Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОИ ПРИЗНА, ЧЕ ЕТ МОГАТ ДА ИЗБЕГНАТ ОСИГУРОВКИТЕ

Едноличният търговец не е длъжен да се осигурява през годината, ако прехвърли управлението на фирмата си на прокурист. В този случай осигуровките ще се внасят само върху възнаграждението на прокуриста, което може да е примерно под 100 лева. Това става ясно от писмо на Националния осигурителен институт с номер 91-01-95/03.04.2002 година. В указанията на НОИ пише още, че когато едноличният търговец упълномощава друго физическо лице да управлява фирмата му, трябва да представи договор за прокура, вписан в търговския регистър, за да отпадне от него задължението за осигуряване.При извършването на проверки се изисква да се установява дали упълномощаването е станало чрез договор за прокура, или чрез договор за търговско пълномощие. Във втория случай едноличният търговец не може да се освободи от задължението за осигуряване през годината.Така договорът с прокурист се превръща в единствената легална възможност за преодоляване на нелогичното изискване на закона да се правят вноски върху печалба, а не върху резултат от трудова дейност.Друг казус, който се разисква още от 2000 г., всъщност се отнася само до доходите на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност от положен личен труд в дружествата им, които не са оформени с трудови или граждански договори, а с протокол от събранието. Според предписанието на НОИ, когато управителят е и съдружник, достатъчно условие, за да възникне задължението за осигуряване, е упражняването на трудова дейност. По този начин отново се създава възможност да се изисква осигуряване, без да е получавано възнаграждение.По реда, предвиден за доходи от управление и контрол, се осигуряват и ликвидаторите на търговски дружества, както и синдиците на банки и на фирми. Това означава, че те дължат по-висока вноска и приспадат по-малко нормативно признати разходи от работещите по граждански договор. Същото се отнася и за прокуристите, които са натоварени да управляват предприятието на търговеца срещу възнаграждение. Според НОИ обаче, тази разпоредба не се отнася за търговските пълномощници. Тяхната дейност се отличава с ограничена представителна власт и те би следвало да се осигуряват според вида на договора - най-често както изпълнителите по граждански договори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във