Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯМА МЯСТО ЗА ЛЮБИТЕЛИ НА МОМЕНТНИ УДАРИ С НЕЯСНО БЪДЕЩЕ

Даниела Конова, председател на СД на Орел-Г Холдинг, пред в. БАНКЕРЪДаниела Конова е родена на 31 май. Завършва през 1988 г. математика в СУ Климент Охридски. Специализира актюерски науки в Полша и небанкови финансови институции в САЩ. Работила е в Министерството на промишлеността, в ДЗИ и в Дирекцията за застрахователен надзор.В управлението на Орел-Г Холдинг работи от 15 април 2000 година. Била е заместник-председател на Орел-Г Холдинг, главен изпълнителен директор на ЗК Орел-Живот, главен изпълнителен директор на ЗК Орел.В момента е председател на СД на Орел-Г Холдинг, председател на СД на ЗК Орел и главен изпълнителен директор, председател на СД на ЗК Орел-Живот и председател на СД на БЗОК Закрила.Г-жо Конова, резултатите от миналата 2004 г. са до голяма степен ясни. Как бихте ги обобщили?- Годината беше отличителна за застрахователния сектор в световен мащаб, което индиректно влияеше и на поведението на българския застрахователен пазар. Основните финансови загуби на световните застрахователи за годината от порядъка на милиарди щатски долари бяха от катастрофични събития, като преобладаващата част бяха в областта на имущественото застраховане. Тези глобални фактори усложниха допълнително управлението на риска от страна на презастрахователите чрез въвеждане на корективи по региони. През 2004 г. застраховането в България запази висока и изпреварваща динамика на развитие. За това допринесе макроикономическата стабилизация, увеличените застрахователни потребности и лимити на отговорност, както и новите пазарни ниши, които отварят задължителните застраховки. Доволна ли сте от финансовите резултати за двете дружества на групата Орел в животозастраховането?- Отчитаме 2004 г. като изключително добра за развитието не само на застрахователните дружества на групата, но и за осигурителните. Това бе годината на структуриране на портфейлите, рязко се увеличиха клиентите ни, без при това да изневеряваме на коректно пазарно поведение, на професионалната оценка на риска и на стратегическо пазарно позициониране. Всички дружества от групата завършиха с печалба. Най-голяма по абсолютен размер тя е при застрахователна компания Орел - над 3 млн. лева. За Орел Живот тя е 100 хил. лева. Двете застрахователни компании през 2004 г. са платили данъци в размер над 1 300 000 лева.Има ли новости в портфейлите на ЗК Орел и на Орел живот и какво е специфичното за двете компании?- През 2004 г. структурата на портфейла на ЗК Орел АД се промени забележимо. Изпреварващо се развива имущественото застраховане, застраховките за професионална отговорност и бе постигната балансираност за сметка на относителното намаление на дела на автомобилните застраховки. Структурата на портфейла на ЗК Орел АД по основните застрахователни линии следва структурата на пазара, но делът на имуществените застраховки при нас надвишава средното пазарно ниво с повече от 30 пункта. През 2004 г. ЗК Орел реализира брутни приходи от застрахователна дейност в размер на 49 407 хил. лв., като увеличението спрямо предходната година е в размер на 26 574 хил. лв., или ръст от 116.40 процента. През 2004 г. ЗК Орел АД изплати застрахователни обезщетения в размер на 11 019 хил.лева.Делът на спестовните застраховки Живот в портфейла на животозастрахователната компания Орел-Живот е 74%, на застраховката Живот, свързана с инвестиционен фонд - 7%, и на рисковите и застраховките злополука - 19 на сто. Изключително се подобри качеството на портфейла, като средната застрахователна сума по новосключени застраховки Живот достигна 5000 лв., а средната годишна премия е 425 лева. През 2004 г. основните усилия на компанията бяха насочени към развитието на нови канали за продажби с цел нарастване на премийния приход. Основните действия в тази посока през годината бяха разширяване на сътрудничеството с водещи банкови институции в страната, както и в посока на сключване на корпоративни договори за застраховка Живот на кредитополучатели и депозанти, така и в използване на възможностите за предлагане на застраховки Живот чрез банковите офиси. До края на февруари юридическата комисия, представляваща застрахователите, ще е готова с мнение за Кодекса за застраховане. Според вас, има ли основни постановки, с които гилдията няма да бъде съгласна и ще предложи корекции?- Кодексът на застраховането е голямо предизвикателство за всички - и за законодателя, и за надзорния орган, и за нас - застрахователите. Нормално е да имаме различно виждане по някои въпроси и ние ще го отразим в становището на АБЗ по проекта на кодекса. Но едва ли още можем да коментираме отделни разпоредби на кодекса, тъй като ще има още съгласувания между асоциацията и КФН, а също и в комисиите на Народното събрание. На 22 февруари ще се гледа делото по повод на санкцията, която в края на 2003 г. Комисията за защита на конкуренцията присъди парична санкция от 20 хил. лв. наложи на осем застрахователни дружества, членове на Националното бюро на автомобилните застрахователи, между които и Орел. Те бяха обвинени в нелоялна конкуренция и глобени с по 20 хил. лева. Какви са вашите очаквания за развоя на делото?- Ние не сме съгласни с решението на КЗК, макар че компания Орел получи една от най-ниските санкции, и затова го обжалвахме, както направиха и другите застрахователни компании, членове на НББАЗ, на които също бяха наложени глоби. В момента жалбата се разглежда от Върховния административен съд и на 22 февруари ще бъде поредното заседание по делото. Трудно е да коментираме очакванията си, тъй като последната дума има съдът, но сме оптимисти, защото смятаме, че позицията ни е правилна и съдът ще уважи нашите аргументи. Как бихте коментирали ситуацията, която се създаде от това, че в Комисията за финансов надзор вече години наред не се назначава шеф на застрахователния надзор. В резултат застрахователи, на които са наложени административнонаказателни мерки за това, че не са изплатили обезщетения на клиентите си, продължават да са им длъжници, а други упражняват нелоялна конкуренция спрямо колегите си?- Не е съвсем така - Конструкцията на КФН позволява със съществуващите нормативни лостове да бъде регулиран застрахователният пазар при ясна позиция за критериите на участниците на този пазар. Нека не забравяме факта, че в тази надзорна институция има професионалисти, изключително добре познаващи застрахователния пазар, с повече от седемгодишен опит, които изградиха институцията и продължават да работят за нейното развитие и авторитет. Това, което пречи на застрахователите и влияе не добре на самочувствието им, е неоперативното действие от страна на компетентните органи, отговорни за назначаване на водеща фигура. Как ще се отрази на днешния застрахователен пазар увеличаването на минималния гаранционен капитал и минималния вписан капитал за извършване на дейност по определени видове застраховки, както и при презастраховане? - Моята лична позиция е, че предложението за увеличаване на минималния гаранционен капитал и минималния вписан капитал ще има положително въздействие предвид на влезлите нови лимити на отговорност по застраховка Гражданска отговорност. Анализирайте пазарните позиции на застрахователи с преобладаващ дял по тази застраховка и размера на капитала, с който те разполагат. Наложителна е концентрация на раздробения застрахователен пазар при сегашните факти: шест застрахователи концентрират пазарен дял от 80% и четиринадесет са с общ пазарен дял от 20 на сто. Критериите за небанковите финансови дружества следва да са високи с оглед защитата на интересите на потребителите на тези услуги.Очаквате ли промени на застрахователния пазар след 2007 г., когато и чуждестранните застрахователи ще могат да извършват застраховане у нас?- Нормално е да се очакват - погледнете как се развиват и преструктурират пазарите в Полша и Чехия. На пазара ще продължат да работят тези дружества, които в предприсъединителния период преструктурират дейността си така, че да продължат напред, а не застрахователите, реализиращи моментни удари с неясно бъдеще. Факт е, че и сега навлезлите чуждестранни капитали в различните сфери избират за свои застрахователи у нас тези компании, чиито акционери са авторитети с ясен произход на капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във