Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОСИГУРОВКИТЕ РАСТАТ ЗАЕДНО С РИСКА ОТ ЗЛОПОЛУКА

Най-високи осигуровки за фонд Трудова злополука и професионална болест (1.1% от размера на трудовите възнаграждения) плащат от началото на тази година работещите в петнадесет икономически дейности, между които е и строителството. Седемдесет на сто от осигуровката е за сметка на наетото лице, а останалото - за фирмата.Освен в строителството 1.1% се удържат и от заплатите на заетите в добивната индустрия, металолеенето, рециклирането на отпадъци. Най-малко (0.4%) се дължи в сферата на компютърните технологии, образованието, операциите с недвижими имоти, търговията на дребно, финансовото посредничество и застрахователната дейност. В държавното управление, при услугите за граждани, събирането на отпадъци и в обувната промишленост се запазва миналогодишният размер на отчисленията - 0.7 на сто. За работниците и работодателите в селското и ловното стопанство вноската е 0.9 процента. Толкова е в хранително-вкусовата промишленост. Работещите в издателските фирми и в полиграфическия бранш плащат за фонд Трудова злополука 0.5 на сто.До края на миналата година всички фирми, независимо от условията на труд, внасяха във фонда 0.7%, но сега вноската се изчислява по специална методика. Диференцираният им размер е изчислен на базата на статистическа информация за трудовите злополуки и професионалните заболявания в различните сфери. Определящи при изработването на методиката са и направените от предприемачите разходи за краткосрочни и дългосрочни обезщетения, и честота и тежестта на трудовите произшествия в различните предприятия. Взети са предвид и броят на осигурените лица в отделните отрасли, средният осигурителен доход, приходите в НОИ от направените вноски, броят на констатираните нарушения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, направените инвестиции в изпълнение на норматива и т.н.Очакваните постъпления от всички отрасли във фонд Трудова злополука и професионална болест на НОИ са 58.1 млн. лева. Предвидените разходи за изплащане на обезщетения и за лечение възлизат на 37.8 млн. лева. Експертите на осигурителния институт смятат фондът да приключи 2005 г. с излишък от 17.4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във