Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НИТО ПРЕХОДЪТ Е ПРИКЛЮЧИЛ, НИТО ПРОЦЕСИТЕ СА НЕОБРАТИМИ

Славчо Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения, пред в. БАНКЕРЪкаре: Институтът за икономика и международни отношения (ИИМО) е основан през 2003 г. като неправителствена организация с нетърговска цел. Неговата мисия е да формулира и предлага на българското общество публични политики, базирани на синтеза на ценностите и подходите на двете основни течения в социалните и икономическите науки - колективното действие, социалното регулиране и солидарността, от една страна, и индивидуалната свобода, конкуренцията и либерализма, от друга. Г-н Георгиев, в анализа за 2003 г. на вашия институт се твърди, че икономическият преход в страната е нестабилен и обратим. Това означава ли, че прогнозирате предстоящи стопански катаклизми?- Ние използваме един строг икономически подход, който е в противовес на тезата, че преходът в България е приключил и процесите на социално-икономическа трансформация са необратими. В икономическата теория този метод е широкоизвестен като критерий на Парето. При него икономическите процеси се смятат за необратими, когато повишаването на жизненото равнище и благосъстоянието на отделни субекти и икономически агенти не става за сметка на други. Когато повечето от българските граждани оценят своето положение като по-добро в сравнение с началото на прехода и тяхното благосъстояние нараства стабилно в рамките на общия икономически растеж, тогава можем да оценим процеса като необратим. В България се наблюдава точно обратното. Материалните блага се концентрират в една малка част от населението за сметка на голямата част от хората, която бедства или живее на ръба на мизерията. Данните от началото на 2004 г. ясно показват именно такава концентрация на доходите.Тоест ножицата се разтваря все повече и повече...- Да, и тя ще продължи да се разтваря заради лансираните от правителството мерки - примерно намаляване на корпоративния данък, намаляване на подоходния данък или едно плавно преминаване към плоски данъци. Процесите на поляризация вече се наблюдават в скалата на данък общ доход (ДОД) - тя все повече и повече се стеснява. Но според кабинета данъчната политика е замислена така, че да стимулира икономиката?- Ние сме готови да възприемем всички пропазарни механизми, които се предлагат от изпълнителната власт. Но простата истина е, че когато богатството се преразпределя от една малка част от населението и я няма необходимата социална стабилност и кохезия, възможността за политическа или друга проекция на социалното недоволство е много голяма. Това е една опасност както за бизнеса, така и за цялото общество. Така че, използвайки този строг икономически критерий, не може да се каже, че процесите са необратими.Все пак доколко реални са подобни страхове?- Възможни, а и вероятни залитания в икономиката означават деградация на многопартийната система. Може да станем свидетели на отделни елементи на авторитаризъм, на нова замяна на пазарни механизми с монополистични структури.Прогнозата ви съвсем не кореспондира с условията за приобщаването на България към Евросъюза.- С тези икономически стъпки ще се изравним със средното равнище на доходите на европейците след 60-65 години. Поне това показват официалните данни на авторитетните международни изследователски институти. Каква е оценката ви за икономическите мерки, предприемани от кабинета?- Правителството се провали в няколко свои обещания. Едното е за несимволичното увеличаване на доходите на населението. Втората област, в която то очевидно не успя, е провеждането на качествено нова иновационна политика, която да служи като инструмент за технологичното обновяване на икономиката. В нашия доклад са цитирани отделни данни от външнотърговския баланс. Ясно личи, че вносът на суровини и материали през 2003 г. е с 30% по-голям в сравнение с 2002-ра. При инвестиционните стоки ръстът е с 27%, а при потребителските - с 21 процента. Това изцяло опровергава версията, лансирана от кабинета, че увеличеният внос през миналата година е за сметка на инвестиционните стоки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във