Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Даниела Петкова, изпълнителен директор на ПОК ДОВЕРИЕ, пред в. БАНКЕРЪГ-жа Петкова, новината за реализирането на отрицателна доходност от страна на четири пенсионноосигурителни дружества развълнува пазара. Има ли и какви са поводите за тревога?- Наистина реакцията беше по-бурна от необходимото, но вероятно това се дължи на факта, че за първи път има официална информация за наличието на отрицателна доходност и нито пазарът, нито колегите от пенсионните фондове бяха подготвени и реагираха с малко повече емоция от необходимото. Реализираната отрицателна доходност е само за месец май и по думите на изпълнителните директори на дружествата ще бъде компенсирана през следващите месеци. Ако е така, не можеше ли на осигурените лица да им бъдат спестени тези тревоги?- Подобно спестяване на истината в момента е невъзможно. Защото при процедурата по прехвърляне от фонд във фонд няколко хиляди лица ще получат персонални писма с информация за тази отрицателна доходност, както изисква законът. Друга много важна причина този факт да бъде дискутиран е характерът на инвестиционния режим. Многократно законодателят е отхвърлял исканията на пенсионните фондове за по-балансиран режим с мотивите, че парите на осигурените лица трябва да бъдат максимално защитени. Този стремеж за защита доведе до въвеждането на изключително консервативни и рестриктивни правила и което е по-лошото - постави съотношение 90 към 10 вложенията в дългови ценни книжа и в акции. Подобен дисбаланс е непознат в световната инвестиционна практика и сегашната ситуация показва неговата несъстоятелност, защото се оказа, че макар без да не са нарушени регламентираните в закона пропорции и изисквания, средствата на осигурените лица не бяха защитени от възможността да бъде реализиран отрицателен доход. Ето защо е важно въпросът с инвестициите да се обсъжда публично и да се търсят по-гъвкави решения за преструктуриране на портфейлите на пенсионните фондове при проблеми на даден сектор от пазара.Нищо не казахте за компенсациите?- Кодексът за социално осигуряване ясно определя случаите и реда, по който отрицателната доходност може да се компенсира с резерви на дружеството, но сега не сме изправени пред подобна хипотеза. Независимо от това съм убедена, че през следващите месеци колегите ще направят нужните корекции и реализираната от тях доходност ще бъде положителна, но отрицателният резултат за миналия месец ще се отрази върху общото ниво на доходност, която тези фондове ще разпределят за годината. Тук е момента да споделя своята резервираност към една тенденция да се преекспонира доходността като показател в дейността на пенсионните фондове. Безспорно тя е изключително важна, но повече от година слушаме експерти, в това число и от КФН, които определят доходността като най-важен елемент и с това провокират едно нездраво състезание за обявяването на все по-високи и по-високи проценти. Не бива в никакъв случай да се забравя простата истина, че доходността е неизменно свързана с риска, който се поема при инвестиране на средствата и постигането на високи стойности в даден период често води до загуби в друг, което именно се случи в момента.Как ще коментирате твърденията на потърпевшите дружества, че оповестяването на случая с реализиране на отрицателна доходност поставя под съмнение развитието на пазара?- Като израз на емоция. Няма никакви причини да се смята, че подобен факт може да повлияе отрицателно на системата на пенсионното осигуряване. То е дългосрочен процес и на доходността трябва да се гледа по същия начин. В световната практика е прието този показател да се следи за период от минимум три-пет години, за да може осигуреното лице да направи обективна оценка за това как са управлявани парите му. Дори и сега, въпреки отрицателните нива, можем да успокоим хората, които се осигуряват по-дълго време, че те не са загубили пари от вноски. Простият пример показва, че ако един човек е внесъл в пенсионен фонд преди три години 300 лв. и сега има 400 лв., това значи, че доходът му за този период е 100 лева. Ако за май месец е загубил 10 лв., от дохода му са останали 90 лв., но те са положителен доход за целия период. Разбира се, това не се отнася за клиентите, които са започнали да се осигуряват през април. Те наистина са загубили част от вноската си в размера на реализирания отрицателен доход за месец май. От първи юли индивидуалните партиди ще се водят в счетоводни дялове и доходността ще се разпределя всекидневно. Какво трябва да знаят клиентите на пенсионните дружества във връзка с това?- Въвеждането на счетоводните дялове е още един повод да обсъждаме въпросите с доходността, защото осигурените лица буквално всекидневно ще могат да следят състоянието на своята партида. Сигурно е, че цената на дяловете ще бъде изключително динамична и ще има дни, в които тя ще пада. Наивно е да се предполага, че всяко движение надолу в цените ще се приема като заплаха за системата или ще е повод за непремерени реакции или паника. Отново повтарям - доходността е динамичен показател, който трябва да се изследва дългосрочно. Що се отнася до стабилността на реформата, задача на пенсионните фондове е да бъдем максимално коректни и прозрачни към своите клиенти, като положим необходимите усилия да повишим инвестиционната им култура, за да не стават жертва на спекулации. Мисля, че всички ние малко подценяваме нивото на икономически знания на българските граждани и способността им за трезва преценка по повод управлението на техните пари. Какво ще направите вие за повишаване на инвестиционната култура на клиентите си с оглед на създадената ситуация?- Въпреки че нашите клиенти се радват на положителен доход, включително за месец май, ние вече сме направили необходимото цялата ни териториална структура и мрежата ни от осигурителни посредници да са наясно със ситуацията и да могат да обясняват компетентно случилото се, като не допуснат и сянка на съмнение за стабилността на системата сред нашите клиенти и сред хората, с които общуват. Ще се възползваме и от всяка възможност, която медиите и срещите ни с по-широк кръг от хора ни предоставя, за да даваме информация за доходността, за инвестиционния режим и за това, което всеки трябва да знае, когато става въпрос за инвестиции на пенсионни фондове. Бих си позволила и един съвет към нашите колеги - да направят същото, защото в света на финансите няма място за емоции.Защо във фондовете на ПОК Доверие не се стигна до такъв проблем?- Инвестиционният екип на ПОК Доверие ни предупреди отдавна за спада в дълговия пазар и ние предприехме необходимите действия да преструктурираме управляваните портфейли в рамките на законово определените лимити, като по този начин и през този критичен месец реализирахме положителен доход, който за УПФ Доверие е 4.76%, за ППФ Доверие - 7.58%, и за ДПФ Доверие - 4.31% на годишна база. Сега за първи път съобщаваме, че от началото на 2004 г. до края на май ПОК Доверие реализира печалба от 442 000 лв., а размерът на резерва, който дружеството формира за гарантиране на средствата на осигурените лица, е 550 000 лева. Всички фондове оперират на този пазар при еднакви условия. Как стана така, че едни постигат положителна, а други отрицателна доходност - не е ли нелогично?- И на нас ни е интересен отговорът на този въпрос, но трябва да га дадат директорите на дружествата, реализирали отрицателен доход. Важно е, за да запазим доверието на клиентите в реформата, да не се страхуваме да посочим точно и ясно причините, които по правило се крият в структурата на портфейла. Трябва да се разбере какви инструменти имат в портфейлите си тези фондове, чиято цена в края на май се е оказала по-ниска от цената им в началото на същия месец и колко е относителният им дял в целия портфейл. Ако не се даде отговор на тези въпроси, това ще означава, че има причини за отрицателната доходност, които не са за споделяне, а това вече е повод за притеснения. Горещо препоръчвам на всички колеги да дадат необходимата информация и ако тя е свързана с обективни причини, те могат да разчитат на пълната ни подкрепа за запазването на доверието и на техните клиенти включително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във