Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИЛИВЪТ НА ЛЕВОВЕ ОТМИ ЛИХВЕНИТЕ НИВА

Отново станахме свидетели на рекордно ниски лихвени проценти от 0.3-0.4% на годишна база по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки на междубанковия паричен пазар в резултат на приток на свеж левов ресурс от хазната. Предишният път пазарът се докосна до тези нива в началото на месец юли тази година - отново в резултат на прилив на левова маса от хазната към търговските банки. Тогава общата левова наличност в сметките на банковите институции при централната банка достигна 500 млн. лева.В началото на тази седмица банките разполагаха с едва 350 млн. лв. и въпреки това цената на левовия ресурс се срина до тези ниски нива, защото това бяха и последните дни за регулиране на минималните задължителни резерви, а банките вече бяха натрупали достатъчно резерви. Предлагането на овърнайт левови депозити многократно превишаваше драстично свитото търсене, за което свидетелства и дневният оборот в понеделник от едва 20 млн. лв.. През изминалата седмица банките получиха общо над 100 млн. лв. за изплащане на пенсии и социални помощи. В резултат на това в края на периода банковата общност вече можеше да разчита на 400 млн. лв. по сметки при БНБ. От четвъртък 4 септември започна да тече и новият едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви. Част от банките, които разполагаха с ограничен свободен ресурс предпочитаха да го задържат и да натрупат резерви, които ще компенсират по-късно с по-ниски салда по сметки при централната банка. Ето защо в края на периода, въпреки отличната левова ликвидност предлагането на левове беше ограничено, то не можеше да задоволи търсенето и лихвените проценти бавно, но сигурно запълзяха към заветния 1 процент, на колкото се търгуват и депозитите в щатски долари на международните финансови пазари. Тяхната цена е отправна за нашия паричен пазар, защото тя е по-ниска от 2% - толкова се получават по депозитите в евро, и поради тази причина щатските долари са предпочитаната валута за попълване на валутната компонента на минималните задължителни резерви. През изминалите пет работни дни сключването на едноседмични и едномесечни сделки бяха рядкост, защото контрагентите по сделките не можеха да се споразумеят за лихвените проценти, при които да договорят контрактите. С наближаването на датите 14-ти и 15-ти септември, до когато юридическите лица трябва да са внесли дължимия ДДС и акциз, както и да са превели поредните месечни вноски за данък върху печалбата и данъка за общините по закона за корпоративното и подоходно облагане, парите в системата ще се стопяват, а едновременно с това ще се повишават и лихвените проценти по търгувания на междубанковия пазар левов ресурс. На 8 септември Българска народна банка ще проведе аукцион за продажбата на петгодишни лихвоносни държавни ценни книжа с номинална стойност 20 млн. лева. Общата сума на емисията трябва да достигне 100 млн. лв., досега от нея са реализирани 40 млн. лева. Още 40 млн. лв. ще бъдат предложени също на аукционен принцип в началото на месец ноември и декември. Емисията е лихвоносна, като номиналът ще се олихвява при 4.75% на годишна база, а така начисляваните лихви ще се изплащат два пъти годишно до 9 юли 2008 г., когато е падежът на емисията и Министерството на финансите ще изплати номиналната стойност. На вторичния пазар емисиите ДЦК с оригинална срочност десет години се търгуваха в диапазона 6-6.3% в зависимост от остатъчния срок. Сделките със седемгодишните ценни книжа се договаряха при около 5.5 процента. Дилърите продължават да избягват петгодишния срок, защото общите очаквания на пазара са те да повишат дохода си на предстоящия аукцион. Четиригодишните остатъчни срокове се търсеха при 4.8%, а тригодишните при 4.3 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във