Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЕК - ГАРАНТ ЗА 1.27 МЛРД. ЕВРО

Шестте значими енергийни проекти, чиято реализация започна в страната в периода 2001-2004 г., са на обща стойност 3.712 млрд. лв., показва отчет на енергийното министерство. С най-голям дял - от 1.173 млрд. лв., е проектът за модернизация и рехабилитация на ТЕЦ Марица-изток 3. Мажоритарното участие в него е на италианската компания Енел и на американската Ентърджи. На второ място са вложенията от 960 млн. лв. в двата хилядника на АЕЦ Козлодуй, чиято модернизация трябва да приключи до средата на 2006 г. (дотогава трябва да бъде усвоена и цялата сума). Следват 600 млн. лв. в Марица-изток 2 (за изграждане на сероочистващи инсталации), други 250 млн. лв. пък ще бъдат вложени в топлофикациите на София и Перник. Шестият голям енергиен проект - Енергия 2, на обща стойност 299 млн. лв. е за рехабилитация и модернизация на електропреносната мрежа. С изключение на проекта в Марица-изток 3, останалите близо 2 млрд. лв. са държавно гарантирани кредити. Гарант по останалите заеми е Националната електрическа компания, независимо че средствата са за различни обекти в енергийната ни система, експлоатирани от съответното дружество. НЕК, заедно с АЕЦ Козлодуй е страна по трите заемни споразумения на обща стойност 491 млн. евро за модернизацията на блокове V и VI на централата (212.5 млн. евро от ЕБВР/Евроатом, 77 млн. щ. долара от Ситибанк и други 80 млн. долара от РОСЕКСИМБАНК).НЕК е гарант и на заемите по два проекта за рехабилитацията на ТЕЦ Марица-изток 2 на обща стойност 306.5 млн. евро, чието изпълнение започна през 2004 година. Основната част от сумата - около 226.2 млн. евро, е за първите четири блока на централата. От тях 191 млн. евро даде Японската банка за международно сътрудничество (JBIC), а останалите около 35 млн. евро отпусна като заем БУЛБАНК. Освен за цитираните суми електрическата компания е гарант и за синдикирания заем от ЕБВР и други финансови институции на стойност 34 млн. евро, с които ще бъдат изградени сероочистващите съоръжения на блокове 5 и 6 в централата.Интересен от финансова гледна точка е проектът за изграждане на хидровъзел Цанков камък. Неговата стойност е 220 млн. евро. Проектът се реализира по механизма Съвместно изпълнение чрез споразумение с правителството на Австрия. Средствата осигуряват шест банки - американската Креди Суис фърст Бостън (Credit Swisse Boston International), френската Сосиете Женерал (Societe Generale), белгийската Фортис (Fortis Bank) и австрийските Райфайзенбанк (Raiffeisen Zentralbank Osterrech AG), Банк Аустрия (Bank Austria Creditenstalt) и OeKB (Oesterreichische Kontrolbank Aktiengellschaft). Финансирането е предоставено срещу ипотека и залог на оборудването и материалите за строежа на язовира и на новата централа. Страна по финансовите споразумения обаче отново е Националната електрическа компания.Към хидроенергийните кредити, гарантирани от НЕК, трябва да се добавят и още два: 3.176 млн. евро за рехабилитацията на ВЕЦ Тешел и други 20 млн. евро за ПАВЕЦ Орфей и ВЕЦ Кричим, отпуснати от Сосиете Женерал и от SG ЕКСПРЕСБАНК.Не прави изключение и проектът Енергия 2 за рехабилитация и модернизация на електропреносната система на обща стойност 153 млн. евро. От тях 101.1 млн. евро са държавно гарантирани заеми, страна по които е НЕК (60 млн. евро от Европейската инвестиционна банка и 41.1. млн. евро от ЕБВР). Останалите 52 млн. евро са собствени средства на компанията.Други 15.5 млн. евро НЕК зае от ЕБВР за изграждане на междусистемния електропровод България - Македония (още 4.5 млн. евро по проекта ще бъдат заделени от бюджета на компанията).Последните около 25 млн. евро, за които е подписала гаранция електрическата компания, са предназначени за модернизацията и рехабилитацията на ТЕЦ Русе.Така до момента Националната електрическа компания е гарант по заеми за общо 1183.276 млн. евро. Към сумата доста скоро със сигурност ще се прибавят гаранции за други 87 млн. евро за изграждане на язовир Яденица. Той ще удължи времето за непрекъсната работа на ПАВЕЦ Чаира, който в момента може да работи максимум 4-5 часа в денонощие, и то през най-натоварените периоди. Така кредитите, с чието обезпечаване се ангажира НЕК, надхвърлят 1.27 млрд. евро.Сумите, гарант по които е Националната електрическа компания, ще скочат повече от два пъти, ако проектът за АЕЦ Белене бъде реализиран по разработвания в момента вариант. Предварителната оценка за изграждането и пускането на втората българска ядрена централа е между 2 и 4 млрд. евро (в зависимост от това дали ще се изграждат един или два енергоблока), намеренията пък са държавата да притежава мажоритарен дял в грандиозния проект. А това на финансов език означава, че електрическата компания (в момента е инвеститор на проекта) ще трябва да гарантира нови поне 3 млрд. евро и да увеличи кредитния си портфейл до над 4.3 млрд. евро. Само за сравнение могат да се посочат данните от последния огласен доклад за сметките на дружеството към 31 декември 2003 година. В него е записано, че собственият капитал на НЕК е 463.933 млн. лева, а дълготрайните й материални активи - малко над 2.3 млрд. лева. Цитираните суми не се нуждаят от коментар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във