Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОЩЕ ЕДНА ЦЕДКА ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНИ ДРУЖЕСТВА

Новата нормативна цедка, която ни готви Европейската комисия в областта на застраховането, е проектът Solvency II. Целта му е да въведе по-строги норми и правила за контрол на платежоспосбността на застрахователите. Прилагането му ще стартира от началото на 2008 година. Тя ще се определя на базата на съотношението на реалната пазарна цена на активите на компанията към поетите отговорности. Ясно е, че в определени случаи заделените технически резерви не могат да покрият изцяло изплащането на обезщетения от страна на застрахователя (особено в случаите на проявление на т. нар. катастрофични рискове - природни катаклизми, бури, наводнения). Тогава извън съществуващото презастрахователно покритие застрахователят ще трябва да покрие и част от евентуалните щети за сметка на собствения си капитал. От друга страна, инвестициите на компанията както на застрахователните резерви, така и на собствените средства са реализирани в активи, при които е възможно движение на пазарната цена надолу.Оценката на платежоспосбността на всяко едно дружество във времето ще се превърне в основна функция на надзорната институция. Съгласно българското законодателство границата на платежоспособност е минималният размер на собствените средства (намалени с нематериалните активи) на едно застрахователно дружество. Тези средства са необходими за изпълняване на договорните задължения в дългосрочен план в съответствие с общия обем на дейността (чл.48 от Закона за застраховане, чл.11 на Наредбата за собствените средства и границата на платежоспособност).В момента платежоспособността се определя на базата на математическите резерви, рисковия капитал, събраните премии и средногодишния размер на претенциите, обясни за в. БАНКЕРЪ Пламен Хинков, изпълнителен директор в ЗК Орел Живот. Трябва да се знае, че размерът на границата на платежоспособност се определя за всеки отделен вид застраховка съгласно списъка, придружаващ чл.6, ал.2 от Закона за застраховане. Сумата на резултатите за отделните видове дава границата на платежоспособност на застрахователя. В този си вид практиката в България е изцяло синхронизирана с европейските директиви и по-специално с First Life Assurance Directive (79/267/EEC).Определената граница на платежоспособност следва да бъде покрита със собствените средства на застрахователя. Това са внесеният капитал, резервите и фондовете , неразпределената печалба от минали години, намалена с непокритите загуби, преоценъчните резерви, средствата, които имат характеристики както на дългов, така и на капиталов инструмент, и накрая средствата, привлечени като подчинен срочен дълг.По принцип за обезпечението на задълженията си към клиентите си застрахователната компания създава технически резерви . Техническите резерви се образуват за всеки вид застраховка.Когато щетата е в необичайно големи размери и заделените резерви за съответните видове застраховки не са достатъчни за изплащане на обезщетение, застрахователят компенсира пострадалите за сметка на собствените средства. В момента, съгласно възприетите в страната европейски стандарти, за определянето на покритието на границата на платежоспособност се използват балансовите стойности на собствените средства. В същото време те са инвестирани в определен вид активи, чиято ликвидационна цена може да бъде по-ниска от балансовата им стойност. Новата европейската директива ще доведе до използване на нова система за оценка на активите на застрахователното дружество и на поетите отговорности.Най-вероятно ще се променят изискванията за фактическата платежоспособност на застрахователните дружества. В момента в българския Закон за застраховане е посочено, че собствените средства на застрахователя, намалени с нематериалните активи, трябва да бъдат най-малко равни на границата на платежоспособност. Границата на платежоспособност се осигурява чрез гаранционния капитал, който е една трета от така определената граница. Тези нива са различни за различните видове застраховки - 600 хил. лв. за животозастраховане, 400 хил. лв. за застраховки на отговорности и финансови рискове, 900 хил. лв. за презастраховане. Минималният размер на границата на платежоспособност за страните от ЕС е 800 000 евро, а гаранционният капитал е една трета от него. До каква степен новите европейски реформи ще повлияят на застрахователния пазар в България зависи от развитието на дейността за периода до 2009 година. Ако за това време застрахователният пазар не е отбелязал значителен ръст, който да го доближи до европейските стандарти, много от сега действащите застрахователни компании ще изпитат сериозни трудности по отношение на капиталовата си адекватност. Промяната в изискванията за платежоспособност на застрахователните дружества може да бъде проблематична най-вече за компании, при които има неадекватна оценка на риска и подценени нива на нетните застрахователни премии, както и за тези, които водят неуспешна инвестиционна дейност. В момента размерът на собствения капитал за компаниите, работещи в сферата на общото застраховане, достига до 30 млн. лева. В същото време за 15 компании (т.е. 75% от лицензираните дружества) в общото застраховане размерът на собствените средства е под 10 млн. лева. Нормално е да се предполага, че при новите изисквания за капиталова адекватност за компаниите с по-малък обем на дейността собственият капитал ще трябва да бъде увеличен, а това може да стане най-вече за сметка на нарастването на акционерния капитал до два-три пъти. При компании с високи стойности на застрахователните резерви, с голям обем на получен премиен приход и високи размери на изплатените обезщетения (особено ако липсва презастрахователно покритие), определената граница на платежоспособност може да наложи необходими собствени средства над 50 млн. лева. Основният показател, който ще определи до каква степен компаниите ще са адекватни на тези изисквания, е обемът на премийните им приходи. Изходът от ситуацията е увеличаване на обема на дейността на застрахователните дружества и на печалбата им. Друга възможност е застрахователният пазар да стане по-атрактивен, за да навлязат повече чуждестранни акционери, които да участват в увеличението на капитала на дружеството. Там, където тези две формули са невъзможни, ще се премине към сливане на по-малките застрахователни компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във