Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИНУДЕНО ПРИМИРИЕ СКЛЮЧИХА ОДИТОРИТЕ

Шест часа и половина бяха необходими на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, за да уточни текстовете в проектозакона за независимия финансов одит, преди той да бъде приет на второ четене в парламента.Председателят на комисията Иван Искров е наясно с огромните икономически интереси, които засяга новият закон, и затова се бе постарал да осигури максимален демократизъм при обсъждането му. В дискусиите участваха Рени Йорданова и Валя Йорданова от Ърст енд Янг/АФА, Стефан Ненов от ПрайсУотърхаусКупърс, председателят на управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители проф. Стоян Дурин, председателят на контролния съвет на ИДЕС Бойко Маринов и представителят на Асоциацията на счетоводните къщи в България Кирил Петков. В този колоритен отбор, представляващ доста разнородни интереси, не присъстваше единствено проф. Иван Душанов. Най-много време за дебати отне текстът, който уточняваше какви изпити трябва да са положили кандидатите за одитори. В първоначалния вариант бе записано, че ИДЕС може да освобождава от обучение и изпити по отделни дисциплини кандидатите, които вече са държали подобни. Депутатите обаче веднага заявиха, че този текст създава предпоставки за корупция и въпреки обясненията на Валя Йорданова от Ърст енд Янг/АФА и на проф. Дурин категорично възразиха ИДЕС да определя кой ще бъде освободен от изпити и кой не. В крайна сметка бе приет само списъкът от единайсет предмета, които кандидатът за одитор трябва да е издържал успешно, преди да се яви на изпит пред ИДЕС.Разгорещен спор предизвика и текстът, който урежда статута на досегашните дипломирани експерт-счетоводители и най-вече дали те ще трябва да полагат допълнителен изпит върху Международните счетоводни стандарти. Професор Дурин предложи досегашните одитори да минават курсове по Международните счетоводни стандарти (МСС), които да завършват с тестови изпит. Предложението му обаче бе подкрепено единствено от Валя Йорданова и Рени Йорданова от Ърнст енд Янг/Афа. Депутатите не го приеха и решиха всички досегашни одитори да завършат курсове по Международните счетоводни и одиторски стандарти, без да полагат изпит. А Институтът по дипломираните експерт-счетоводители сам да определи колко да са часовете и каква да е програмата за обучение в тези курсове. Депутатите приеха от 1 юли 2003 г. в България да бъдат въведени Международните одиторски стандарти. Никой обаче не се сети, че те трябва да бъдат официално преведени и издадени като притурка на Държавен вестник за да станат част от националното законодателство. Бе решено, че лицата, които са придобили правото да бъдат одитори в чужбина, ще могат да проверяват и заверяват счетоводните документи на фирмите в България само ако положат изпити по българско търговско и данъчно право, а по необходимост и по Международни счетоводни и одиторски стандарти.В проектозакона са определени две категории дипломирани експерт-счетоводители. В първата влизат лицата, които са положили успешно изпитите, но преди да получат правото да заверяват, трябва да натрупат тригодишен стаж в предприятие на дипломиран експерт-счетоводител или в одиторско предприятие. Във втората група влизат регистрираните одитори - хората, които имат право да извършват заверка на отчетите.На одиторите бе разрешено да упражняват дейността си по три начина: като физически лица, като предприятие на дипломиран експерт-счетоводител (едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност) или чрез специализирано одиторско предприятие (събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност или командитно дружество), с основен предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети на предприятия. Условието е повече от половината съдружници на специализираното одиторско предприятие да са регистрирани одитори и поне един от управителите му да е регистриран одитор.В проектозакона бяха предвидени текстове, уреждащи правото да се обжалва по съдебен ред отказът за членство в ИДЕС. Институтът ще бъде задължен да създаде регистри на одиторите и одиторските предприятия. Той ще определя и формата на печатите на регистрираните одитори и ще обнародва в Държавен вестник списъците на регистрираните одитори.Прие се паричните санкции, налагани на регистрираните одитори, да остават в полза на института. Депутатите обаче отхвърлиха текста, който да освобождава института от данъци върху стопанската му дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във