Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОДСТРИГВАТ ВИЛНИТЕ ЗОНИ

ДЪРЖАВАТА ОТСТЪПВА СТРОИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ НА ЧАСТНИ КОНСУЛТАНТИСряда, 2 юли, 13 часа. Обикновен парламентарен ден. В полупразната зала сънно върви второ четене на поправките в Закона за устройство на територията на Република България. Заседанието ръководи Юнал Лютфи, новите текстове представя Ремзи Осман, а в това време Емел Етем дава изявления в кулоарите.Ако имате шанса да попитате някой по-общителен депутат какъв е смисълът от капиталния ремонт на закона, в най-общия случай вероятно ще ви отвърне нещо в духа на неговия член първи. В съкратен вариант той гласи, че устройството на българската територия трябва да гарантира благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.Ако депутатът каже трябвазначи не е в час още с първата поправка. В новия вариант думата я няма. Излиза, че всичко това вече ни е било гарантирано, без да сме го усетили.Но ако човекът е от квалифицираното малцинство, вероятно ще ви обясни, че целта на поправките е да облекчи и улесни строителните процедури, да подобри инвестиционния климат у нас и, разбира се, да реши проблема с незаконните строежи. На практика това си е направо нов нормативен документ, тъй като новите текстове заемат цели 160 гъсто изписани страници. По-интересно е обаче дали някой ще ви каже нещо за новата максимална височина от седем метра за къщите във вилните зони, предвидена в проектозакона. На практика това означава, че оттук нататък ще може да си построите най-много двуетажна вила, в най-добрия случай с приземен етаж. Според авторите на проекта, целта на поправката била да се сложи ред в строителния хаос, тъй като вилните зони масово се превръщали в жилищни. Ограничението от 7 метра съществуваше и досега в Наредба 5, просто сега го вкарахме като текст в закона, поясниха за БАНКЕРЪ експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Както се досещате, никой няма намерение да събаря вдигнатите вече прогимназии. В бъдеще те кротко ще стърчат над двукатните къщи, стига, разбира се някой да се съобразява с новото изискване. В сегашния си вариант законът, известен с абревиатурата ЗУТ, създаваше идеални условия за бюрокрация. Тя пък създаваше удобни предпоставки за корупция и вдигане на незаконни сгради, които впоследствие се узаконяваха. Убеждават ни, че шансовете тази схема да работи и занапред сега стават нищожни. По израза на арх. Марин Бакалов, който оглавява Асоциацията на архитектите и инженерите консултанти, това се дължи на предвидените облекчени и либерализирани процедури, съпътстващи строителството. В ремонтирания ЗУТ има нов раздел, озаглавен Недопускане и отстраняване на незаконно строителство. От него става ясно, че отпадат всякакви възможности да градите дори и кокошарник без строителна книжа или отклонение от изискванията. Имате ли пък наглостта да построите незаконно къща, няма да можете да прокарате ток, вода, газ и парно, а още по-малко да я продадете. В императивна форма в проектозакона се казва, че началникът на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) ще спира със забрана незаконното строителство. Освен това той ще е длъжен да забранява ползването на строеж, който не е въведен в експлоатация по установения ред или не се ползва по предназначението си. Незаконните строежи ще се премахват, когато са вдигнати без одобрени инвестиционни проекти или разрешения или са изпълнени със строителни материали, които не отговарят на определените изисквания. Подобна ще е и съдбата на строеж, за който не е осигурен задължителен строителен надзор, както и при липсата на протокол за определяне на строителна линия. Заповедите за събаряне на постройките ще се издават въз основа на констативен акт, съставен от Дирекцията за национален и строителен контрол или общините. Възражения ще могат да се подават в едноседмичен срок. Ако и след него доброволно не си съборите постройката, с това ще се заемат органите на ДНСК - за ваша сметка, естествено. За незаконен строеж глобите ще са, както и досега - от 5000 до 50 000 лева. Продължите ли обаче работата по спрян строеж, санкцията скача двойно - от 10 000 до 100 000 лева. Ако трябва да бъдем по-точни, събарянето ще става за сметка на участниците в строителството - инвеститор, проектант, строител, консултант или независим надзорник, а не както е в момента - само за сметка на собственика. Предлага се също глобата за проектант, изработил несъобразени със закона проекти, да е до 1500, а не 500 лв., както е сега. Физическо лице, което строи незаконно, вероятно ще се бръкне с 1000 лв., вместо със сегашните петстотин. За фирма, която ползва сграда, невъведена в експлоатация, се предвижда санкция от 10 000 лева. Може би най-впечатляваща е поправкатакоято предвижда жалба, подадена срещу вече издадени строителни книжа, да спира тяхното изпълнение до произнасянето на компетентния орган. С две думи, строежът спира. В момента жалбите не спират действието на строителни книжа, одобрени от главните архитекти. Невъзможно е да бъде спряно и строителството на сграда, чиито книжа не са в съответствие с изискванията на закона. За такива обекти ремонтираният ЗУТ предвижда само едно - събаряне. За онзи, който строи законно, има няколко дребни на пръв поглед облекчения. Така например, ако вътрешна граница на урегулиран имот е разположена към река, условието за 3 метра разстояние на линията за застрояване може и да не се спазва. В сила ще са само санитарните, противопожарните и геозащитните изисквания. Освен това единствено във вилните зони можеха да се изграждат гаражи като допълнително застрояване. Занапред това ще е разрешено и в жилищните зони. Максималната височина на допълнителното застрояване си остава същата - 3.6 метра. Днес изключение от тази норма правят второстепенните и стопанските постройки за отглеждане на животни, но вече и те ще са в общия кюп.Що се отнася до облекчаването на строителните процедури, новият закон за устройство на територията направо ни вкарва с двата крака в ЕвропаРазрешителният режим за построяване и на атомна електроцентрала, и на селска къщурка сега у нас е, кажи-речи, един и същ - свързан с тичане по инстанциите. Строежите обаче предстои да се разделят на шест категории - в зависимост от своята значимост, големина и сложност. Инвестиционните проекти ще се съгласуват с главните архитекти на общините, а тези, които се финансират от държавния бюджет - с експертни съвети.В първа категория са включени обекти с национална и обществена значимост - магистрали, първокласни и второкласни пътища, пристанища, летища, жп линии... Във втората влизат третокласните пътища, големите обществени и производствени сгради, електро- и топлоцентрали и др. В трета категория са жилищните сгради с височина над 15 м, общинските пътища, паркове и градини и т.н. За четвъртата са предвидени улици от второстепенната мрежа, жилищни и смесени сгради, обществени сгради с капацитет от 100 до 200 места, озеленени площи до 1 хектар и пр. Пета и шеста категория е за масовия българин - тук влизат къщи до 10 м височина, вили, малки обществени и производствени сгради...Тъй като 80% от строителството у нас се пада на 4-а и 5-а категория, като цяло процедурата за тях наистина ще е облекчена и опростена, твърдят експертите. Вместо за година разрешението за строеж ще излиза за две седмици. Визата за проучване и проектиране ще се издава от главните архитекти на общините в 14-дневен срок от подаденото до него писмено искане. При строежите от 1-ва и 2-ра категория се появява и фигурата на консултантаСлед като подпише писмен договор с инвеститора, той ще прави оценка на съответствието на инвестиционните проекти, а може и да упражнява частен строителен надзор. Консултантите - юридически лица по смисъла на Търговския закон, ще бъдат лицензирани от ресорния министър по наредба, одобрена от правителството. Оценката за съответствие пък ще заменя досегашните съгласувания с органите на ХЕИ, пожарните власти и др. Вещи в строителния бранш се опасяват, че с одобрението на строежите може да се захванат хора с неясен произход на капитала си. Има и страхове от фактическата приватизация на държавния контрол, което в нашенски условия ще създаде идеални предпоставки за корупция. Ако държавата действително иска да подобри инвестиционния климат, не би трябвало да бърза с преотстъпването на контрола в ръцете на частни консултантски фирми, смятат специалистите. Присадена изкуствено към българската действителност, тази европейска практика може да даде обратни резултати, изтъкват те. В крайна сметка за чужденеца, решил да вложи пари в България, най-сигурната гаранция все още си остава държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във