Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОСИГУРИТЕЛНИЯТ НАДЗОР ДАВА ВАРИАНТ ЗА СМЯНА НА ФОНД

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува проекта на наредбата (петък, 22 август), която определя начина за прехвърляне на осигурени от един фонд в друг. Недоволните от своя осигурител вече могат да си отдъхнат. През есента, ако пенсионноосигурителните компании нямат прекалено много забележки и възражения и не забавят обсъждането на наредбата, тя ще бъде приета от КФН. Документът е изключително необходим на гражданите, които смятат, че в друг осигурителен фонд могат да получат по-висока доходност от вноските си (следователно и по-висока пенсия), по-добро обслужване или да плащат по-ниски такси. Засега обаче проектът съдържа само вижданията на управление Осигурителен надзор. С приемането му всички дружества на българския пазар ще спазват еднакви норми, когато клиентите им поискат да напуснат управляван от тези дружества фонд. В наредбата се предвиждат две различни процедури - за смяна на фонда за задължително и за доброволно пенсионно осигуряване. И в двата случая, за да се прехвърли човек, ще трябва да подаде заявление до фонда, който си е харесал (то представлява формуляр по образец на Комисията за финансов надзор). Това може да стане лично или с помощта на осигурителен посредник. При задължителните фондове (универсални и професионални) прехвърлянето на парите на осигурените от една компания в друга ще става четири пъти годишно. Мисията ще е възможна на 11 май, на 11 август, на 11 ноември и на 11 февруари или в първите работни дни след тези дати, но и след като е обявена минималната доходност. Това условие произтича от Кодекса за социално осигуряване, който разпорежда минималната доходност да се обявява на тримесечие и се отразява върху доходността на индивидуалните партиди (личните касички на осигурените). Разбира се, от желанието за прехвърляне до възможността то да се осъществи пътят не е кратък. Според Кодекса за социално осигуряване, човек може да избира отново фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, ако са изминали две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата, когато е бил разпределен служебно. След изтичането на този срок хората могат всяка година да пробват новия си късмет. Освен това те са свободни да подадат заявление в друг фонд, ако не са съгласни с някакви промени в правилника на този, който ги обслужва. Това трябва да стане до три месеца, след като са били уведомени за новостите. При преобразуване или прекратяване на осигурителното дружество клиентът му задължително трябва да бъде уведомен за това до месец, след което има право да прехвърля средствата си в друг фонд без ограничения.Извън разпоредбите на кодекса проектонаредбата също допуска дружествата да откажат да прехвърлят натрупаните средства в друг фонд. Но за да се избегнат своеволни тълкувания и действия, в нея са описани случаите, в които отказът е обоснован. А те са: неверни или непълни данни в заявлението, неспазване на посочените в кодекса ограничения или ако е подадена повече от една молба. Осигуреният ще трябва да сключи договор с новото дружество до 15 дни, след като то е получило съответното заявление и няма възражение от страна на досегашното дружество. Ако това не стане в срок, процедурата за промяна се прекратява и осигуреният ще може да подаде ново заявление. Както е известно, прехвърлянето не е безплатно - осъществява се срещу определена такса. Тя, според авторите на документа, трябва да накара хората да се позамислят дали смяната си струва и да направят разумен избор. Така се снижава рискът да бъдат подмамени от убедителни посредници. Размерът на таксата ще се определя в правилниците на дружествата (от управителните им органи) и ще се заплаща от осигурения в брой, по банков път или ще се удържа от средствата по индивидуалната му партида. При доброволното осигуряване средствата ще могат да се прехвърлят, ако в осигурителния договор не са записани ограничения за това. А (според социалния кодекс) забрани за прехвърляне могат да се прилагат спрямо сумите, внесени от работодателя, но не и за личните вноски. Според проекта на наредбата, прехвърлянето на натрупаните суми по партидите на клиентите може да става всеки месец - заради липсата на изискване за минимална доходност. До три дена, след като получи заявление за прехвърляне, доброволният фонд ще изпраща уведомления до дружествата, в чиито фондове осигуреният е бил до този момент. То пък ще трябва в седемдневен срок да попълни данните (включително да даде съгласие или да откаже) и да върне екземпляр от всяко заявление до подателя. Прехвърлянето на средствата ще започва в първия работен ден на месеца, следващ подаването на заявлението. И в този случай прехвърляне ще се отказва, когато са налице неверни данни или са подадени заявления в повече от едно дружество. Освен това, според кодекса, доброволният фонд не може да се смята повече от веднъж годишно. Дружествата ще са длъжни да мотивират отказа си и да уведомяват осигурения с обратна разписка до седем дни. До 15 дни, след като е получено обратно попълненото заявление, ще трябва да се подпише договор, за което старият фонд трябва да бъде уведомен незабавно.Размерът на средствата, които ще бъдат прехвърлени от един фонд в друг, ще се определя съобразно размера им в последния работен ден на месеца преди операцията, след като се извърши оценка на пасивите и активите на фонда, доходът по индивидуалните партиди се разпредели и се удържат дължимите такси.Размерът на таксата за прехвърляне ще се определя в правилника на фонда и ще се удържа от индивидуалната партида. С прехвърлянето на средствата дружествата ще изпращат на съответните лица и на дружествата, в които са преминали, извлечения от индивидуалните им партиди. Пенсионните компании ще имат задължения да водят регистри на заявленията за промяна на участието във всеки управляван от тях фонд за допълнително осигуряване. Ще им се наложи да водят и подрегистри на получените и подадените заявления. Нарушения на наредбата ще се наказват с глоба от 400 до 3000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във