирма Тракия - РМ е добивала уранВ интерес на истината те не са и длъжни да знаят цялата история на дружеството. Например, че то е създадено през 1991-ва след разформироването на държавната фирма Редки метали - гр. Бухово, като поема активите и пасивите на дъщерните й Похимет - Момино село, и миннодобивното предприятие Бялата вода - гр. Долна баня. Съществена подробност е, че продаваните от Тракия - РМ железни отпадъци са точно от онези стари съоръжения (колони, тръби и фунии), с които преди демонтирането им от 16-те площадки на дружеството, пръснати из Горнотракийската низина, някога се е извличал уран. Няма начин да не са били замърсени - разказва пред в. БАНКЕРЪ дългогодишен специалист, запознат със спецификата на технологията. - В сондите от хромникелова стомана се изсипваше разтвор на киселинна или солна основа, който се нагнетяваше и след химичната реакция се извличаше уран в концентриран вид. На борсата се обявява сделка за скрап - размишлява брокерът Огнян Цанев. - Няма откъде да знаем дали е радиоактивен, или не, ако продавачът не е предупредил. Но ако посредниците и купувачът Нова Универсал 1 ООД са тънели в неведение, същото не може да се каже ръководството на държавното тогава Тракия - РМ. То би следвало да е наясно, че само две години след закриването на уранодобива (с цитираното постановление №163), на 12 декември 1994 г., бившият Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели (чийто приемник е Агенцията за ядрено регулиране) е приел Инструкция №1. С нея се определят редът и начинът за третиране на радиоактивно замърсените материали и на съоръженията от ликвидирането на уранодобивните обекти. Там изрично е посочено, че не се допускат за използване и се третират като радиоактивни строителните, пластмасовите и каучуковите отпадъци, както и металните съоръжения от бившите уранови площадки. Тяхното събиране, съхраняване, складиране, превозване и погребване се осъществява по силата на специалната Наредба №7, приета още на 7 януари 1992 година. Впрочем авторите на инструкцията допускат, че някои от металните съоръжения може да са с ниско радиоактивно замърсяване и да са годни дори за повторна употреба за производството на храни и за питейно водоснабдяване (до 20 бета-частици на кв. см), за подземни разработки (до 200 бета-частици на кв. см) или за претопяване (над 200 бета частици). Само че тогава те задължително трябва да са сертифицирани след съответните изпитания от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Това изискване беше потвърдено пред БАНКЕРЪ и от специалисти в две министерства - на енергетиката и здравеопазването.Експерти от Дирекция Енергийни ресурси във ведомството на Милко Ковачев (бивш принципал на Тракия-РМ) поясниха, че е възможно стоте тона отпадъци от хромникелова стомана, продадени миналото лято на стоковата борса, преди това да са били почистени от радиоактивно замърсяванена някоя от площадките на дружеството продавач. Но ако е така, партидата е трябвало да бъде придружена от протокол-сертификат за изпитване на съдържанието на радионуклиди, издаден от НЦРРЗ, към който е и единствената акредитирана държавна лаборатория. Прегледахме архива. През 2002 и 2003 г. нашата инспекция Контрол на ядрената енергетика не е издавала такъв документ на Тракия - РМ, обясни заместник-директорът на центъра инж. Виктор Бадулин. Той препоръча да се потърси информация и от други частни акредитирани лаборатории, както и от Екоинженеринг РМ ЕООД - фирмата, натоварена по силата на Постановление № 74 на Министерския съвет от 27 март 1998 г. да извърши организацията и контрола по техническата и биологичната рекултивация на засегнатите от уранодобива райони. Ние се занимаваме единствено с ликвидирането на последствията и мониторинга и не сме акредитирани да издаваме каквито и да било сертификати - уточни управителят й Иван Христов. - Националният център по радиобиология и радиационна защита е оторизираната държавна институция. Мога само да кажа, че биологическата и технологичната рекултивация на бившите площадки на Тракия - РМ приключи още през 2001 година. Единственият ни ангажимент към тази фирма е да извършим биологична рекултивация на обект Селище в тригодишен срок. Възможен е и друг вариант, допускат в Дирекция Енергийни ресурси - металните отпадъци да не са били обеззаразенино в този случай купувачът Нова Универсал 1 ООД задължително е трябвало да бъде известен, че купува радиоактивния скрап, и да го почисти по технология и на площадка, определени от Националния център по радиобиология и радиоактивна защита. Никъде в договора за покупко-продажба обаче не е записано подобно предупреждение. Необходимо е да се отбележи също така, че превозването на ядрени товари се извършва с разрешение от Агенцията за ядрено регулиране и със специализиран транспорт, съгласно Наредба №7, за която вече стана дума. От агенцията заявиха, че от фирма Нова универсал 1 ООД през 2003 г. не е постъпвало искане за издаване на разрешение за превоз на източници на йонизиращи лъчения. Тракия - РМ ЕООД е притежавало лиценз Т-162, регистрационен № 255 от 3 юли 2003 г. за многократен такъв превоз и с валидност една година, но пък в договора за сделката е записано, че разходите за тази дейност са за сметка на купувача.Превозихме товара с наш транспортчистосърдечно призна пред в. БАНКЕРЪ Петя Иванова, един от двамата собственици на регистрираното в София дружество Нова Универсал 1. От Тракия - РМ сме купили правоъгълни и цилиндрични съдове от хромникелова стомана. Предупредиха ни, че те не могат да бъдат използвани в хранително-вкусовата промишленост. Не мога да допусна, че са били радиоактивни, тъй като съдружникът ми Койчо Стоянов ги е проверявал на място с ръчен апарат на фирмата ни. Нашите партньори Шолц Рисиклинг ГМБХ (Sholtz Recyclyng GmBH) от Германия и Весубио Металс (Vesubio Metals) от Испания също ги проверяват. Ако имаше нещо такова, досега щяхме да разберем, беше отговорът на Иванова. По думите й цялото закупено от Тракия-РМ количество цветни метали е било изнесено за рециклиране зад граница до декември 2003 година. Проверка в базата данни на Агенция Митници потвърди казаното от Иванова. На свой ред съдружникът й Койчо Стоянов заяви, че замервания са правени от частната акредитирана лаборатория Диал ООД, базирана в Бухово. Имайте предвид, че в природата уранът не излъчва гама-лъчи. Той е опасен само след обогатяване, подчерта търговецът на скрап. На това обяснение всеки физик би се изсмял искрено, а и управителят на Диал Младен Младенов няма спомен неговата фирма да е издавала сертификат на Тракия-РМ. Вземали сме водни проби от техни площадки и сме ги анализирали. Не си спомням да сме извършвали замервания на скрап, уточни собственикът на лабораторията. Ако хромникеловата стомана не е била радиоактивна, както твърдят от Нова Универсал 1 ООД, не става ясно защо никой от ръководството на Тракия - РМ не си е направил труда да сертифицира бракуваните метални съоръжения, както изисква българското законодателство? Двумесечните ни опити да се свържем по телефона и да разговаряме с управителя на Тракия - РМ Нейко Ангелов постоянно удряха на камък - или го сварвахме в неподходящ момент, или беше зает с неотложни срещи: Като управител пътувам много. И в момента съм извън кабинета си. Не мога да си спомня нищо за тази сделка. Трябва да прегледам документите. Елате в офиса ни в Пловдив, любезно ни покани Ангелов. В заключение само ще добавим думите на един висш чиновник от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, който възкликна, че ако сделката е осъществена по описания начин, то тя представлява престъпление. Но тези неща ги установяват други органи - като прокуратурата и следствието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във