Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МИНИСТЕРСТВАТА ЩЕ РАБОТЯТ НА ЕДНО ГИШЕ ДО МЕСЕЦ

Снежана Димитрова, директор на дирекция Държавна администрация към Министерския съвет, пред в. БАНКЕРЪПокрай все по-настоятелните забележки, които Евросъюзът ни отправя за реформата в съдебната система, малко встрани остана друг традиционен грешник в докладите на Брюксел - държавната администрация. Някак си мимоходом мина и приетият в началото на ноември тази година доклад на Министерския съвет за изпълнението на Стратегията за модернизиране на държавната администрация и набелязаните конкретни мерки в тази насока. На подобни документи у нас нерядко се гледа както на досадно бреме. Така или иначе обаче, Европейската комисия следи стриктно за изпълнението на всички знайни и незнайни стратегии, които кабинетът разработва и неведнъж чиновниците ни са се червили заради неизпълнението на даден ангажимент. Ако се съди от правителствения доклад за държавната администрация, то тя като че ли най-после е поела по правилния коловоз. Като стъпка към европеизацията например е отчетено, че през тази година е създадена специална дирекция Миграция към Министерството на вътрешните работи, както и Агенция по обществените поръчки в икономическото ведомство. Министрите все пак признаха в доклада и за закъснялото приемането на измененията в Закона за администрацията. Поправките, които не са обсъдени дори и на първо четене в пленарната зала, би трябвало да регламентират създаването на единен електронен регистър на държавните служители и действащите административни структури. Една от задачите, които си постави Министерският съвет, е в най-скоро време да подготви промени и в Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица, както и в норматива за молбите, сигналите и жалбите, чрез които да се подобри достъпът до административно обслужване.Г-жо Димитрова, какво се очаква да се случи в областта на реформата на администрацията до присъединяването на България към ЕС?- Основната ни цел до 2007-а ще е да се подобри достъпът на гражданите до предоставяне на административни услуги, както и контактите им със служителите. Ако тяхното желание е това да става по електронен път, по пощата или по телефона, то трябва да бъде уважено. Ето защо е необходимо тези процедури да бъдат законово описани. Би следвало също така да се изясни начинът, по който администрацията ще действа за изпълнение на целите, декларирани на най-високо политическо ниво. Като принцип това е заложено и в сега действащия Закон за администрацията, но практическото му приложение е свързано с възприемането на техниките на работа, които са приети в Европейския съюз. Има още какво да се желае и при разработването на законодателството в една или друга сфера и по-точно при съгласуването му с тези, които ще засегне най-пряко. Предстои и немалко работа по въвеждането на информационната система в МВР с помощта на програма ФАР - за по-бърза обработка на данните при изготвянето на документи за самоличност и за регистрирането на моторни превозни средства. В дългосрочен план би следвало да се помисли и за разширяването на броя на услугите извън 20-те по проекта за електронното правителство, които администрацията ще предоставя на гражданите и фирмите онлайн.Доколко е целесъобразно министърът на държавната администрация да няма свое министерство, а работата му да се подпомага от специална дирекция в Министерския съвет, както е сега?- Това е въпрос, на който би следвало да се намери политическо, а не експертно решение.Не мислите ли, че е необходима по-детайлна регламентация на функциите на т.нар. политически кабинети към съответните министри?- Тази задача бе заложена в проекта за изменение на Закона за администрацията. След като промените в него бъдат обнародвани, политическите кабинети ще се занимават не толкова с политиките на своите централи, а с тези в отделните сектори и с практическото прилагане на законодателството.Правен ли е досега някакъв анализ на ефекта от влезлите през тази година нови клаузи в Закона за държавния служител?- Ако съдя по сигналите и жалбите на гражданите, които постъпват при нас или при министър Димитър Калчев, промените в закона действително дават желания резултат. Цялостна оценка обаче ще може да се даде в началото на 2005 г., когато бъде публикуван годишният доклад за състоянието на държавната администрация. Неотдавна приключи конкурсът за избор на фирма, която да обработва базата данни от доклада. Всичко това ми дава основание да мисля, че този път оценката за състоянието на администрацията ще е готова доста по-рано от 15 април, както обикновено ставаше досега.Спомогна ли въвеждането на задължителното конкурсно начало при постъпването на работа в администрацията за привличането на квалифицирани кадри?- Засега мога да ви дам само статистически данни за броя на проведените конкурси. Дали чрез тях са наети по-добрите професионалисти, ще е ясно едва след като подготвим годишния доклад за администрацията. От влизането в сила на измененията на Закона за държавния служител досега държавните ведомства са провели общо 2224 конкурса. От тях 242 са били за длъжност директор на дирекция, което опровергава изнесените в пресата данни, че въпросните конкурси са само за по-нискоразрядни длъжности. Данните показват също, че в повечето случаи подборът е бил направен след защита на концепция или практически изпит, което е една обективна форма за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите. Не отговарят на истината и твърденията за липса на интерес към държавната служба. През последните дванадесет месеца 24 184 души са потърсили информация в Агенцията по заетостта за конкурсите, организирани от държавната администрация.Всяко ведомство е длъжно да отделя по 0.8% от годишния си бюджет за обучение на кадрите си. Достатъчни ли са тези средства?- Това изискване бе въведено с последните промени в Закона за държавния служител. За първите единадесет месеца на годината са били усвоени 83%, или 261 506 лв. от средствата за обучение на централните и областните администрации. При общините усвояването е в размер на 54%, или 293 109 лева. Тези числа показват, че парите са били достатъчни, щом не са изразходвани напълно. За мен по-важното е, че вече имаме добре работещ механизъм за планиране на обучението на служителите и прозрачни процедури за отчитане на изразходваните за целта бюджетни средства.Какъв е броят на министерствата и агенциите, в които се прилага принципът увеличението на заплатите да е обвързано с индивидуалната работа?- След като влезе в сила Постановление №48 на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации през 2004 г., този принцип на практика бе въведен във всички държавни ведомства. Служителите, които бяха атестирани през ноември миналата година, получиха увеличение на заплатите именно на базата на тази оценката. По-точно, отличниците взеха с 12 на сто по-високи заплати, а слабо представилите се изобщо не получиха увеличение. В момента също тече процес на атестиране. През декември тези, които са работили добре, могат да бъдат премирани в началото на следващата година с една допълнителна заплата.Защо обслужването на едно гише, за което се говори отдавна, все още не е факт?- Целта ни е до края на 2004-а при подаване на заявление гражданите да бъдат обслужвани само на едно място в рамките на съответната администрация. В министерствата, агенциите и общините нещата се подобряват. По наши данни около 77% от структурите на централно ниво са въвели принципа на административно обслужване от едно и също място или работят по решаването на проблема. Недопустимо е хората да бъдат препращани от една стая в друга, когато справката се извършва в рамките на едно ведомство. Като положителни примери в това отношение мога да посоча министерствата на външните работи и това на финансите, Агенцията по заетостта, областните администрации в Пловдив и Враца, както и общините Костенец, Белослав и Банско.

Facebook logo
Бъдете с нас и във