Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИ ДРУЖЕСТВА ГРЕШАТ В САЙТОВЕТЕ СИ

Неточности в електронните страници на ПОД Алианц България АД и ПОК Доверие откри Комисията за финансов надзор (КФН). По този повод Бисер Петков, заместник-председател на КФН, е дал задължителни предписания на дружествата в тридневен срок да коригират неверните данни, които са публикували в сайтовете си, и да ги приведат в съответствие с официално представената информация в КФН.ПОД Алианц България АД трябва да коригира броя на осигурените в него лица към 31 декември 2002 г., а също така данните за реализираната доходност от инвестиции за 2002 г. в доброволния пенсионен фонд, представени в раздел Финансови резултати на дружествата от групата на Алианц България Холдинг.ПОК Доверие пък трябва да коригира данните за реализираната доходност от инвестиции на доброволния пенсионен фонд през 2002 година. Те са представени в раздел Инвестиционна политика - резултати. Налага се да бъде коригиран и текстът Постигнатите резултати безапелационно отреждат лидерската позиция на ПОК Доверие АД по този важен показател. Двете корекции са извършени веднага.Оторизиран представител на ПОК Доверие съобщи, че при отразяване на данните за доходността е станала техническа грешка.Във връзка с констатациите на надзорната институция София Христова, изпълнителен директор на ПОД Алианц България АД, обясни за вестник БАНКЕРЪ, че данните за броя на осигурените лица са точни, но има разлика в преценките на КФН и НОИ. За КФН осигурени са лицата, за които е направена поне една вноска, а НОИ смята за осигурени лицата, за които постъпват вноски редовно. По различни причини постъпващите в НОИ вноски не се разпределят веднага по партидите на осигурените, а се изчаква уточняване, допълва Христова. Например, когато вместо заплати някои работници временно получават авансови суми или когато има несъответствие между преведените суми и информацията, представена в НОИ от осигурителя (работодателя).София Христова е убедена, че в сайта правилно е отразена и нетната доходност от инвестиции. За 2000 г. тя е 10.67%, за 2001 г.- 11.82%, и за 2002 г.- 8.75 процента. Разлика има само в бюлетина на дружеството, публикуван в сайта, който обаче е за служебно ползване. Там е посочен брутен доход от инвестицията на активи в доброволния пенсионен фонд за 2002 г. - 9.67% вместо 9.63% поради техническа грешка. Пенсионното дружество е изпратило извлечения на всички осигурени в него лица, в които фигурират точните данни по личните им партиди. Според г-жа Христова е необходим период за уеднаквяване на информацията в пенсионните фондове, НОИ и КФН. Трябва да има прозрачност в дейността, но е по-правилно при несъответствия да има диалог и изясняване между страните, преди да се изнасят данни в публичното пространство и да се руши доверието в дружествата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във