Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПОДОБРЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ СИ

Нарастват и клиентите, и активите на пенсионноосигурителните дружества, сочат резултатите за първото полугодие на 2003 г., оповестени от управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор.Представители на осигурителния бранш се шегуват, че цифрите за полугодието са скучни, защото фондовете са известни и няма нито един необичаен резултат.Трябва да се отбележи, че са публикувани консолидираните резултати в края на първото полугодие, т.е. пазарните дялове на ПОК Доверие и БПОД са обединени и това променя общата картина на пазара в сравнение с предходните периоди. Клиентите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са общо 2 019 369 лица. За последните шест месеца те са нараснали с 214 900 души. От тях в ПОК Доверие се осигуряват 41.73%, в ПОД Алианц България - 27.85%, в ПОД Съгласие - 11.47 процента. Всяко от останалите дружества има относителен дял под 6 процента.Най-голям е броят в универсалните пенсионни фондове, поради непрекъснатото постъпване на лицата, упражняващи трета категория труд, и които трябва да се осигуряват задължително. Те са 1 367 939, което представлява близо 68% от всички осигурени в страната. Професионалните фондове, където се осигуряват хората, чиято дейност се квалифицира като първа и втора категория труд обединяват 158 312 човека или близо 8% от осигурените, а в доброволните - които работят вече девета година на пазара, се осигуряват 493 118 лица или над 24 % от осигурените във всички фондове.Нетните активи на пенсионноосигурителните дружества към 30 юни са на стойност 408.753 млн. лева. За половин година тя е нараснала с около 23 процента. С най-много активи разполага ПОД Алианц България - близо 40%, ПОК Доверие притежава 31.26% от общата им сума. На трето място е ПОД Съгласие с близо 10 процента. В универсалните фондове се управляват 18.25% от съвкупните активи, в професионалните - 29.21%, а в доброволните, които работят от най-дълго време, активите са 52.54%.С най-бързи темпове нетните активи нарастват в универсалните фондове - със 79%, в професионалните - с 25%, а в доброволните - с близо 10 процента. За шестте месеца на годината месечните постъпления от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове са в размер на 32.088 млн.лв., в професионалните те са 22.309 млн. лв., а в доброволните - 28.304 млн. лева. Прави впечатление, че размерът на месечните постъпления е различен, защото посочените цифри не отразяват вноските, които се полага да бъдат преведени през съответен месец, а реално постъпилите суми през периода - издължени от НОИ или от осигурените. Натрупаните средства на едно осигурено лице за разглеждания отчетен период също нарастват плавно. Те зависят от размера на вноските, от събираемостта им, от доходността, която е постигнал фондът и размера на таксите, които се събират в този случай. При универсалните фондове натрупаните средства са средно 54.53 лв., като най-много са в ЛУКойл Гарант-България-УПФ - 65,48 лв, а най-малко в УПФ ЦКБ-Сила - 46.79 лева. В професионалните пенсионни фондове натрупаните средства са средно 754.14 лв., като най-високи са сумите в ЗППФ Алианц България - 876.66 лв., а най-ниски в ППФ ЦКБ-Сила - 455.58 лева. При доброволните фондове натрупаните средства на едно лице са 436 лева. Най-много натрупвания има в партидата на едно лице в Ай Ен Джи ДПФ - 786 лв., а най-малко в ДПФ ЦКБ-Сила - 162 лева.Сумите, които са изплатили доброволните пенсионни фондове на осигурени лица и пенсионери са 19.188 млн. лева. От тях най-голям е делът на еднократно изплатените суми на осигурените лица - над 56%, следват начислените дължими пенсии - 30.18%, преведените суми на осигурените лица, сменили пенсионноосигурителните си дружества - 12.4 процента. На предпоследно място по относителен дял са еднократно изплатените суми на наследници на осигурени лица, които не са получили наследствена пенсия - 1.53% и накрая - еднократно изплатени суми на наследници на пенсионери - 0.01% от всички изплатени суми. Структурата на инвестициите към 30 юни 2003 г. показва, че и в универсалните, и в професионалните, и в доброволните фондове най-голям е делът на държавните ценните книжа. В портфейлите на универсалните фондове те са средно 78.5%, на професионалните - 76.3% и на доброволните - 68.3 процента. Следват инвестициите в банкови депозити (в лева и валута). В универсалните фондове те заемат средно 26.8% от инвестициите, в професионалните са 25.9%, и в доброволните - 20,5 процента. Останалите средства са вложени в ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, в недвижимо имущество, в общински и ипотечни облигации. С изключение на ПОД ЛУКойл-Гарант България АД всички пенсионноосигурителни дружества са инвестирали свободните си средства само в страната.Показателят доходност за първото полугодие сочи, че вложенията в осигуряването си остават добра инвестиция, тъй като надхвърлят лихвите на търговските банки и основния лихвен процент. При универсалните фондове минималната доходност е 9.18 процента. Най-висока е при ЛУКойл Гарант-България УПФ - 20.26%, а най-ниска доходност отчита ЗУПФ Алианц България - 11.53 процента. За професионалните фондове минималната доходност е 8.41%: най-висока е в ПСКОФ Родина- 15.45%, а най-ниска в ППФ Доверие- 12.24 процента. При доброволните фондове средната доходност е 10.66% - най-висока е в ЛУКойл-Гарант България - ДПФ - 13.42%, най-ниска в ДПФ Алианц България - 11.56 процента.Единствено ПОД Алианц България АД отчита малко над 1 млн. лв. текуща печалба за шестте месеца на 2003 година. Останалите пенсионноосигурителни дружества отбелязват загуби. Те обаче се дължат най-вече на инвестициите в информационни системи и други, необходими за ефективността на дейността вложения, които предстои да бъдат възстановявани от таксите, събирани от дружествата.Прогнозите за развитието на осигурителната дейност са окуражаващи, въпреки че не е достигнато очакваното нарастване за периода. Очаква се активите на дружествата да надхвърлят 450 млн. лева до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във