Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Не спирай да споделяш... мечтите си

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е неуморна през този месец (юни). Ведомството бърза да усвои парите, предвидени за тази година за разходи по подготовка на фирмите и за реклама (1 831 200 лв.). Има-няма месец и вече излизат още две компании за подготовка за продажба.


Чрез ограничен конкурс агенцията търси кандидати за изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на "Национална агенция Музика" ЕООД - София и на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД - Сливен. Изискванията към кандидатите не са много строги, а до участие се допускат физически или юридически лица, включително и техни обединения. От желаещите се очаква да разполагат с екип, в който задължително да има правоспособен юрист и оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, притежаващи сертификат за правоспособност.


Името на "Национална агенция Музика" фигурира във втората група, планирани за приватизация дружества през тази година, което в момента се управлява от Министерството на културата. Като цяло се предвижда реализацията на 37 приватизационни сделки през тази година на предприятия с повече от 50% държавно участие в капитала и на държавни имоти с данъчна оценка над 10 хил. лева.


"Национална агенция Музика" ЕООД е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, с основен предмет на дейност организиране на концертна, импресарска, продуцентска и рекламна дейност, свързана със създаването и разпространението на сценични, музикални и танцови произведения. Негов принципал е Министерството на културата. То е правоприемник на Агенция "Музика" - София, в която са се влели съществувалите в миналото из цялата страна концертни дирекции. Ценността му е в съхранявания огромен счетоводен архив, включващ разплащателни документи за възнагражденията, изплащани на служителите от закритите концертни дирекции и работещите към тях артисти, оркестранти, вокални изпълнители, балетисти, акробати, илюзионисти и други изпълнители, работили за концертните дирекции в периода 1960-1991 година. Тези документи се съхраняват в архивни депа в София, Варна, Стара Загора, Пловдив и Враца.


С раздържавяването на дружеството държавата всъщност се отказва от архива и той впоследствие може да се разпилее и да се загуби част от историята на българската музика.


"Национална агенция Музика" е в "готовност" от ноември 2012-а, когато е извадена от забранителния списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и се реши да бъде пусната за продажба. Мотивът беше, че държавната фирма не може да се издържа и е затънала в дългове. Освен това през последните години се наблюдава трайна негативна тенденция към драстично намаляване на приходите - "Национална агенция "Музика" вече реализира приходи само от наем. В оздравителната й програма пък не се предлагат конкретни мерки за увеличаване на паричните постъпления, за погасяване на натрупани задължения и събиране на вземанията. Според Министерския съвет при очертаващата се безперспективност на дейността й и при високата й задлъжнялост е по-добре да бъде започната процедура по приватизация. Странна логика - след като държавата не вижда смисъл от съществуването на това дружество, как очаква някой друг да го вземе, че и да плати за него?!


Акционерното участие в "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД, което е създадено през 1997 г., е по-пъстро. Сред собствениците му са Министерството на земеделието и храните (с дял от 89.04%) и община Сливен (с 10.40%), както и търговци на едро и други частни лица (0.56%). Добрите традиции в овощарството и зеленчукопроизводството в Сливенско са основата то да е едно от най-модерните тържища за плодове и зеленчуци в страната. Създаването му е част от цялостен Проект за изграждане на пазари на едро за пресни плодове и зеленчуци в България в рамките на българо-германското финансово и техническо сътрудничество от Министерство на земеделието и храните, с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие и община Сливен.


В момента "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" организира стоковото тържище на региона, като отдава под наем оборудване, търговски площи и съоръжения на производители, търговци и посредници, които работят за вътрешния пазар и за износ.


В последния му публикуван счетоводен отчет - за 2012 г., дружеството сочи загуба от 244 528 лв., която е нараснала заради повечето разходи за дейността, докато нивото на приходите от наеми, които не са променяни от 2009-а, са паднали. За 2011-а обаче е отчело печалба от 176 хил. лева.


Фирмата няма просрочени задължения към републиканския бюджет, към НОИ и към други държавни структури. Но дължи на община Сливен. Основният му дълг е към Министерството на земеделието и храните - по получения банков заем от Европейската банка за възстановяване и развитие, за изграждане на обекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във