Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАК СЕ НАПЪНАХМЕ БЕЗ ВРЕМЕ

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ И ЗЕЛЕНА КАРТА В ЕДНА ПОЛИЦАВ края на следващата година застраховката Гражданска отговорност на МПС за страната и Зелена карта за чужбина ще се обединят в единна полица с единна премия. Това е една от новите постановки в проекта за Кодекс за застраховането, приет от Министерския съвет на 6 януари тази година.Към датата на влизането на България в ЕС нашите автомобилисти ще почувстват на плещите си огромната тежест на двойната застраховка. Защото дори ако човек не пътува зад граница, той ще бъде принуден да си купи скъпоструващата обединена полица. От своя страна застрахователните компании ще поемат ангажимента да изплащат обезщетения от порядъка на 1 млн. лв. при телесни увреждания. Положението ще стане още по-тежко, ако междувременно бъде приета и V Директива на Европарламента, която е гласувана на първо четене и вероятно ще влезе в сила за страните от ЕС през 2007 година. Не е ясно защо България се напъва още сега да узакони обединяването на тези скъпоструващи както за клиентите, така и за застрахователните компании застраховки. Още повече че в Европа има държави от бившия Източен блок, които не смятат да въвеждат веднага единната полица.Кодексът бе подготвен в съответствие с поетите от държавата ангажименти през 1999 г. към ЕС за усъвършенстване на нормативната база с цел уеднаквяване на цялата правна материя по застраховане, като се прилагат 21 европейски директиви.Документът има четири раздела. Първият от тях дефинира застрахователните субекти - как се създават и какво представляват застрахователните дружества, както и застрахователните посредници - брокери и агенти. В момента техният статут е регламентиран в Закона за застраховането. Вторият раздел на кодекса разглежда изискванията към застрахователния договор и застрахователните сделки с оглед защитата на интересите на двете страни (застраховател и застрахован) при застрахователни правоотношения. Сега те са уредени в Търговския закон. Какво представлява държавният надзор в застраховането се изяснява в третия раздел. До момента тази дейност е регламентирана в Закона за застраховането и в Закона за Комисията за финансов надзор. Четвъртият раздел урежда въпросите около задължителното застраховане. Досега единствено по застраховките Гражданска отговорност на МПС и Злополука има някакво тълкувание в Закона за застраховането. В същото време съществуват много на брой задължителни застраховки, повечето свързани с професионалните отговорности на различни специалисти, които са уредени в различни закони. Става дума за задължителните застраховки за туроператори, за строители и проектанти, за лекари, за нотариуси, за адвокати, за експерт-счетоводители, задължителна Гражданска отговорност при притежание на оръжие, задължително застраховане на държавната и общинската собственост, задължителна застраховка Злополука и Живот на определени тежки професии. Новото в кодекса е драстичното увеличаване на капиталовата база на застрахователните дружества, което е основната гаранция за тяхната платежоспособност. Минималният гаранционен капитал на животозастрахователните дружества се увеличава от 600 хил. евро (в левовата им равностойност) на 6 млн. лева. За дружествата от общото застраховане изискването се променя съответно от 300-900 хил. евро (по левова равностойност) на 4-6 млн. лв. в зависимост от видовете застраховки, за които застрахователят е получил лиценз. Предвижда се и увеличение на минималния размер капитала на 10 млн. лв., в зависимост от видовете продавани застраховки, а за презастрахователна дейност - 15 млн. лева. В момента минималният размер на вписания капитал при животозастраховането е 2 млн.лв., а за общото застраховане е 3 млн. лева.Свързването и обединяването на съществуващия Гаранционен фонд и на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи са друга нова постановка, отразена в кодекса.Директивите на ЕС предвиждат стриктен контрол върху дейността на собствениците на капитала в застрахователните предприятия, върху благонадеждността на лицата, които ги ръководят, както и проверки за чистотата на внесения капитал в този финансов бранш.По принцип специалистите от застраховането са единодушни, че е необходим такъв кодекс, но имат някои забележки. Според тях конкретните текстове не са съобразени с нашата действителност, с нормативната среда и практиката на застраховането у нас, а се пренасят твърде директно от директивите на Европейския съюз. КАРЕ:Съгласно V-тата Директива на Европарламента, която той е гласувал на първо четене и вероятно за страните от ЕС ще влезе в сила през 2007 г., минималните застрахователни суми по единната застраховка Зелена карта / Гражданска отговорност ще бъдат два варианта и всяка страна сама ще избира един от тях.Първият вариант предвижда лимит от 1 млн. евро (максимално обезщетение) за събитие за имуществени и за неимуществени вреди. Вторият вариант - 5 млн. евро в агрегат (максимален размер на лимита за неограничен брой застрахователни събития, за увредени лица и за имущества).КАРЕ:В Европа средната цена на комбинирана автомобилна застраховка е около 600 евро, от които 60% представлява т.нар. Гражданска отговорност на МПС, около 10% от премията е за покритие на риска Кражба, и 30% за покриване на частични повреди. Цената на тази автомобилна застраховка отговаря на високия размер на Брутния вътрешен продукт ( БВП ), който се разпределя на човек от населението в напредналите държави. В Германия той е 20 хил.евро, а в България - десет пъти по-нисък, т.е. 2.1 хил. евро. При това положение в Германия цената на комбинирана автомобилна полица (включително Каско и Гражданска отговорност за цяла Европа) е около 3% от БВП на човек. Ако направим аналогия с България и приемем, че БВП се увеличава с 3-4% годишно, а цените се изравняват с европейските, то комбинираната автомобилна застраховка ще струва не по-малко от 20% от БВП на човек у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във