Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЯМА ЕКСТРИ ЗА КУПУВАЧИТЕ НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти не могат да предлагат или да предоставят облаги под каквато и да е форма при сключването на задължителната застраховка Гражданска отговорност на МПС през тази година. Това е подчертано недвусмислено в обнародваната в Държавен вестник бр.105 от 30 ноември 2004 г. нова Наредба №18 за задължителното застраховане, разработена от Комисията за финансов надзор.Както е известно, тя урежда общите условия, минималната застрахователна сума, цената, реда и срока за извършване на задължителното застраховане по Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства и Злополука на пътниците в обществения транспорт. Очаква се застрахователите да образуват собствените си тарифи и до десетина дни да започнат продажбатана задължителните полици Гражданска отговорност. Новото в наредбата е създадената минимална задължителна рискова премия, която се увеличава с коефициенти в зависимост от поетите от застрахователя особености на риска. Той е по-голям, или по-малък ако шофьорът е причинил (или не) пътнотранспортни произшествия през предходните три години. Други критерии са дали застрахованият е юридическо или физическо лице, какви са полът, възрастта и шофьорският му стаж. Важно е дали МПС се използва за лични нужди, или за производствена, търговска, таксиметрова дейност, за отдаване под наем, за превоз на опасни товари, за състезателна или учебна дейност със специален режим на движение. В премията ще намери отражение и районът на движение на автомобила - цялата страна, столицата, областен град, град или село. На последно място ще е важно колко души управляват едно и също МПС.Реалната цена, която автомобилистите ще заплащат за задължителна застраховка Гражданска отговорност, се формира, като към изчислената от застрахователите рискова премия се начислят и предвидените аквизиционни* и административни разходи. Някои застрахователи смятат да въведат разсрочено заплащане на вноскатано това според наредбата е забранено при застраховка със срок на валидност до шест месеца. При разсроченото плащане първата вноска не може да бъде по-малка от 25 на сто от размера на годишната брутна застрахователна премия. Договорът за задължителната застраховка Гражданска отговорност не може да бъде сключен за срок, по-дълъг от 12 месеца, както и за срок, по-кратък от един месец. При промяна на собствеността на моторното превозно средство застраховката се прекратява. До тази година автомобилът се продаваше заедно с действащата застраховка.Собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства ще могат да купуват задължителна застраховка Гражданска отговорност при възникване на застрахователен интерес, т.е. от момента, когато ще управляват МПС - това е един от новите моменти в наредбата. Което означава, че при пускане в движение на временно спряно или купено ново возило застраховката се сключва преди регистрацията от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.Наличието на застрахователен договор през следващата година ще се удостоверява освен със застрахователна полица и със знак, който се издава от Гаранционния фонд и се поставя на видно място на моторното превозно средство. Това изискване ще влезе в сила от първи юни 2005 година. Знакът ще съдържа запазената марка на Гаранционния фонд, уникален номер и датата, на която изтича срокът на застраховката. Той ще трябва да е изработен така, че да е само за еднократно ползване. При загуба, кражба или унищожаването му Гаранционният фонд - по молба на водача на МПС, ще издава нов знак, който ще е валиден до изтичането на срока на застраховката.Предмет на застраховането по задължителната застраховка Злополука, съгласно Наредба № 18, са и животът, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до тях. Минималната застрахователна сума по задължителната застраховка Злополука за всяко събитие за всеки пътник през следващата година ще е 20 000 лева. Минималната задължителна рискова премия ще бъде в зависимост от вида на превозните средства.Тя ще се определя от застрахователя, като процент от застрахователната сума: за релсови превозни средства, за тролейбуси и автобуси, за таксиметрови автомобили - 0.1% от 20 000 лв.; за въжени линии и влекове и за морски и речни плавателни съдове - 0.12% от 20 000 лв.; за въздухоплавателни средства - 0.4% от минималната застрахователна сума. Превозвачите, извършващи превозна дейност със средства за обществен транспорт, също ще сключват задължителната застраховка Злополука при възникване на застрахователен интерес (т.е. от датата на получаване на разрешително за обществен транспорт) за срок, не по-дълъг от 12 месеца и не по-кратък от един месец.Ново в Наредба №18 е и въвеждането на по-строг контролчрез единна номерация на полиците и уникален идентификационен код. За първи път се създава единна система за отчитане на задължителното застраховане. Системата се администрира от Гаранционния фонд и съдържа актуална информация за броя на издадените и действащи застрахователни полици по задължителните застраховки, както и на превозните средства, по които са сключени тези застраховки.Всеки застраховател, който сключва задължителните застраховки, ще представя на Гаранционния фонд до 15-о число на текущия месец списък на регистрираните застрахователни полици за предходния календарен месец - на магнитен носител или по електронен път. Списъкът ще съдържа пореден номер, дата на влизане в сила и дата на изтичане на застрахователната полица, вид на моторното превозно средство и номера на рамата (шасито). Администратор във фонда ще обобщава информацията за сключените застрахователни полици по задължителните застраховки и ще контролира срока на изтичане на покритието по тях. В края на всеки месец той ще предоставя справка - по вид на моторните превозни средства и номер на рамата (шасито), за които застрахователното покритие е изтекло и не са подадени сведения за продължаването му. Тази справка ще се изпраща до органите на Министерството на вътрешните работи.*Аквизиционни разходи - еднократни разходи, отразени в цената на застраховката, в които се включват разходите за комисиони на посредници и разходите за реклама.КАРЕ:Колко ще бъде годишната минимална задължителна рискова премия?Вид автомобил Застрахователна премияЛеки автомобили до 1800 куб. см 88.66 лв. Леки автомобили над 1800 куб. см до 2500 куб. см 120.28 лв.Леки автомобили над 2500 куб. см 259.78 лв.Мотоциклети, мотопеди, триколки 279 лв.Товарни автомобили до 20 т 145.08 лв.Товарни автомобили над 20 т 187.86 лв.Автобуси до 20 места 163.06 лв.Автобуси над 20 места до 40 места 192.82 лв.Автобуси над 40 места 268.46 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във