Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОВИЗИИ ВЕЧЕ СЕ НАЧИСЛЯВАТ САМО ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И БЪДЕЩИ РАЗХОДИ

ПРОВИЗИЯ - задължение с неопределена срочност или размер.В някои страни, в т.ч. и в България, под провизия се разбираше намаляването на балансовата стойност на някои вземания при съмнения, че те ще бъдат събрани, което е неприложимо по МСС.ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - задължение, произтичащо от договор, законодателство или друго приложение на закона.КОНСТРУКТИВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - задължение, произтичащо от действие на предприятието, при което:* по силата на традиции, публикувана политика или друг факт предприятието е доказало, че ще поеме определени отговорности;* предприятието създава в други страни определено очакване, че ще се освободи от тези отговорности.ЗАДЪЛЖАВАЩО СЪБИТИЕ - събитие, което поражда правно или конструктивно задължение, чийто резултат е липсата на реална алтернатива за погасяване на задължението.Провизиите могат да не са конкретно персонифицирани, неопределени са по време и размер, по принцип не са изискуеми и могат да не бъдат изпълнени.За разлика от тях задълженията са персонифицирани, ясни по отношение на време и размер, по принцип са изискуеми и се изпълняват.УСЛОВЕН АКТИВ - възможен актив, който произтича от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването на едно или повече бъдещи несигурни събития, които не могат да бъдат контролирани изцяло от предприятието. Условните активи подлежат на оповестяване, ако постъпването на икономически изгоди от тях е вероятно, но не е сигурно. Ако постъпването на икономически ползи от актива не е вероятно, не се изисква оповестяване. Ако вливането на ресурси, включващи икономически ползи, е практически сигурно, то тогава активът не е условен.УСЛОВЕН ПАСИВ:* възможно задължение, което произтича от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или не настъпването на едно или повече бъдещи несигурни събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието, или* настоящо задължение, произтичащо от минали събития, но което не е признато, защото не е вероятно за погасяването му да се наложи изтичането на пари от предприятието или други носители на икономическа изгода или защото размерът на задължението не може да бъде определен с достатъчна степен на надеждност.Международният счетоводен стандарт (МСС) 37 регламентира третирането на провизии, условни задължения и условни активи.Понятието за провизии е твърде различно от това, което се използваше в националните стандарти до тази година (виж карето)ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОВИЗИИТЕПровизия се признава при наличие на правно или конструктивно задължение в резултат на минали събития, вероятност от изтичане на ресурси за погасяване на задължението и надеждна оценка на размера на задължението.Размерът на признатата провизия трябва да е най-добрата оценка за покриване на задължението, което е равно на сумата, необходима да се плати към датата на баланса или да се прехвърли на трета страна.Когато стойността на парите не се променя съществено във времето, е необходимо размерът на провизията да представлява сегашната стойност на разходите, които се очаква да бъдат направени за покриване на задължението. Тоест, за разлика от досегашната практика, провизиите се дисконтират, когато ефектът от различната стойност на парите във времето е съществен.Провизиите трябва да бъдат преразглеждани към датата на съставяне на финансовия отчет и преизчислявани с цел да се отрази текущата най-добра оценка. Ако вече не е вероятно да възникне необходимост от изтичане на ресурси за погасяване на задължението, поддържането на провизията следва да се прекрати.ПРИМЕРИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОВИЗИИПърви примерЕдно дружество продава стоки с едногодишна гаранция за всички дефекти, които евентуално ще възникнат през този период. Очаква се, че ако във всички продадени продукти бъдат открити минимални дефекти, разходите за поправки ще възлязат на 400 хил. лева. Ако възникнат големи дефекти, се очаква разходите за поправки да възлязат на 800 хил. лева. Като се има предвид историческият опит на дружеството, както и неговите бъдещи очаквания, има вероятност в 80% от продадените продукти да няма рекламации, в 15% да има дребни дефекти и в 5% да възникнат сериозни дефекти. Сумата на признатата провизия се изчислява по следния начин:(80%*0) + (15%*400 000) + (5%* 800 000)= 100 000 лева.Втори примерСрещу едно дружество е заведено дело за нарушаване на определени законови изисквания, свързани с опазване на околната среда. Ако то загуби делото, следва да заплати обезщетение, възлизащо на 100 хил. лв., както и съдебни разноски за 5 хил. лева.При предположение, че е по-вероятно делото да бъде спечелено, най-добрата оценка е, че не следва да се правят никакви провизии. В този случай обаче е необходимо да бъдат оповестени условните задължения. Но в случай че има някаква възможност делото да бъде загубено, трябва да се направи оценка на необходимите провизии.Ако вероятността за спечелване на делото се оценява на 80%, а от загубване - 20%, сумата на провизията би се изчислила така:(80%*0) + (20%* 105 000) = 21 000 лв.Провизии за бъдещи загуби от дейността не следва да се признават. Очакването на бъдещи загуби е индикация, че определени активи, необходими за дейността, може да се обезценят. Предприятието трябва да проведе проверка за обезценка на тези активи съгласно МСС 36 Обезценка на активи.СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОВИЗИИТЕИзчислената провизия се посочва като разход в отчета за приходи и разходи и като провизия в пасива на баланса.Ако приемем, че най-добрата оценка на провизията за опазване на околната среда възлиза на 100 хил. лв., то тогава ще се съставят следните счетоводни статии:Дебит сметка разходи за провизии 100 000Кредит сметка провизии 100 000При извършване на съответните разходи в размер на 100 хил. лв., т.е. при използване на провизията: Дебит сметка провизии 100 000Кредит сметка парични средства 100 000Ако извършените разходи са в размер на 110 хил. лв., се съставя следната статия:Дебит сметка провизии 100 000Дебит сметка други разходи 10 000Кредит сметка парични средства 110 000Ако реално извършените разходи са в размер на 90 хил. лв., се записва:Дебит сметка провизии 100 000Кредит сметка парични средства 90 000Кредит сметка други приходи 10 000Ако към датата на изготвяне на финансовия отчет (имайки предвид ефекта от времевите разлики в стойността на парите) се прецени, че най-добрата оценка на провизията възлиза на 120 хил. лв., се съставя следната счетоводна статия за коригиране на размера на призната провизия:Дебит сметка разходи за лихви 20 000Кредит сметка провизии 20 000ОБРЕМЕНЯВАЩИ ДОГОВОРИТова са договори, по силата на които разходите, направени за покриване на задълженията, превишават очакваните от сключването на договора икономически ползи.При обременявящ договор текущото задължение (загубата от превишението на разходите над приходите) следва да се оцени и признае като провизия.ВЪЗВРЪЩАНЕ НА СРЕДСТВАВъзстановяването на някои или всички разходи за създаването на провизии се признава само когато е практически сигурно, че тези средства ще се възвърнат, ако предприятието уреди задължението си. Възвърнатите средства се третират като отделен актив, който не бива да надвишава размера на провизията. Разходите, които се отнасят до провизии, могат да бъдат отчетени нетно, като от тях се извади сумата на признатите възвърнати средства.Пример:Ако е практически сигурно, че по силата на договор или обичайна практика трета страна ще възстанови 40 хил. лв. от определената на 100 хил. лв. провизия, би могло да се състави следната счетоводна статия:Дебит сметка разходи за провизии 60 000Дебит сметка вземания 40 000Кредит сметка провизии 100 000ПРЕСТРУКТУРИРАНЕПреструктурирането е програма, която е планирана и се контролира от ръководството и която променя съществено обхвата на дейността на предприятието и начина на осъществяването й.Условия за признаване на провизии за преструктуриране:а. Наличие на подробен формален план за преструктуриране с описание на дейността или частта от нея, която ще бъде засегната, на направленията и приблизителния брой служители, които ще бъдат компенсирани при съкращения, на разходите по преструктурирането и на времето за изпълнение на плана;б. Засегнатите от преструктурирането лица са уведомени за начина на преструктуриране.В провизиите за преструктуриране се включват само преки разходи, които са породени от него и не са свързани с текущата дейност на дружеството.Провизията за преструктуриране не включва такива разходи като: преквалификация или преместване на персонал; маркетинг; инвестиции в нови дистрибуторски мрежи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във