Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ОТНЕСЕ НЕКОРЕКТНО КЪМ БИЗНЕСА

Дикран Тебеян, заместник-председател на Българска стопанска камара, пред БАНКЕРЪГ-н Тебеян, отпаднаха ли всички въпросителни около въвеждането на диференцираните минимални осигурителни прагове?- Въвеждането им вече е регламентирано с подготвените промени в Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Размерите на диференцираните праговете ще бъдат записани в таблица - приложение към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 година. Работната група, в която има представители на Министерството на труда, социалните партньори и експерти на Националния статистически институт, до края на октомври трябва да подготви окончателния проект за въвеждането им. За тези отрасли, където има съгласие между работодателите и синдикатите за размерите на минималните осигурителни прагове, се споразумяхме предложенията да се възприемат едно към едно. Подобни спогодби вече са факт за селското, горското и рибното стопанство. Разбрахме се и за диференцираните минимуми в черната и цветната металургия, в енергетиката, ВиК, строителството и търговията. В момента преговаряме за отраслите от минния бранш. Срещнахме се и с дружествата от леката промишленост, които са склонни да сложат подписа си под споразумение. Там, където не се постигне съгласие, праговете ще се определят административно. Предложенията ще минат и през Министерския съвет, който ще ги внесе в парламента заедно с бюджетните закони. Диференцираните минимални осигурителни прагове ще станат факт от 1 януари догодина.Любопитно е да чуем какви са заложените числа в енергетиката, например? - В енергетиката дейностите са разделени. Договорени са различни прагове за атомната енергетика, производството на електроенергия, националната електропреносна компания, за разпределителните дружества, топлофикация и т.н. В Топлофикация се започва от 510 лв. за ръководни кадри, 120 лв. ще получава нискоквалифицираният персонал - общи работници и чистачки.МВФ не одобрява идеята за въвеждането на такива прагове. Българската стопанска камара няма ли забележки и възражения по нея?- Според нас идеята е добра, тъй като повече от две трети от работещите се осигуряват върху минимална заплата. А това е очевидна измама. Ябълката на раздора бяха размерите на праговете. Не бива да се допуска те да бъдат надути дотолкова, че по-голям брой хора реално да получават по-ниска заплата от минимумите. Осигурителният праг не натоварва само коректния работодател. Личните осигурителни вноски са бреме и за работника. Ако, да речем, минималният праг за дадена категория е 150 лв., а работникът реално получава 120 лв., не е справедливо той да плаща по-висока лична вноска. Това важи и за шефа му, разбира се. В момента не съществува друг механизъм, който да принуди работодателите и работниците да декларират реалните доход.Подготвяните промени не противоречат ли на чл.60 от конституцията, съгласно който данъци се плащат само върху реално получени доходи?- Да, но това се отнася единствено за данъците. Въпреки че в други страни осигурителните вноски се разглеждат като част от данъчната система, по своя характер те не са данък. На основата на приетия закон за бюджета парламентът решава какво да се прави с парите от данъците. Осигурителните вноски обаче дават определени права на лицето, което ги прави. В закона е записано, че всеки, който прави по-високи вноски, ще получи и по-висока пенсия. Тази част от осигуровките, която попълва капиталовите стълбове (втори и трети стълб), се натрупва по индивидуалните партиди на лицето и остава негово притежание.Добре, но не е ли това недопустима намеса на държавата в икономиката и има ли други държави с въведена подобна система?- Съгласен съм, че това е намеса на държавата в икономиката. Идеалният вариант би бил не държавата по административен начин да определя размера на праговете, а всеки да декларира реалните заплати. Това щеше да доведе до по-големи осигурителни приходи, оттам да намали размера на осигурителните вноски. Такъв би трябвало да е нормалният вариант, както е в страните от Европейския съюз и в цивилизования свят. Но у нас няма механизъм, по който да се ловят измамниците. Няма друг начин сивата икономика да излезе на светло.Вашата съпротива срещу задължителните минимални осигурителни прагове не отстъпи ли пред растящия дефицит в Националния осигурителен институт? Наистина ли смятате, че по този начин приходите в общественото осигуряване ще се увеличат с 350 млн. лева?- Не бих се ангажирал с точни цифри. БСК подкрепя обещанието на правителството 30 на сто от приходите да се използват за намаляване на общата осигурителна тежест, 40% за увеличаване на пенсиите и 30 на сто за намаляване на дефицита на бюджета на държавното обществено осигуряване. Това е и мярка срещу нелоялната конкуренция на некоректните работодатели. Шеф, който плаща осигурителни вноски върху реални заплати, е в по-неблагоприятно положение при конкурентната борба, отколкото този, който осигурява работниците си върху минимална заплата. Работодател, който укрива реалните си доходи и вноски, има възможност да намали цените на продукцията си и да се наложи на пазара, както и да предложи по-благоприятна оферта при търг за обществени поръчки.А не се ли опасявате, че нововъведението може да доведе до съкращаване на работни места?- Не, ако ще се търсят вратички за заобикаляне на закона, по-скоро можем да очакваме преназначаване на хора на длъжности, за които праговете са по-ниски. Но дори и при тези машинации осигурителните вноски, които ще постъпят като обща сума, ще са по-големи, отколкото сега. В момента 1.2 милиона от съгражданите ни се осигуряват на минимална работна заплата.Най-ниската граница на осигурителните прагове е 110 лв., коя ще е най-високата?- Най-високият праг засега е в енергетиката, в сектор ръководни длъжности, и е 610 лева. Кой ще контролира дали се спазват размерите на осигурителните прагове по професии и браншове?- Надзор ще има. Контролните органи на Националния осигурителен институт ще проверяват приоритетно тези фирми, където се декларират нереално ниски заплати. Към това се прибавя още една мярка - регистрацията на трудовите договори, тъй като няколкостотин души се трудят без договори и за тях не се плащат нито осигуровки, нито данък общ доход. В момента обмисляме как да става регистрирането, за да не товарим работодателите с излишна бюрокрация. За да се избегнат опашките в НОИ, договорите от догодина ще може да се изпращат и по пощата, а защо не и чрез ИНТЕРНЕТ. По този начин ще се пресече корупцията. Компютърът регистрира напълно обективно. На него не можеш да предложиш подкуп, за разлика от инспектора, който е установил, че работникът се труди без документ. Има ли предложени от БСК промени в Кодекса на труда, които правителството не прие?- Разочаровани сме, тъй като въпроси, по които се бяхме разбрали и дори бяха одобрени от надзорния съвет на НОИ, впоследствие се отхвърлиха. Преди една година бяха внесени изменения в Кодекса за задължителното обществено осигуряване, съгласно които от 1 януари 2003 г. работодателят не трябваше да плаща осигурителни вноски за пенсия върху обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане. С изненада научихме, че мярката е отложена с още една година. Поради големите злоупотреби, които се допускат с издаването на фиктивни болнични листове, в проекта на бюджета за обществено осигуряване следваше да отпадне и задължението на шефовете да плащат за първите три дни. Работодателите няма как да контролират личните лекари. Но както разбрахме, правителството ще предложи на мнозинството в парламента тази промяна също да се отложи с една година. Редно беше успоредно с въвеждането на утежненията за коректния бизнес - регистрацията на трудовите договори и минималните прагове, да получим като компенсация отмяната на тези разпоредби. Фактът, че правителството се отказа от поетите ангажименти, говори за некоректност към бизнеса. Ние ще продължаваме да настояваме работодателите да не плащат осигуровки за пенсия при майчинство, както и при първите три дни за болнични.

Facebook logo
Бъдете с нас и във