Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАДЗОРНАТА КОМИСИЯ ИЗРАВНИ ДОХОДНОСТТА ВЪВ ФОНДОВЕТЕ

От тази година доходността, която пенсионноосигурителните дружества обявяват ще съвпада с доходността, която те разпределят по индивидуалните партиди на гражданите, избрали професионален или универсален фонд. Уеднаквяването на двете стойности се гарантира от приетите на 17 февруари 2003 г. изменения в указанията за минималното равнище на доходността, която дружествата трябва да реализират при инвестиране на средствата на споменатите фондове. Досега доходността, която дружествата предоставяха в надзорната агенция, за да се определи минималната доходност, се различаваше от тази, която се разпределяше по индивидуалните партиди на осигурените лица, обясни за БАНКЕРЪ Валентина Динкова, директор Лицензионен режим в ДАОН. Тази разлика произтича от факта, че формулата за изчисление, утвърдена в предишните указания, е отчитала всекидневна капитализация на доходността от инвестиране на активите. Тъй като съгласно промените в Наредбата за оценка на активите на пенсионните фондове ще се прави месечна оценка на тези активи, би трябвало и всеки месец да се разпределя доход по индивидуалните партиди на гражданите. Валентина Динкова уточни: Няма как капитализацията да се извършва на всекидневна база, при положение че не се прави всеки ден оценка на активите. С промяната в указанията ние всъщност се доближаваме към сегашната практика за ежемесечна оценка. Пенсионните дружества трябва да отчитат постигнатата доходност пред Комисията по финансов надзор на всеки три месеца (до 20-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие) и годишно - до 1 март на следващата година.Процентът на доходността за даден месец ще се определя на базата на наличните нетни активи в универсалния или в професионалния фонд на дружеството към края на дадения месец. (Стойността им трябва да е определена съгласно Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества преди приспадането на инвестиционна такса.) Значение при изчисляването на доходността имат и наличните активи в края на предишния месец, както и сумата на нетните постъпления във фонда през месеца, преди да е приспадната инвестиционна такса. Стойността й се получава, като от брутните постъпления се приспаднат начислените задължения, но не и тези към осигурени лица или пенсионери. От брутните постъпления се изважда и сумата на погасените задължения към пенсионерите и осигурените.

Facebook logo
Бъдете с нас и във