Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОЩЕ НЕ Е УТОЧНЕНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Споровете около прехвърлянето на осигурени лица между пенсионноосигурителните фондове не затихват. Управление Осигурителен надзор организира нова дискусия по темата на 9 септември. На нея присъстваха председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов, Бисер Петков - заместник-председател, ръководещ управление Осигурителен надзор, управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Йордан Христосков, Никола Абаджиев - председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), директорите на пенсионноосигурителните дружества и представители на проекта Пазар на труда. Целта на срещата бе заинтересованите страни отново да изложат позициите си, за да се напише лесна за прилагане наредба, която гарантира интересите на осигурените и равнопоставеност на големите и на малките фондове.Основните нерешени въпроси формулира Никола Абаджиев, председател на БАДДПО. Един от тях е къде да се подават заявленията за преместване. Вариантите, според Абаджиев, са два - да се подават в дружеството, в чийто фонд лицето желае да се прехвърли, и в дружеството, от което се премества, или осигуреният да подава молбата си в някой от клоновете на НОИ на територията на страната.Според Йордан Христосков, предимството заявленията да се подават в НОИ е в това, че институтът разполага с разгърната мрежа, още повече че от следващата година към него минават и бюрата по труда. От една страна, на клиентите ще им е удобно и близо да ползват офисите, а на фондовете ще им е изгодно, защото няма да правят големи разходи за администриране на прехвърлянето. Освен това информационната система на НОИ би могла да се ползва за контрол на прехвърлянето.Недостатък на такова решение е отсъствието на ясна законова регламентация на участието на НОИ в процеса на прехвърлянето. При това положение наредбата за прехвърляне на осигурените от един фонд в друг може да бъде атакувана, да се забавя процесът и да се уронва авторитетът на пенсионноосигурителната система. Според Йордан Христосков, участието на НОИ в този процес противоречи на принципите на Кодекса за социално осигуряване, според които отделните стълбове на пенсионноосигурителната система трябва да са равнопоставени и хората да имат еднакво доверие в тях. И не на последно място взаимоотношенията между дружествата и лицата трябва да се уреждат между тях без намесата на НОИ. Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК Доверие, изрази категорично становище, че в интерес на осигурените е да подават заявленията си в независима институция, а не в нов или стар фонд или чрез посредник, за да не оказват те натиск върху осигуреното лице. Тя смята, че Националният осигурителен институт има достатъчно ресурси, за да може да изпълни функцията по приемането на заявленията за прехвърляне на осигурени лица, и че вижда тази функция като временна - до момента, в който осигурените придобият необходимата добра осигурителна култура, а пенсионните дружества разгърнат клоновата си мрежа. Според нея за услугата, която служителите на НОИ ще извършват, осигурителните дружества трябва да заплащат съответна такса.Григор Димитров, главен изпълнителен директор на ПОК Съгласие АД, изрази мнение, че осигурителните посредници трябва да работят само по набиране на нови лица за осигуряване, а не да участват в прехвърлянето. Заявленията да се подават само лично и таксата да се заплаща от осигурения при прехвърлянето, а не от личната му партида, тъй като това не е нейното предназначение. Също така фондовете, които нямат разгърната клонова мрежа, да не участват в служебното разпределение на осигурените лица.Людмила Векова, изпълнителен директор на ПОК Родина, изрази мнение, че процедурите по отказ от смяна на фонда и обжалване на отказа трябва да бъдат разгледани в наредбата по-подробно и разширено. София Христова, изпълнителен директор на ПОД Алианц България, също е на мнение, че е необходимо заявленията да се подават в независима институция или в НОИ, че е по-добре сроковете за прехвърляне на средствата от партидите да се броят в работни дни, а не в календарни. Тя предлага да се прецизират реквизитите в заявленията и да не се вписва номер на осигурителен договор в тях, тъй като служебно разпределените лица нямат такъв. По-добре е също така извлечението от сметката да се изпраща на осигурени от новото дружество, в което се е прехвърлил.Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Осигурителен надзор, прие процедурите по отказ от смяна на фонд и обжалването на отказа да бъдат разработени в наредбата. Също така отбеляза, че ще се удължи от два на три месеца срокът за свикване на общи събрания и вземане на решения за привеждане на документите в съответствие с наредбата. Ще се вземе предвид и предложението за отпадане на номер на осигурителен договор в заявлението за прехвърляне в друг фонд.Апостол Апостолов, председател на Комисията по финансов надзор, препоръча фондовете да обсъдят създаването на независима институция, въпреки че това ще изисква повече време и средства, а да не разчитат непременно на НОИ. Той смята, че е полезно да се ползва опитът на Централния депозитар и да се обсъди ползването на клоновата мрежа на търговските банки като заместител на липсващите структури в страната. По отношение на подаването на заявление за прехвърляне неговото становище е подаването да става лично, чрез изрично упълномощено лице. Той смята, че в текста на наредбата е добре да се уточни, че едно лице не може да бъде пълномощник например на повече от пет желаещи да сменят фонда си, да се даде възможност лицето да избира как да се плати прехвърлянето в друг фонд. Заявлението да бъде в четирислоен екземпляр с подпис на лицето, за да не стават измами. Изказвания направиха и другите присъстващи. На следващата среща ще се обсъдят още детайли на проблема с прехвърлянето.

Facebook logo
Бъдете с нас и във