Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Помощ за поръчките

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) ще предоставя консултантски услуги на Агенцията по обществени поръчки. Това става възможно след като Министерският съвет одобри проект на споразумение с финансовата институция и упълномощи изпълнителния директор на Агенцията Миглена Павлова да проведе преговорите и да подпише конкретния договор.

Идеята е експертите от МБВР да направят преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България. Те също така ще прегледат и ефективността на мерките, предприети в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки за периода 2014-2020 година. Предвидените дейности са обособени в няколко компонента. Ще бъде извършен анализ на капацитета на агенцията, за да се прецени доколко ефективно и ефикасно се изпълняват възложените задачи. Ще бъде разгледана функционалната организация, бизнес процесите, системите и ресурсната обезпеченост. Особено внимание ще бъде отделено на извършвания от експертите на агенцията предварителен контрол чрез случаен избор.

Заложен е още количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори. С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван при обществените поръчки с европейски средства, в обхвата на оценката ще бъдат включени управляващите, сертифициращи и одитиращи органи. Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция също ще бъдат обхванати като част от прегледа на системите за обжалване и контрол. Ще бъдат изследвани и обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.

Въз основа на направените констатации експертите на МБВР ще изготвят три доклада, съдържащи конкретни краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение, а също така план за изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във