Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА ЦАРСКИТЕ КРЕДИТИ

От Нова година започна реално да работи една от най-свидните рожби на кабинета Сакскобургготски - обещаният още в началото на юни миналата година гаранционен фонд за микрокредитиране. В последните три работни дни на 2001 г. социалното министерство официално откри кампанията, като изпрати в 18-те избрани общини отпечатаните 20 000 формуляра - те са основният документ, който кандидат-бизнесмените трябва да подадат за царските заеми. В самия край на декември бе парафиран и първият кредит - нищо, че едноличният търговец от Шумен Тодор Андонов ще получи парите си в началото на януари. С финансирането на неговата малка печатна база ЕВРОБАНК официално преряза лентата на гаранционния фонд. Парите по новата социално-инвестиционна схема ще отпускат три банки - ЕВРОБАНК, ОББ и Пощенска банка. Държавният бюджет осигури за гаранционния фонд 20 млн. лева. С тези средства ще се гарантират два вида микрокредити. Инвестиционните ще са до 15 000 лв., със срок на връщане до пет години и с шест месеца гратисен период. Оборотните кредити ще са до 10 000 лв. и ще се дават за 12 месеца при един месец гратисен период. Срещу 50 стотинки предприемачите, кандидатстващи за кредитите, могат да получат нужните им формуляри от клоновете на трите банки и в местните бюра по труда. Цялата процедура по приемането на документите, оценяването на бизнесидеята и отпускането на парите ще е ускорена и ще трае най-много десет работни дни.Документът за искане на кредит е разработен от експертите на трите банки и е максимално опростен, но съдържа цялата информация, която е необходима да се оцени проектът. Помощ при попълването на документа ще оказва и кредитният инспектор на банката. Този формуляр на практика играе ролята на бизнеспланВ него кандидатите трябва най-общо да опишат бизнесидеята си. Основната оценка на финансовата част от проекта ще правят банковите експерти. Предприемаческата готовност на кандидатите за царски кредити ще се проверява с 12 въпроса във формуляра. Отговорите трябва да са достатъчно убедителни, за да дадат ясна представа за основния предмет на бъдещата им дейност и с каква цел искат кредит. Ще се изисква бизнесмените да са пресметнали колко средства са им необходими за първоначални инвестиционни разходи и какво точно ще покрият с тази сума. Кредитите могат да се използват за закупуване на помещения, машини и съоръжения, на суровини и материали, както и за разрешителни, лицензи и правни такси. Освен това банките ще искат от клиентите си да са направили предварителен разчет и да посочат как точно ще финансират първоначалните си инвестиции - дали ще използват за това парите от кредита, собствени средства или други привлечени от тях суми. В отделна графа ще се посочва и след колко време се очаква бизнесът да започне да носи приходи. Кандидатите трябва да уточнят и вида на обезпечението, което могат да предоставят. Допуска се поръчителство, ипотека на недвижим имот или друг залог. Той може да бъде и машината, която ще бъде купена с този кредит, обясниха от ЕВРОБАНК. Няколко графи във формуляра изискват от бъдещите получатели на царските заеми да представят сметка за годишния паричен поток в бизнеса им - преди и след финансирането им от новия фонд. От кандидатите се иска да пресметнат и очакваните приходи и разходи за една година, като условието е доходът, който ще им остане, да надвишава евентуалната вноска по кредита най-малко 1.5 пъти.От физическите лица, включително земеделските производители и упражняващите свободни професии, както и собствениците на нововъзникващи предприятия, се изискватдипломи, сертификати и други документи за нивото на тяхната квалификация и образование. Те трябва да приложат и доказателства, че имат опит в сферата, в която искат да развиват бизнес. От фирмите - кандидати за кредит, освен документи за съдебна регистрация на територията на някоя от определените за участие в проекта 18 общини и регистрация по БУЛСТАТ, се иска и удостоверение за актуалното правно състояние. То трябва да бъде издадено не по-рано от един месец от датата на молбата за заема. Фирмите и гражданите трябва да представят на банката и данъчна декларация за последната си финансова година, документи за обезпечението, удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела и искове срещу тях.Най-важното условие и за физическите, и за юридическите лица е да докажат колко нови работни места ще разкриятТова е основният социален критерий, за чието изпълнение ще следи министерството на Лидия Шулева. Ако той не се изпълни, получателите на кредита дължат действащите в момента пазарни лихви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във