Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОДИТОРИ ПИСАХА ДВОЙКА НА БАЕЗ

Куп нарушения в дейността на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), установени от Сметната палата, са отразени в доклад за резултатите от одита на финансовите операции на агенцията през финансовата 2003 година. Документът е от 5 май тази година и е публикуван в сайта на Сметната палата.Основната нередност, която се констатира в него, е, че агенцията е сключила почти три пъти повече договори за своя сметка, отколкото за сметка на държавата. През 2003 г. по линия на държавното застраховане (по правило - застраховки, които покриват политически и финансови рискове и са валидни за страните извън ЕС, както и за САЩ, Канада, Япония, Австралия) са сключени 41 договора с общ кредитен лимит 5 130 795 лв. , а за сметка на БАЕЗ са сключени 108 застрахователни договора с общ кредитен лимит 18 418 045 лв.(в тези случаи покритието не обхваща политическия риск, а само краткосрочен търговски риск, вътрешнотърговски риск, карго и имущество, валидни за страните от ЕС). Според експерти от застрахователния бранш този ефект се обяснява с това, че е имало намерение тази дейност на БАЕЗ да се приватизира и затова наблегнали на нея с оглед да се увеличи нейната привлекателност.Известна част от препоръките на одиторите са свързани с действията на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (МВСЕЗ е орган към Министерския съвет) и засягат предимно условията и реда за инвестиране на свободни средства и за осъществяване на разходи, както и отчетността по отношение на дейността за сметка на държавата. Констатирани са нередности, свързани с дейността и на предишни ръководства на БАЕЗ - съобщиха от агенцията. Това се отнася до изплащането на извънредна заплата на изпълнителния й директор (през 2002 г.) и до несъвършенствата в договора за консултантски услуги, сключен с Българска рейтингова агенция АД, които са погълнали трошили доста държавни пари. От януари 2003 г. възнагражденията на персонала на агенцията се увеличават с 10%, като са подписани анекси към трудовите договори, а промяната не е отразена в поименното разписание на длъжностите.Средната работна заплата на персонала през 2002 г. е 535 лв., а за 2003 г. е 508 лева. Намалението се дължи на това, че служителите й се увеличават от 19 през 2002 г. на 26 през 2003 година.Сегашният изпълнителен директор на БАЕЗ Дочо Карадочев и останалите членове на съвета на директорите са категорични, че подобни нередности няма да бъдат допускани. В свое решение от 27. 2. 2004 г. съветът на директорите на БАЕЗ реши договорът с Българска рейтингова агенция АД да бъде прекратен, обясниха от БАЕЗ.Нарушения с преразход на държавни средства има и при отчитането на командировките в страната и в чужбина, не са спазени всички нормативи при инвестирането на свободните средства, формирани от дейността за сметка на агенцията, установени са неточности при изготвянето на финансовите отчети за 2002 г. и за 2003 година.През 2002 г. БАЕЗ приключва със 110 хил. лв. печалба, а през 2003 г. с 38 хил. лв. загуба. Според доклада на одиторите отрицателният резултат се дължи на неотчетените приходи от дейността за сметка на държавата, на завишени (с 35 хил.лв.) административни разходи и на получени по-малко приходи (с 245 хил. лв.) от операции с финансови активи и инструменти (краткосрочни ДЦК и общински облигации). От БАЕЗ обаче обясниха, че промяната във финансовия резултат се дължи на активизацията на дейността й. През изминалата година са изплатени застрахователни обезщетения в размер на 68 953 лв., което е доказателство за по-активната дейност на агенцията в подкрепа на българския износ. За сравнение, през 2002 г. не са направени разходи за изплащане на застрахователни обезщетения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във