Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ОТЧЕТОХА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ

Над 11% е доходността, която са постигнали през 2003 г. допълнителните пенсионни фондове, управлявани от лицензираните пенсионни дружества. Това сочат данните на управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор, които бяха оповестени тази седмица. Надзорната институция извърши проверки на доходността във всички пенсионни дружества и установи, че представените данни отразяват разпределения доход по индивидуалните партиди на осигурените лица. И през 2004 г. усилията на пенсионните дружества ще бъдат насочени към разширяване на възможностите за инвестиране с цел да се постигне по-висока доходност за осигурените лица. Този път надзорниците представят доходността както за едногодишен период (от 01.01.2003 г. до 31.12.2003 г.), така и за двугодишен период (от 01.01.2002 г. до 31.12.2003 г.). Целта е чрез сравнението да се покаже как нарастват средствата на осигурените лица по индивидуалните им партиди за един по-дълъг период. Постигнатите резултати от съответните фондове са съпоставени още със средния лихвен процент по левовите депозити за 2003 г., който е 5.38% и с ръста на инфлацията за 2003 г. - 5.60 процента. Средната брутна доходност (доходността от инвестиране на средствата на съответния фонд) на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) за изминалата година е 11.09%, а средната нетна доходност (която е разпределена по индивидуалните партиди) е 9.97 процента. Разпределената нетна доходност съставлява 90% от постигната брутна доходност. В доброволните фондове се осигуряват над 500 000 души.Според представените от осигурителния надзор обобщени данни при доброволните фондове най-висока нетна доходност е постигнал ДПФ Доверие - 11.84 процента. След него се нареждат Лукойл Гарант България- ДПФ - 10.09%, Ай Ен Джи ДПФ - 10.06%, и ДПФ Алианц България - 10.03 процента. Останалите три фонда са разпределили между 9.47 и 9.01 процента. Средната брутна доходност за двугодишния период е 23.17%, а средната нетна доходност - 20.77 процента. При професионалните пенсионни фондове средноартиметичната доходност е 11 процента. Тук най-добър резултат е постигнал ППФ Съгласие - 12.86%, след това се нарежда Ай Ен Джи ППФ - 11.50%, ППФ ЦКБ-Сила - 11.46%, и ППФ Доверие - 10.90 процента. Данните за постигнатата доходност за двугодишния период сочат, че най-голямо натрупване по индивидуалните партиди е постигнал Ай Ен Джи ППФ - 24.82 процента. Реализираната от останалите професионални фондове доходност за същия период е между 20.92 и 23.79 процента. В края на миналата година в тези фондове са се осигурявали 162 356 души, работещи в условията на първа и втора категория труд.За 2003 г. универсалните пенсионни фондове са постигнали средна доходност в размер на 11.23 процента. Среднопретеглената доходност за периода, която е изчислена на база дела на активите на всеки от фондовете от общата маса на активите на всички фондове от съответния вид, е 10.99 процента. Най-голяма доходност е постигнал УПФ Съгласие- 14.10%, на второ място е Ай Ен Джи ППФ - 12.54%, а след него се нарежда Лукойл Гарант България-УПФ - 11.42 процента. Реализираната от останалите фондове доходност е между 10.94 и 8.91 процента. При универсалните фондове, които стартираха дейността си най-късно в сравнение с останалите два вида фонда, постигнатата ефективност от инвестирането на средствата е дадена за 21-месечен период. С най-добри резултати тук са Ай Ен Джи УПФ - 26.15% и Лукойл Гарант България-УПФ - 26.11 процента. Други два универсални фонда - Доверие и Съгласие, са постигнали за същия период доходност съответно 24.37 и 24.14 процента. В универсалните фондове се осигуряват над 1.5 милиона души. При професионалните и универсалните фондове се удържа инвестиционна такса в размер на 1%, което става след разпределяне на дохода по индивидуалните партиди на осигурените лица.Информацията за постигнатата доходност от частните пенсионни фондове за изминалата година потвърждава, че участието в тях е една изключително добра и изгодна инвестиция, ако се съпостави със средния лихвен процент по левовите депозити и с ръста на инфлацията. Данните показват, че доходността от инвестирането на средствата е почти два пъти по-висока от банковите депозити. Като се има предвид, че осигуряването за втора и трета пенсия по принцип представлява дългосрочно спестяване, особено показателна е тенденцията как нарастват средствата на осигурените лица за по-дълъг период от време. Тъй като допълнителното пенсионно осигуряване е сравнително нова дейност в България, засега съпоставка може да се направи само за двугодишен период. Очертава се равномерна, постоянна тенденция на нарастване на средствата при спазване на консервативна инвестиционна политика от страна на пенсионните компании, която обуславя един умерен риск. Забелязва се разнообразяване на инвестиционните портфейли и по-голяма диверсификация на вложенията, което от своя страна се отразява благоприятно върху постигнатата доходност. Намалява делът на инвестициите в ДЦК и в банкови депозити, а се увеличават инвестициите в акции и в ипотечни облигации. Размерът на активите, управлявани от лицензираните пенсионни дружества, в края на 2003 г. възлиза на 502 млн. лв., което представлява ръст от 51.08% в сравнение с 2002 година. Впечатление прави, че 70% от пазара държат две компании - ПОК Доверие и ПОД Алианц България, докато останалите дружества си поделят другите 30 процента. Бързото нарастване на активите на пенсионните компании очертава друга характерна тенденция за развитието на българския осигурителен пазар. Най-голяма е динамиката при универсалните фондове, където се осигуряват и най-много лица - над 1.5 милиона души. За миналата година те са акумулирали 114 млн. лв. активи, което бележи ръст с 170% в сравнение с предходната 2002 година. Делът на активите на пенсионните фондове спрямо БВП е 1.46%, но се очаква в края на 2004 г. този показател да достигне 2 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във