Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВО НА СМЕТНАТА ПАЛАТА Е ДА ПРОВЕРЯВА ХАРЧЕНЕТО НА ЕВРОПАРИТЕ

Доцент Георги Николов, председател на Сметната палата, пред в. БАНКЕРЪГ-н Николов, публикуваният неотдавна доклад на Сметната палата за извършения одит на средствата, получени по Програма ИСПА, стана повод да бъде създадена анкетна комисия за проверка на дейността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с усвояването им. Беше изразено съмнение, че този одит е продукт на политическа поръчка с определена цел. Има ли основания за такова съмнение?- Категорично - не! Проверката се извърши в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2003 година. При подготовката й изискахме информация от Националния фонд (към Министерството на финансите) за проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (ЕС), при които съществуват рискове от забавяне на изпълнението им по различни причини. На основата на тази информация предвидихме извършването на одит по програма ИСПА в изпълнителните агенции в министерствата на транспорта и съобщенията, на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и в Изпълнителната агенция Пътища към последното министерство. Целта бе да се предостави на съответните органи независима и обективна оценка за ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите по изпълнението на отделните проекти по програма ИСПА, както и да се подпомогнат ръководствата на отделните изпълнителни агенции за подобряване на управлението и използването на средствата по програмата. Проверката показа, че най-много проблеми в това отношение съществуват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където има и най-голямо забавяне при усвояването на средствата от Евросъюза. Кой е виновен за това забавяне в усвояването на средствата от еврофондовете? Сегашният министър на регионалното развитие и благоустройството или и неговите предшественици? - Не бих искал тук да уточнявам по чия вина е допуснато забавянето. И не това би трябвало да е основна задача и на анкетната комисия. По-важно е тя да проучи задълбочено причините и да препоръча съответни мерки, които ще подобрят усвояването на средствата от ЕС - не само чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но и в другите проверени (б.а. - от Сметната палата) министерства, които, по непонятни за мен, причини не бяха включени в обсега на задачите на комисията. За да стартират по-бързо отделните проекти на ЕС и да се усвояват парите по тях, би могло да се помисли как да се увеличи персоналът в Делегацията на Европейската комисия в България. Това е начинът, по който могат да се получават по-бързо становища по проектите. Но този въпрос може да се реши единствено от Брюксел. Наскоро в предаване по БТВ министър Валентин Церовски заяви, че не е работа на Сметната палата да проверява използването на средствата от ЕС, а само тяхното управление. Какви са правомощията на върховната одитна институция при проверката на тези средства?- Реагирах малко емоционално на неговото изказване, защото то не беше основателно. Новият Закон за Сметната палата, приет в края на 2001 г., предвижда тя да осъществява одит на всички средства, получавани от ЕС, включително и на управлението им от съответните органи, както и на крайните им ползватели. И тази препоръка на Европейската комисия (ЕК) бе включена като нейно правомощие. Нещо повече, тя има правомощия да проверява и изпълнението, какъвто беше конкретният случай, като се оценяват ефективността, ефикасността и икономичността на средствата по отделни програми и дейности. За резултатите от извършените одити на средства, получени от ЕС, сме задължени да изпращаме доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) и Европейската комисия. В условията на разширяване на Евросъюза ЕСП все повече ще разчита на контрола на националните сметни палати, тъй като тя не разполага с достатъчен капацитет да проверява как се харчат европейските средства в отделните страни членки. Ако се констатират данни за престъпления при управлението на финанси от ЕС, ние сме задължени да изпращаме материалите от одитите или самите доклади на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз с цел да бъдат защитени интересите на Общността. Длъжни сме също така да изпращаме годишната си програма за контрол, отнасяща се до одита на европейски средства на ЕСП и ЕК. Те трябва да бъдат информирани какви суми ще проверяваме през съответната година. Това сътрудничество и взаимодействие с ЕСП и ЕК се оценява положително и е добра основа за ефективна работа на Сметната палата не само през предприсъединителния период, но и в условията на членство на България в ЕС. А през това време, по думите на министър Меглена Кунева, предоставените средства на страната ни ще се следят под лупа.Преди няколко дни в Държавен вестник бяха публикувани промените в Закона за Сметната палата. Бихте ли посочили в какво се изразяват те?- Промените в действащия Закон за Сметната палата не измениха по същество философията на нейната дейност. Чрез тях тя получи допълнителни правомощия да осъществява одит при възникването и управлението на държавногарантиран дълг, при поемането на дълг от общините, както и при вземането на кредити от държавни предприятия с одобрение от Народното събрание. Ремонтираният нормативен акт регламентира по-добре взаимоотношенията с парламента и неговите комисии в съответствие с препоръките на ЕСП за разширяване на сътрудничеството на сметните палати в отделните страни с националните парламенти и повишаване ефективността на външния одит. Новите текстове вече създават възможности по-бързо да се търси отговорност при констатирани данни за вреди и престъпления или законови нарушения, като предоставените на прокуратурата материали от одити или доклади с данни за престъпления вече са правно основание за образуване на предварително производство. Законът гарантира защита на председателя, членовете и органите на Сметната палата, като се предвижда те да не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на своите правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено. Прецизираха се отделни разпоредби и срокове с цел да се усъвършенства одитната дейност на институцията, да се подобрят финансовата дисциплина и управлението на бюджетните и извънбюджетните средства и имуществото в проверяваните обекти.Определено може да се каже, че с последните промени в Закона за Сметната палата България има една от най-добрите нормативни уредби на външния одит сред страните, които се присъединиха или предстои да се присъединят към Европейския съюз.Наближава краят на вашия мандат. Имате ли информация кой ще ви наследи на отговорния пост?- Мандатът ми изтича на 13 октомври тази година (б. а. - 2004-а) и се надявам, че на тази дата ще стане официалното встъпване в длъжност на новия председател. Не трябва да се допуска забавяне на неговия избор, за да не се създава излишно напрежение в Сметната палата, както стана с други институции. А кой ще бъде той - това ще решат политическите сили и парламентът. Нямам право и не искам да влияя на тяхното решение. Голямото ми желание е да има приемственост и новият председател и новоизбраните членове на Сметната палата да продължат това, което аз и моите колеги създадохме с много труд от гола поляна. Тя трябва да продължи да се утвърждава като принципна и безпристрастна институция, даваща гласност на резултатите от своята дейност, без да се влияе от една или друга политическа сила. В заключение, от какво не сте удовлетворен през своя деветгодишен мандат на управление?- От това, че продължава да не е решен въпросът със сградата на Сметната палата, което трябваше да стане още през 1996 година. Поставял съм този въпрос пред всички правителства, включително и пред настоящото, но за съжаление те не изпълниха законовото си задължение. Недопустимо е тази институция да се помещава в сграда, в която са настанени партийни и синдикални структури, както е сега, а тя да изпитва остра нужда от работни помещения. Това затруднява не само изграждането на информационната й система, за която са осигурени средства от Европейския съюз, но и организирането на необходимия пропускателен режим, както и опазването на документацията (от одитната и друга дейност) съгласно законовите изисквания. Надявам се, че въпросът за сградата на Сметната палата най-после ще бъде решен при новото й ръководство. Тя доказа, че и в това отношение заслужава подкрепа от правителството. В противен случай всеки може да си каже - каквато им е сградата, такава е и работата им, което няма да е вярно за Сметната палата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във