Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ ИМА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА

Идеята да бъдат създадени специализирани административни съдилища, която се обсъжда вече няколко години, започна да придобива по-реални очертания. Създаването им е предвидено в одобрения на 20 януари от правителството проект на административно-процесуален кодекс. В документа е записано, че след влизането му в сила у нас ще бъдат създадени до дванадесет нови съдилища, които ще поемат първоинстанционното правораздаване по обжалването на издаваните от държавната администрация актове. С учредяването на новите структури се очаква да бъде улеснена работата на окръжните съдилища. Като цяло бъдещият кодекс ще обедини в едно сегашните клаузи на законите за административното производство, за административните нарушения и наказания, за Върховния административен съд и други.Освен спорове по законосъобразността на административни актове бъдещите специализирани състави ще разглеждат и искания за защита от неоснователни действия на чиновниците. Сред новостите е и предвидената възможност за сключване на извънсъдебно споразумение между органите на изпълнителната власт и лицата, извършили административно нарушение. Любопитен момент е и предложението за налагане на имуществена санкция на юридически лица, ако е настъпила облага за тях от незаконосъобразни действия на служителите им. Според сега действащия Закон за административните нарушения и наказания контролните органи налагат глоби само на физически лица, но не и на фирми. С проекта за нов административен кодекс значително се стеснява кръгът на актовете, които няма да подлежат на съдебно оспорване. Бъдещият кодекс ще затвърди принципа на двуинстанционност по административни дела. С други думи, решенията на специализираните съдилища ще се обжалват директно пред Върховния административен съд (ВАС) и с неговото произнасяне спорът ще се смята за приключил. Занапред ВАС ще може да разглежда само посочените в жалбата до него пороци на първоинстанционното решение, но не и да излиза извън тях. Значително се разширява и кръгът на субектите, на които е предоставена инициатива да сезират Върховния административен съд с искания за тълкувателни решения и постановления. Предлага се сред тях да са общинските омбудсмани , председателите на регионалните административни съдилища, председателят на Висшия адвокатски съвет и др. Искания за произнасяне с тълкувателни постановления ще могат да правят и страните по дела, по които има влезли в сила противоречиви съдебни решения и определения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във