Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕДЛАГАМЕ МОДЕЛ ЗА СТРАНИТЕ В РЕГИОНА

Николай Стойков, изпълнителен директор на Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество, пред в. БАНКЕРЪГ-н Стойков, има ли нещо, което ви смущава в нормативната уредба за пенсионноосигурителните дружества (ПОД), срещате ли затруднения при привеждането на дейността си в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване?- Смущава може би не е точната дума, но на всички пенсионни дружества им предстои голяма по обем правно-техническа работа за привеждане на дейността им в съответствие с промените в кодекса, както и с наредбите, приети след измененията в него - за прехвърляне от един фонд в друг, за оценка на активите, за минималната доходност и резервите, свързани с тях, за банките депозитари и др. Реалният живот е по-богат от предвиденото в нормативните актове и това в допълнение към интензивното премане на нови нормативни актове оформя предизвикателствата към пенсионните дружества. Добрата новина е, че повечето от работата по привеждане на дейността ни в съответствие с кодекса и с подзаконовите нормативни актове ще приключи до май, когато е крайният срок. Започна процесът на прехвърлянето на осигурени от фонд във фонд. Колко души се прехвърлиха при вас през януари и колко ви напуснаха? - Прехвърлянето от един фонд в друг ще бъде един постоянен и нормален процес. Опитът в други страни показва, че през първата година, когато такова прехвърляне е възможно, процентът на осигурените лица, които решават да се прехвърлят в друг фонд, е сравнително по-висок - до около 4% за страните, в които процедурите по прехвърляне са уредени по сходен начин. В следващите години той пада до нива, по-ниски от 1.5-2% годишно. От тази гледна точка не би могло да се говори за съществена промяна или сътресения на пазара. Колкото до прехвърлилите се през януари към фондове на Ай Ен Джи и от тях в други дружества, искам да уточня, че окончателни данни, т.е. потвърдени заявления за прехвърляне, има само за осигурените лица в доброволните фондове. Заявленията там се обработват и прехвърлят между дружествата месечно, за разлика от задължителните фондове, за които това става на тримесечна база. Заявленията на осигурени лица, желаещи да се прехвърлят от други доброволни пенсионни фондове в доброволния фонд, управляван от Ай Ен Джи, през януари бяха 300. От тях потвърдени са 251. В същото време получихме три заявления за прехвърляне на осигурени от управлявания от нашето дружество доброволен фонд към други доброволни фондове. Що се отнася до общия брой на лицата, които към момента са подали заявления да се прехвърлят от други фондове във фондове на Ай Ен Джи, те са 2200.Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество е дъщерна компания на холандската ING Group, която има структури в много страни и е на нашия осигурителен пазар от 2001 година. Какви резултати отчита дружеството за 2003 г. - какъв е доходът реализиран от инвестициите по трите фонда и колко са осигурените при вас?- През 2003г. Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество значително разшири своето присъствие на пазара. Дружеството вече има клонове в повечето от големите градове в страната, както и работни места в базите на някои от големите ни корпоративни клиенти. Нарастването на активите на фондовете на ING в България през 2003 г. беше 71%, а броят на осигурените лица нарасна с 32 процента. В края на годината фондовете на ING в България предоставят услуги на близо 190 000 граждани. Дружеството запази лидерските си позиции по отношение на резултатите от управление на активите в пенсионните фондове. Реализираният доход за 2003 г. в трите фонда е над 11%, и то за трета поредна година.Това, което планираме през 2004-а, са значителни допълнителни инвестиции в информационни технологии, в развитие на клоновете на дружеството, разбира се, и на персонала. Ще повишим качеството на обслужване на клиентите при администрирането на вноските и плащанията. В тази връзка планираме да покриваме загуби на дружеството до 2007г., когато очакваме то да реализира печалба.Какво очаквате да се случи след 1 юли , когато ще се промени формата на водене на индивидуалните сметки на осигурените - освен в левове и в дялове?- Въвеждането на тази система е решение, което до голяма степен доближава уредбата на пенсионните фондове (ПФ) и техните продукти към някои от международните практики. Като пример мога да посоча полските пенсионни фондове, които в началото, при въвеждането на счетоводните дялове, са ползвали практики от уредбата за инвестиционните фондове и дружества в Англия. Основната роля на счетоводните дялове е чисто информационна. Когато един човек получи извлечение от ПФ, той вижда размера на направените вноски, удържаните такси, разпределения доход, но те са деноминирани в левове и затрудняват ориентирането на осигуреното лице в резултатите от управлението на неговите пари. При отчитането на средствата по партидите и в счетоводни дялове, нарастването на стойността на един дял е ясна и директна оценка за резултатите от управлението на тези средства и доходът, реализиран за съответното лице. Така човек може добре да прецени как дружеството се грижи за средствата му, както и да сравнява резултатите с тези на другите ПОД. За всички фондове стойността на един дял на 1 юли тази година ще бъде 1 лев.Как бихте определили старта на пенсионната реформа?- Смятам, че стартът на пенсионната реформа преди няколко години беше изключително успешен и всъщност пенсионната система е вече във фазата на развитие и усъвършенстване. Цялостната среда и уредбата на пенсионното осигуряване в България в момента е едно от най-добрите в региона. В България на практика функционира съвременен тристълбов модел, който много от страните в Европейския съюз тепърва развиват. Единствено Англия и Холандия прилагат в подобен и относително по-пълен вид подобни модели. Доста от страните в нашия регион, в които предстои въвеждане на реформи в тази област, проучват нашия модел като модерен пример. Между тези страни бих споменал Македония и Румъния, за които повечето от стъпките от реформата, която вече е проведена в България, предстоят. Недостатък, който бих споменал, е ниският размер на вноските в универсалните фондове. В Полша и в Унгария средният размер на тази вноска е около 7% от брутния доход на лицата. При нас в продължение на две години размерът на вноската беше 2%, а от началото на тази година - 3%, което определя по-ниския темп на акумулиране на средствата в допълнителните фондове. Това е комбинирано с относително по-неблагоприятно съотношение на броя на пенсионерите към броя на осигуряващите се лица в сравнение с останалите страни в Европа. Това определя възможностите на първия осигурителен стълб. Така или иначе, убеден съм, че 2004 г. ще е по-добра в това отношение от изминалата, както се надявам да бъде и следващата, в сравнение с тази.Визитна картичка:Николай Стойков е главен изпълнителен директор на Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество от 2001 година. Роден е на 26 юли 1970 г. в София. Завършил е Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство - София. Започва кариерата си в ING през 1994 г. и отговаря за отдел Финансови пазари в ING Bank-София. Преди това е работил в Министерството на финансите, в БУЛБАНК и в ХИОСБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във