Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ПОСТАВИ КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ

Относно публикацията във в. БАНКЕРЪ, бр.5 от 2 февруари 2002 г.; Юпита министри картелират застрахователния пазар, отнасяща се до застраховане на търговски дружества в системата на Министерството на икономиката, уточняваме:Министърът на икономиката, като представител на държавата - едноличен собственик на капитала в търговските дружества със 100% държавно участие, дава съгласие за задължително застраховане на имуществото им. Това се регламентира от утвърдения с ПМС N7 от 1997 г. Правилник за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията. На това основание министърът на икономиката е утвърдил процедура за даване на съгласие за задължително застраховане на имуществото на едноличните търговски дружества със 100% държавно участие от ресора на Министерството на икономиката.В случая министърът на икономиката дава съгласие за сключване на застраховки в качеството си на едноличен собственик на капитала, а не се явява възложител на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. По същия закон държавните дружества от ресора на Министерството на икономиката не отговарят на изискванията да бъдат възложители на обществени поръчки.Процедурата за даване на съгласие за задължително застраховане на имуществото на едноличните търговски дружества е съгласувана с Асоциацията на българските застрахователи с тяхно писмо, заведено в Министерството на икономиката на 17 октомври 2001 г., подписано от г-жа Яна Спасова - главен юрисконсулт на асоциацията. В становището се отбелязва, че предложеният проект на процедура е законосъобразен и отразяващ практиката към момента. В становището на асоциацията е отбелязано също, че предложените критерии за оценка на офертите дават добра представа за оценка на застрахователните дружества, предложили своите оферти.За изпълнение на разпоредбите на цитираната по-горе процедура със заповед на министъра на икономиката от 3 септември 2001 г. е назначена 7-членна комисия от експерти на министерството. Комисията на база оценка на офертите по критерии, целящи максимален положителен ефект за търговските дружества, изготвя становище на министъра и уведомява писмено предприятието с кое застрахователно дружество от представилите оферти дава съгласие да бъде сключен договор за застраховка на имуществото. Разликата в сравнение с предишната процедура е, че дружествата се задължават да публикуват обяви за набиране на оферти за застраховане на имуществото.При анализиране на финансово-икономическото състояние на държавните дружества от ресора на Министерството на икономиката се установи, че един от пътищата за източване на парични средства е именно сключване на договори за задължително застраховане, за одит и други, без да се използват принципите на конкуренция между кандидат-оферентите. Изпълнителните директори на тези държавни дружества досега сами са избирали и предлагали на министерството с кого да се сключи договор. Практиката показа, че често при избора на застрахователно дружество се проявяваше субективизъм поради липса на точно определени критерии. Тъй като публикуването на обяви не бе задължително, повечето от дружествата са изпращали в министерството само по една оферта, а някои не са давали никакви предложения и не са застраховали имуществото си. Именно поради тази причина Министерството на икономиката постави конкурсни условия при кандидатстване и избор на застраховател.За правомерността на процедурата и нейната ефективност могат да бъдат посочени примери. Застрахователната премия на ДЗИ-Общо застраховане АД, клон София, застраховател на Елисейна ЕАД, гара Елисейна, е в размер 13 894 лв. за миналата година. За 2002 г. застраховател на Елисейна е Общинска застрахователна компания АД и премията е на стойност 4800 лева.ЖП Комплекс - Девня, е застрахован за 2001 г. в ДЗИ-Общо застраховане АД, клон Варна, като премията е на стойност 8324 лева. За 2002 г. застраховката на ЖП Комплекс е в същото дружество, но премията е на стойност 1555 лева.При всички случаи са били застраховани едни и същи активи и за едни и същи рискове. Показателни са също договорите за одит на дружествата Булгартабак холдинг АД, Балканкар холдинг АД, Винимпекс ЕАД, ВМЗ ЕАД, Варненска корабостроителница АД, Булгарконтрола ЕАД, ВМТ Орбита ЕАД и Проучване и добив на нефт и газ ЕАД. Общата сума на възнагражденията по договорите за извършен одит на тези дружества за 2001 г. е със 105 хил. лв. по-малка, сравнено с 2000 година.Министерството на икономиката уточнява още, че единственото търговско дружество от системата на ведомството, което отговаря на изискванията на чл.4, т.3, буква Б от Закона за обществените поръчки, е Проучване и добив на нефт и газ ЕАД, Плевен. Този факт ще бъде взет предвид при застраховане на имуществото на дружеството.Мариана Личева, директор на дирекция Връзки с обществеността и протокол

Facebook logo
Бъдете с нас и във