Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Министър Димов лъска имидж с милиони

Министерството на околната среда и водите развърза кесията с европарите

S 250 e0448ef1 fe13 4811 a305 e402cb9112c6

Министърът на екологията Нено Димов, който досега се прославя единствено с периодично възникващите  скандали около взетите от него решения, очевидно се е  заел  по-сериозно със собствения си имидж и този на авторитета на  управляваното от него ведомство. А възможността, която му се дава сега, е да похарчи сериозни европейски средства за осигуряване на това намерение, Това  очевидно  провокира подчинените му  да развържат кесията.

Министерството е решило да похарчи

над два милиона лева  за тази цел

става ясно от обявените през този месец обществени поръчки. Не само недостигът на имидж  е причината за това оживление.  Опасността от загубата на милионите от Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г." също не е отминала. Това може би е другата причина да започне по-усилена  реклама на дейността по нея. Близо 300 хил. лв. ще бъдат похарчени, за да  се осигурят изработката  и доставката  на печатни и рекламно-информационни материали, свързани с нейната реализация. Поръчката, която е на стойност  254 238.33 лв. без ДДС е разделена  на шест  обособени позиции. Между тях освен чисто информационната част за дейностите по  програмата е предвидено да бъдат похарчени и доста средства, свързани с направлението  "Информация и публичност" на проектите  "Натура 2000 в Черно море", "Натура 2000 и биоразнообразие" и "Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони".

Според описания в заданието предмет на поръчката, всички печатни и рекламно-информационни материали  трябва да отговарят на изискванията за информация и комуникация съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 година".  В изрично условие към поръчката е записано, че две от позициите (№4 и №6) са предназначени да бъдат  възлагани  на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и са от фонда за национално съфинансиране по линия на националния бюджет.

Други над 700 хил. лв.

ще бъдат похарчени

за  "Създаване и реализация  на интегрирана комуникационна платформа и дигитална кампания, чрез които да се осигурят идентичност и ефективност на дейности за повишаване на информираността, капацитета и мотивацията на заинтересованите страни за постигане на целите на НАТУРА 2000".

Предметът и на тази обществената поръчка е разделен на шест вида дейности . Първата от тях включва  "провеждане на проучване на комуникационните потребности и нагласи на заинтересованите страни" , втората е за "създаване на единна творческа комуникационна платформа", третата - за "разработване и изпълнение на концепция за дигитален маркетинг кампании", четвъртата - за "създаване на онлайн платформа, на която ще бъдат качвани всички материали и проведени онлайн национални конкурси, петата - за  организиране и провеждане на Национален конкурс "Знания за НАТУРА 2000", и шестата - за разработване и прилагане на методология, за оценка на резултатите.

 

Хората на министър Нено Димов

са решили да похарчат доста сериозна сума за  "Създаване на "Български екологичен алманах - 2018" за популяризиране на Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 година". Сумата е  600 хил. лв. без ДДС. В предмета на поръчката е посочено, че  алманахът ще бъде издаден на български и на английски език и трябва да бъде разработен  не само на  хартиен носител, но  и във вид на електронна интерактивна карта.

Финансирането за него е изцяло със средства от европейските фондове и програми.

Освен за печатните и рекламните материали експертите от Министерството на околната среда и водите са се погрижили и за представителните форуми, в които те ще участват.

Четвърт милион

ще бъде похарчен за "предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития по Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 година".

Предметът  на обществената поръчка включва организиране, логистичното и техническо обезпечаване и провеждане на събития с различен формат, като например: Комитет за наблюдение на ОПОС, годишно информационно събитие, дискусия, информационни дни, информационни кампании, семинари, обучения, работни срещи, форуми, кръгли маси, пресконференции, конференции, онлайн конференции, изложби, конкурси и др. Различните събития предпоставят изпълнение на различни комбинации от услуги.

Всички събития ще се провеждат по заявка на възложителя - в зависимост от конкретните  нужди от тях. В заявката възложителят ще определя параметрите на всяко събитие.

Това не са първите харчове на министерството в тази посока. Още в края на март е била обявена подобна обществена поръчка за осигуряване на логистична подкрепа за организиране на международни събития, свързани с Българското председателството на съвета на Европейския съюз . Странно защо обаче и до този момент  Агенцията за обществени поръчки не е публикувала  договора с изпълнителя. И  макар  срокът за избор на изпълнител отдавна е изтекъл, а и  вече сме в края на нашето европредседателство, средствата, отделени за тази дейност, далеч не са малко. Все пак става дума за 231 000 лв. без ДДС.

Според това обявление основната цел на тази обществената поръчка е била логистичното обезпечаване при организиране на международни събития, свързани с календара на Българското председателството на Съвета на Европейския съюз. Събитията, които изпълнителят е трябвало да организира, са в различен формат и с различно място на провеждане, основно... извън България.

Според заданието  логистиката и организационно-техническата подготовка включват осигуряване на зали и техническо оборудване, озвучаване, регистрация на участниците, разпределяне на материали, осигуряване на хранене и кафе паузи  и други сходни дейности, свързани с логистично обезпечаване на организираните от Министерството на околната среда и водите събития. В документа е записано, че очакваният  брой на международните събития във връзка с председателството са три. Събитията ще се провеждат под организацията на всеки един Секретариат по всяка една отделна конвенция. От изпълнителя на настоящата поръчка се очаква да осъществи комуникация и логистика с представители на секретариатите за всяка една от посочените конвенции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във