Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЪТЯТ ЗА... НИКЪДЕ*

Отговорът на канадската компания AECL (един от кандидатите за АЕЦ Белене), изпратен до енергийния министър Милко Ковачев на 7 юни 2004 г., е повече от любопитен. Копия от текста са изпратени до вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева и до министъра на финансите Милен Велчев. Поради актуалността на темата публикуваме документа без редакторски намеси.-----------------Уважаеми господин Ковачев,Благодаря, че ни изпратихте документа АЕЦ Белене - Пътят нататък за коментар. Ние го прегледахме подробно и с интерес. Резюме на анализите и коментарите на АЕCL относно структурата на проекта, обхвата, подаването на оферти, ценообразуването, графика и финансирането е предложено по-нататък в това писмо. Коментарите на АЕCL се базират на нашето разбиране, че Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на България, както и правителството на България, искат процес, който да донесе най-конкурентния в ценово отношение проект за Белене, с най-голяма вероятност за успех и с най-малък риск за българското правителство.Структура на изпълнение на проектаКонсорциумът АЕCL/Ансалдо/Хитачи/Бехтел ще предложи да построи в Белене два блока Канду 6, като представи гаранции за цената, графика и мощността.В конкуренция със:Консорциумът АЕС/Фраматом ще предложи да довърши реактора ВВЕР 1000, започнат през 80-те години, и да построи втори ВВЕР 1000, като представи всякакви гаранции - за цената, графика и мощността.Консорциумът Уестингхаус/Шкода ще предложи да довърши реактора ВВЕР 1000, започнат през 80-те години, и да построи втори ВВЕР 1000, като също представи всякакви гаранции - за цената, графика и мощността.Или в конкуренция със:Консорциумът АЕС/Фраматом/Шкода/Уестингхаус ще предложи да довърши започнатия през 80-те години реактор ВВЕР 1000 и да построи втори от същия тип, като гарантира цената, графика и мощността.На тази база ние очакваме и бихме предложили всички технически и договорни допирни точки между отделните части на централата и отделните партньори в консорциума да бъдат отговорност на консорциума в рамките на един-единствен договор и да не представляват тежест или риск за правителството/собственика на проекта (фигура 1). Това е и най-конкурентният подход, тъй като консорциумите ще трябва да минимизират общата цена на проекта, за да получат договора. Този подход води и до най-високата вероятност за успех, защото консорциумът-победител ще има гаранции за цената, графика и мощността. Ролята на НЕК ще се изразява в администрацията на един-единствен договор с избрания консорциум.Точно обратното, документът АЕЦ Белене - Пътят нататък пропагандира един много сложен и високорисков подход за разделяне на проекта (фигура 2), при който отделните доставчици не биха могли да поемат отговорността за цялостното изпълнение на централата. Това е в абсолютно противоречие с целите на министъра и в такъв случай рисковете, свързани с графика, цената и мощността са много по-големи и ще паднат изцяло върху правителството/собственика.Министерството на енергетиката би трябвало да следва един конкурентен и прозрачен метод, като изиска от всеки консорциум да подаде официална и обвързваща оферта за цялата централа за доставка на гарантирана мощност при гарантирана фиксирана цена с гарантиран фиксиран график. Искането трябва също да посочва наказанията, ликвидационните щети и границите на задълженията при какъвто и да е недостиг на мощност или забавяне в графика. Консорциумът, който получи договора, трябва да поеме преразходите.График на дейностите според документа Пътят нататъкВ този документ се казва: Единственият метод за възлагане на поръчка, при използването на който договорите ще бъдат налице до първото тримесечие на 2005 г., е да се организира паралелен, конкурентен селективен процес с избрани проектантски и строителни компании.Ясно е, че при използването на подход за разделяне на проектния пакет предложеният график не може да бъде спазен и да има ясно дефиниран, прозрачен и конкурентен селективен процес. Както се вижда на фигура 2, има няколко договора (за атомно парно съоръжение, уеднаквяване на съоръженията, електричество, инженерна дейност и т.н.), които изискват да се дефинират обхватът, условията и допирните точки. Да се приема, че могат да се подготвят точни технически характеристики за всички тези договори и техните взаимни допирни точки за около един месец, за да се получат обвързващи оферти и да последват цялостна оценка, безпристрастен подбор и прозрачни преговори, е неправдоподобно. Подобен график създава впечатление за изкуствен, предрешен и инсцениран процес.Да се изискат цялостни оферти за пълно изграждане от всеки от трите консорциума и да се оценят получените три оферти представлява най-краткият график за пътя, който предстои. Особено след като сложните допирни точки между отделните части на централата ще бъдат отговорност на строителния предприемач (контрактор) в рамките на един-единствен договор със собственика.Кратък график е възможен единствено ако наддаването, изборът, преговорите и подписването на договор се базират на един-единствен всебхватен договор за пълно изграждане. Идеята, че с избирането на модел с много договори се постига по-бързо разработване на проекта, не звучи правдоподобно.Информационен меморандумНеприемлив и изненадващ елемент от документа Пътят нататък е идеята, че предложенията за проект за около 2.5 млрд. евро трябва да се подават на базата на информационни меморандуми, издадени от НЕК за отделни части от проекта. По наше мнение тази идея е доста необичайна и може да се приложи единствено ако доставчикът е вече предварително избран на базата на други причини и критерии.Информационният меморандум е неуместен документ и трябва да бъде заменен с официален документ-покана за участие. В отсъствието на такъв ясно дефиниран, цялостен, прозрачен и официален документ процесът по оценяването ще бъде основан на предубеждения и обект на манипулации.Изготвяне на информационен меморандумГрафикът в документа Пътят нататък посочва, че изготвянето на техническите характеристики, графика за доставка, дефинициите на допирните точки и търговските условия ще се извърши за около един месец от 18 юни до 20 юли. Това може да бъде възможно само ако се изиска подход за цялостно завършване на проекта. При подхода за разделяне на проекта търговските и техническите допирни точки между частичните доставчици остават отговорност на правителството/собственика. Следователно, според нас, се изисква период от около една година, за да се подготвят подробни списъци на системите, компонентите и материалите във всеки договор и да се дефинират сложните допирни точки между тях.Трябва да се отбележи, че при варианта за завършване на първия реактор ВВЕР 1000 от 80-те години на ХХ в. тази дейност е много по-сложна заради несигурното състояние на съществуващите строителни структури и оборудване в обекта Белене.Информационният меморандум, описан в документа Пътят нататък, е твърде неясен и ще доведе до отговори с ограничена и дори никаква търговска и техническа стойност.Графикът, предложен за изготвяне на техническите характеристики на офертите, е твърде кратък и недостатъчен и в резултат няма да се получат достоверни и ефективни документи.Разработване на критерии за оценяванеСпоред графика в документа Пътят нататък критериите за оценяване ще бъдат подготвени месец и половина след издаване на информационния меморандум. Това е абсолютно неприемливо.Поканата за подаване на документи за участие трябва ясно да очертава три категории критерии, свързани с оценяването:- критерии, които водят до дисквалификация на офертите (например недостатъчна ангажираност, недостатъчна валидност на офертата, основни недостатъци в обхвата, липса на гаранции за мощността, графика и цената на проекта, отхвърляне на търговски условия и т.н.);- критерии, които водят до допълнителна оценка на разходите, която се добавя към цените в офертите от страна на оценителите преди избора;- критерии, които трябва да се разрешат чрез изясняване преди избора и последващите преговори (по-дребни въпроси, които не засягат обхвата, цената и графика).Единствено процедурните и логистичните въпроси, свързани с процеса по оценяването, могат да бъдат разработени след издаване на поканата за оферта.Критериите за оценка на офертата, описани по-горе, е необходимо да бъдат включени в официалната покана за подаване на оферта и щом започне процесът, не следва да има никакви промени. В противен случай процедурата ще се превърне в един предубеден, субективен и изкуствен процес по възлагане на поръчка. Финансиране на проектаФинансирането на проекта изисква експортни и търговски кредити, правителствено финансиране и частни инвестиции. Правителството на България даде да се разбере, че е възможно да няма пълна суверенна гаранция за проекта.В такъв случай суверенната гаранция трябва да се използва за покриване на експортни и търговски кредити. Частните инвеститори и правителствените фондове ще останат необезпечени и е необходимо да се оправдаят на базата на кредитната надеждност на самия проект. Само проект, чието изпълнение и завършване е гарантирано от сериозен договор за цялостно изграждане, има потенциал да привлече изискваните необезпечени инвестиции.Договор за цялата централа с гаранция за завършване на проекта и цялостно изпълнение ще има много по-голям шанс да бъде финансиран с привличане на необезпечени инвестиции и средства. Това няма да се случи при модела на разделяне на проекта и подписване на много договори, когато рисковете за завършване и изпълнение са за сметка на правителството/собственика.Чуждестранни специалисти по оценяване и доказана инженерингова компанияУчастието на чуждестранни оценители по принцип е положителна стъпка. Но инженеринговата компания, описана в документа Пътят нататък, ще е нужна само когато проектът се изпълнява по модела за разделяне. Когато се прилага моделът за цялостно изграждане, ролята на инженеринговата фирма е част от офертата на консорциума, който ще поеме цялото строителство. Това е основна причина за по-малкия риск, който понася собственикът при модела за цялостно изграждане.Докато при модела за цялостен проект договорът с инженерингова фирма всъщност е част от договора за цялостно изграждане, то при модела за разделяне контрактът с чуждестранна инженерингова фирма е основен етап, който засилва сложността и риска на метода за разделяне и увеличава цената на целия проект.За да се запази правдоподобността на оценителния процес, ангажирането на каквито и да е чуждестранни консултанти в етапа на оценяване трябва да става абсолютно независимо от чуждестранната инженерингова компания (ако тя изобщо е необходима), за да се избегнат конфликти на интереси. На специалистите по оценяването трябва да бъде забранено да се състезават за договора за чуждестранна инженерингова фирма (ако такава изобщо е необходима).В резултат на всичко това АЕCL очертава следните заключения:1. Липсата на официално искане за подаване на оферта, какъвто е случаят в документа Пътят нататък, може да доведе до липса на прозрачност и е възможно да се злоупотреби с конкурентния процес.2. Изготвянето на една-единствена техническа характеристика на офертите при предложенията за цялостно изпълнение е много по-просто и отнема много по-малко време, отколкото изработването на много частични характеристики със сложни технически и търговски допирни точки.3. Графикът, предложен в документа при модел за разделяне, не е правдоподобен. Той не може да бъде спазен, ако целта е безпристрастен и прозрачен процес с максимална изгода за правителството на България.4. Конкурирането с оферти за цялостно изпълнение на проекта е подходът, който има шанс да стигне на етап договор за целия проект за около една година, считано от този момент.5. Директивите и правилата в ЕС няма да подкрепят процеса, предложен от НЕК в документа Пътят нататък. Особено когато става дума за проект от такава величина, който е отчасти или напълно подкрепен от правителствени фондове и гаранции.6. Документът Пътят нататък не отчита нито една от препоръките на АЕCL, касаещи разпределянето на риска, и следователно натоварва с неуправляемо висок риск правителството на България.7. Консорциум със сериозна и конкурентна в техническо, търговско и финансово отношение оферта за цялата централа ще възприеме процеса, описан в документа Пътят нататък, като субективен и недостоен за участие в тази му форма.Препоръки1. От трите консорциума трябва да се изискат предложения за цялостно изграждане на базата на това, че този модел е най-конкурентният подход и води до най-малък риск за правителството на България, като в същото време има най-висок потенциал за финансиране.2. В своето искане за оферти правителството/собственикът трябва да настоява, а в своите оферти доставчиците да предложат гарантирана мощност, фиксирана цена и фиксиран график на проекта, с посочени наказания и задължения.3. Проект с потенциална цена от около 2.5 млрд. евро не бива да бъде предоставян на базата на информационни меморандуми и отговори на информационно запитване. Той трябва да се базира на ясни, фиксирани, пълни и официални технически характеристики от страна на клиента/собственика и на пълни, официални и обвързващи оферти от страна на доставчиците.4. В поканата за подаване на оферти е необходимо да се включат някои основни критерии за оценка на офертите, като след нейното издаване не трябва да се правят никакви промени.5. Трябва да се установи реалистичен график за изготвяне на техническите характеристики от правителството/собственика.6. Чуждестранният консултант с международен опит и познания за конкурентни технологии трябва да съветва правителството/собственика по провеждането на конкурса и резултатите от оценяването, подбора на доставчиците и преговорите с тях.Както беше посочено по-горе, нашето заключение е, че препоръчаният Път нататък няма да постигне поставените от вас цели за справедливост и прозрачност и че в своята сегашна форма той е неуместен за завършването на проекта Белене, който има висока стойност и особено търговско и стратегическо значение.В духа на искрена и открита дискусия ние се надяваме, че написаното тук ще помогне за намирането на разумна процедура за продължаване на пътя. АЕCL и нейните партньори остават ангажирани с проекта за атомна централа в Белене и е на разположение за по-нататъшни дискусии по тези въпроси. Очакваме с нетърпение Вашия отговор.Искрено ВашАла АлизадеРегионален вицепрезидент, отдел Международен маркетинг и бизнес развитие-----------* Заглавието е на редакцията

Facebook logo
Бъдете с нас и във