Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Печалбата расте заради приходите от дивиденти

Сделките за  покупка на ТБ "Виктория"  и на "Societe Generale Експресбанк", както и напрегнатото очакване около избора на нов собственик на "Банка Пиреос България" са единствените съществени събития, които ангажират вниманието към банковия сектор. Иначе около  него поне на пръв поглед всичко е спокойно. И това е добре. Активите на банките ни  бавно, но сигурно нарастват. За една година те са се увеличили със 7.1 млрд. лв. и в края на юни 2018-а вече надхвърлят 100.1 млрд. лева. Увеличението им, както може да се очаква, се дължи изцяло на депозитите на граждани и фирми, които за дванадесет месеца са се повишили с над 6 млрд. лв. и в края на юни 2018-а са над 75.16 млрд. лева. При това е добре да се отбележи, че за пръв път от много време насам фирмените депозити се увеличават с доста по-бързи темпове  - 13.24%, от тези на гражданите, които за една година са отбелязали ръст от 6.69 процента. Явно оборотите на бизнеса се увеличават и все повече компании отчитат увеличение на приходите си.

Подобрява се и   конюнктурата при кредитирането

За периода от юни 2017-а до юни 2018-а сумата на отпуснатите кредити е нараснала  с близо 3.5 млрд. лв., като в края на шестте месеца на тази година общият им обем е близо 54.5 млрд. лева. Този успех се дължи в по-голяма степен на заемите за населението. Потребителските и жилищните кредити се увеличават с по 1 млрд. - 1.2 млрд. лв. годишно - почти с  толкова,  с колкото и фирмените, а  темповете им на увеличение вече се измерват  в двуцифрени числа в проценти.

И докато общият размер на заемите расте,

обемът на необслужваните задължения към банките намалява

При това намалява доста изразително. Според статистиката на БНБ, от юни 2017-а до юни 2018-а общият обем на всички проблемни вземания се е свил с над 1.78 млрд. лв. и в средата на годината е 7.72 млрд. лева. Като дял от общия размер на отпуснатите заеми проблемните вземания са 16.15%, докато година по-рано са били 20.73 процента. Ако намалим обема на тези необслужвани кредити с размера на заделените по тях провизии, съотношението им към отпуснатите заеми намалява до 5.15%, а това е  един много добър показател.

На този фон не е учудващо, че

общият размер на печалбата нараства

За шестте месеца на тази година тя е 800.99 млн. лв. - с близо 140 млн. лв. повече в сравнение с първото полугодие на 2017-а. Един по-внимателен анализ на приходите и разходите на банковата система обаче показва, че целият този ръст не се дължи на значително увеличаване на нетните приходи от лихви или от такси и комисиони. Заслуга за него почти изцяло имат приходите на банките от получени дивиденти, които за шестте месеца на 2018-а са 149.5 млн. лв. - срещу 22.08 млн. лв. за същия период на миналата година. Явно дъщерните дружества на банките (тези, които имат такива) имат доста добри финансови постъпления и коректно  са се отчели към своите собственици. Тук трябва веднага да се спомене, че всъщност това увеличение на приходите от дивиденти се дължи в много голяма степен на "УниКредит Булбанк", която по това перо е получила приходи от 115.5 млн. лeва. Сериозен принос имат и "Societe Generale Експресбанк" - с приход от дивиденти в размер на 14.95 млн. лв., и "Райфайзенбанк България" - с 14.84 млн. лв.  постъпления по това перо.

Обръщаме внимание на всички тези подробности, защото

приходите от дивиденти

по своята същност са инцидентни за банките  и, за разлика от движението на чистите приходи от такси и комисиони, не могат да очертаят  някаква устойчива характеристика за доходността на банковия бизнес. В случая дори те до известна степен изкривяват картината. Ако се абстрахираме от тях, ще видим, че макар кредитирането да е нараснало, чистите приходи от лихви не са се увеличили забележимо, и то при положение че някои големи банки започнаха да начисляват отрицателни лихви по големите депозити на клиенти - тези в размер над 1 млн. лв., което води на намаляване на лихвените разходи. Всички тези детайли са доста обезпокоителни, защото показват, че банките все още не могат да акумулират достатъчно добри печалби от традиционната си дейност - кредитирането и възстановяването в тази област се движи с незадоволителни темпове. Това е важно, като се отчете потенциалният риск от възможно влошаване на кредитните портфейли при едно бъдещо увеличаване на лихвените проценти. Това влошаване пък  може да доведе до необходимостта от повишаване на разходите за провизии.

Неслучайно се спираме на всички тези на пръв поглед маловажни подробности, защото банковият ни сектор съвсем скоро ще бъде изправен пред

нов преглед на качеството на активите

и пред нови стрес-тестове. И този път  няма да  ги провежда  БНБ, а ще ги прави  Европейската централна банка. За разлика от 2016-а, тя ще е тази, която определя критериите и обхвата  на прегледа. Това е неизбежно условие, след като предстои да се даде ход на искането на  българското правителство  страната ни да бъде допусната и приета в двегодишния валутен механизъм за въвеждане на еврото - ERM ІІ. Причината е, че - както неведнъж вестник "БАНКЕРЪ" писа, българското правителство прие влизането ни в този механизъм да стане едновременно с приемането на България в Европейския банков съюз. А там ЕЦБ пуска желаещите само след преглед на качеството на активите на съответната банкова система. Параметрите на този преглед тепърва се уточняват с ЕЦБ, но е ясно, че банките, които той ще обхване, ще бъдат подложени на много сериозен анализ и по отношение на качеството на кредитните им портфейли, и на провизиите, и на обезпеченията по тях, а също  и по отношение на свързаността на лицата, на които те са отпуснати. Така че големите кредитни институции у нас, които БНБ е определила като системно значими, отсега трябва да се готвят за това предизвикателство.

Независимо от различните нюанси  в нашата банкова  система  има институции,  които се представят по-добре от всички останали. Вестник "БАНКЕРЪ" вече 22 години определя най-добрите институции по пет показателя, изчислявани единствено на базата на публичните тримесечни данни,  обявявани от БНБ.

Три от тях - балансово число, капитал и печалба - определят значимостта на съответните банки за сектора и за държавата, а останалите два - възвръщаемост на активите и възвръщаемост на капитала -  показват ефективността им. Само банките, наредили се сред първите десет и по петте показателя, попадат в групата на най-добрите.

За шестмесечието на 2018-а това са "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", Пощенска банка, "Райфайзенбанк България" и "Societe Generale Експресбанк". Заслужава си да споменем и много добрите резултати, които отчитат и "Алианц Банк България", Общинска банка, "ПроКредит Банк", "Търговска банка Д" и "Ти Би Ай Банк" -  макар и не толкова големи като активи, те също имат солидни за размерите си печалби и много високи показатели за ефективност. 

 

 

"УниКредит Булбанк" удвои печалбата

Най-голямата по активи сред кредитните институции у нас "УниКредит Булбанк" си възвърна лидерството по отношение на размера на печалбата. В сравнение с юни 2017-а тя е нараснала два пъти и  в средата на 2018-а е 237.94 млн. лева. Приносът от увеличението на нетните приходи от лихви и от повишаване на нетни постъпления от такси и комисиони обаче е почти никакъв. Както вече бе казано, според публикувания от БНБ отчет за приходите и разходите на "УниКредит Булбанк", почти цялото увеличение на печалбата се дължи на значителни извънредни постъпления от дивиденти. Извънредни, защото такива суми по това перо не е имало през първото полугодие на 2017-а. Независимо от тези подробности "УниКредит Булбанк" си остава не само най-голямата, но и една от най-печелившите, високо капитализирани и силно ликвидни банки в страната, контролираща значителен дял от кредитите за фирмите и от спестяванията на търговските дружества, а и на населението.

"Банка ДСК" се готви за сделка

"Банка ДСК" продължава да е една от институциите, която  отчита много високи финансови резултати. Печалбата й за първата половина на 2018-а, която е 117.3 млн. лв., обаче е намаляла в сравнение с отчетената  за същия период на миналата година. Вероятно това е така, защото при формирането на финансовия резултат на "Банка ДСК" приходите от дивиденти нямат влияние. А е факт, че нормите на чистата печалба от традиционни банкови операции за изминалата една година не се подобряват. Усеилията на мениджмънта на "Банка ДСК" обаче в момента са насочени  най-вече към приключване на сделката по покупката на "Societe Generale Експресбанк", която ще внесе нов, много силен импулс в бизнеса на банката на народа и ще я превърне в лидер не само в банкирането на дребно - "Банка ДСК" е такава и в момента, а в много други сфери на финансово-кредитния бизнес.

Пощенска банка върви нагоре

Пощенска банка също подобрява финансовите си резултати, без да разчита на еднократни приходи. Печалбата й за една година се е повишила с близо 16.7 млн. лв.  и в края на юни 2018-а е 84.31 млн. лева. Кредитната институция продължава да разчита на разширяване на пазарните си позиции във всички сектори на банковия бизнес. Допълнителен стимул за пазарното й разширяване може да се получи, ако кредитната институция спечели наддаването за "Банка Пиреос България", за която се конкурира с Българо-американска кредитна банка и с група от чуждестранни инвестиционни фондове.

"Societe Generale Експресбанк" е апетитна хапка

За изминалите няколко години "Societe Generale Експресбанк" успя да структура успешен и високодоходоносен бизнес у нас. Това се потвърждава и от устойчивите й финансови показатели. Независимо от натиска на ниските лихви банката успява да увеличи, макар и с малко, печалбата си, която за първото полугодие на 2018-а е 47.37 млн. лева. Разбира се, в този резултат влизат и приходите от дивиденти, които са   за 14.95 млн. лв., но те не го изкривяват, защото горе-долу същите постъпления по това перо ги е имало и преди година.

След сделката за придобиването на "Societe Generale Експресбанк" от "Банка ДСК" остава въпросът дали тя ще бъде погълната, или ще продължи да съществува като дъщерна структура за големи корпоративни клиенти.

"Райфайзенбанк България" разширява позициите си

Печалбата и на "Райфайзенбанк България" до голяма степен се дължи  на извънредните приходи от дивиденти - 14.84 млн. лева. Това обаче по никакъв начин не омаловажава факта, че банката разширява бизнеса си и се утвърждава като сериозен фактор на българския пазар. Активите бавно, но устойчиво растат, като й осигуряват постоянно увеличаване на пазарните позиции в отделните сфери на банкирането. Високата капиталова база и ликвидност й осигуряват не само стабилност, но и добра основа за по-сериозно разширяване на бизнеса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във