Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАРАСТВАТ СУБСИДИИТЕ ПО САПАРД

Възможностите за инвестиране в земеделието по програма САПАРД бяха една от най-дискутираните теми по време на тазгодишния Български инвестиционен форум. Основната новина за производители и преработватели на селскостопанска продукция, съобщена по време на дискусията, бе, че до няколко седмици ще влезе в сила подписаното в края на април споразумение с Европейската комисия. Според него, земеделските производители ще могат да кандидатстват с инвестиционни проекти до 1 млн. евро, преработвателите - до 3 млн. евро, а проектите за създаване на алтернативни дейности ще са до 500 хил. евро. Експерти от Агенция САПАРД представиха и новите шест мерки за финансова помощ, на които българските фермери ще могат да разчитат. За пръв път субсидия от ЕС ще могат да получат и сдружения на земеделски производители, чийто годишен оборт е над 150 хил. евро. Помощта за тях ще е до 35 000 евро през първата година и с по 5000 по-малко за всяка от следващите четири. Идеята е да се стимулира създаването на организации, които биха улеснили достъпа до европейските пазари. В тях ще се допуска участието и на частни юридически лица, както и на фирми с държавно и общинско участие до 25 на сто.За финансиране от САПАРД ще имат възможност да кандидатстват и юридически лица и дружества, които стопанисват пазари и тържища. Пари ще се отпускат за изграждането на нови или реконструкцията на съществуващи пазари и прилежащата им инфраструктура, както и за купуване на оборудване и хладилни съоръжения. Минималната цена на проектите ще е 100 000 евро, а максималната - 6 млн. евро, като половината от стойността им ще се субсидира от програмата. Частни лица, които притежават не по-малко от 10 дка гори, и сдружения на собственици с поне 50 дка, в които участието на държавата и общините не надхвърля 25%, също ще могат да кандидатстват за субсидия. От 30 000 до 1 млн. евро ще е подкрепата за инвестиционни проекти в малките общини. Финансовата помощ ще се предоставя за изграждане или подобряване на канализационната и уличната мрежа, за реставрация, ремонт и консервация на исторически сгради публична собственост, на паркове, за изграждането на модерни сметища и др. Предприсъединителната програма на ЕС за земеделието ще отпуска средства и за подобряването на четвъртокласната пътна и междуселищната водопроводна мрежа, както и за пътища до исторически местности и културни паметници. Предимство ще имат граничните и изостаналите планински и полупланински райони с капацитет за развитие на селски и екотуризъм.Изцяло субсидирана от Европейския съюз ще бъде професионалната квалификация на селскостопанските производители, които нямат специално образование.

Facebook logo
Бъдете с нас и във