Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕЖДУ ЧУКА НА БАНКАТА И НАКОВАЛНЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

В редакцията на в. БАНКЕРЪ постъпи оплакване от клиентка на една от лицензираните банки в София ( Българо-американска кредитна банка) както и работещата с нея застрахователна компания (Ей Ай Джи България). В момента жената води съдебен процес за обезщетение от 28 835 щ. долара за нанесени морални и материални щети и не пожела името й да бъде оповестено.Какво се е случило?През 2000 г. оплакалата се пред БАНКЕРЪ читателка тегли кредит от БАКБ за 39 000 щ. долара със срок на погасяване десет години. При сключването на договора за заем клиентката е била задължена да застрахова за своя сметка ипотекираните в полза на банката недвижими имоти, както и да сключи договор за застраховка Живот при одобрен от банката застраховател. Според потърпевшата, по онова време банката е имала сключена групова застраховка Живот със застрахователна компания Ей Ай Джи България и е удържала от заетата й сума средства за премията по т.нар. Добавък към груповата застраховка. Кредитна инспекторка от банката обяснява, че целта на полицата Живот е ако, недай, Боже, нещо, се случи, застрахователната компания да заплати на застрахованата и на банката полагащото се обезщетение, с което да се погаси задължението по отпуснатия кредит.Когато спомената клиентка подписва полицата и когато от заеманата й сума биват приспаднати първите 65 щ. долара - за първата й вноска по застраховка Живот, тя не получава никакъв документ, удостоверяващ тази операция. Видяла е само лист хартия с текст на английски език и подпис на същата инспекторка. Уверяват я, че застрахователната полица е приложена към кредитното й досие.От предоставените на репортер на в. БАНКЕРЪ документи е видно, че в раздел 12 Застраховки в стандартния образец на договор за заем на въпросната банка, както и в анекса към него, в действителност е записано, че се сключва застраховка Живот. Само в един от пасажите му е обяснено, че става дума за застраховка, покриваща рисковете от злополука, частична и пълна загуба на трудоспособност и смърт на застрахования заемодател и в скоби отново е обяснено - застраховка Живот. Този текст наистина може да се тълкува нееднозначно, защото хем се говори за рискове от злополука, хем се уточнява, че е животозастраховка. С какво се шегува дявола?Една година след подписване на договора за заем жената заболява тежко и от 2002 г. е с трайна нетрудоспособност от общо заболяване, като е трудоустроена от ТЕЛК ( Експертно решение №3112 от 04.07.2002 г.) със загуба на работоспособност 73 процента. Тя незабавно уведомява, и БАКБ и ЗК Ей Ай Джи България за сполетялата я беда и пледира пред застрахователя да поеме остатъчната сума по кредита й, независимо, че от банката й отказват препис от застрахователната полица. През цялата 2002 г. жената продължава да плаща вноските по кредита си.Едва на 15 април 2003 г. разбира, че всъщност е сключила застраховка Злополука и по тази причина застрахователят мотивирано отказва да изплати обезщетението. Жената твърди, че от банката постфактум са й представили нова групова застраховка за Лична злополука. Полицата е с № 486 , издадена на 13.04.2001, т.е. една година след сключване на договора за заем и заплащането на първата вноска по застраховката Живот. Документът отново е написан на английски език. Обясняват й, че банката е взела решение вместо застраховка Живот да сключва от името и за сметка на заемополучателите застраховка Злополука. Няколко дни по-късно банката образува изпълнително дело за изземване на ипотекираните недвижими имоти, съгласно договора за заем, защото клиентката й закъснява с вноските си. До началото на тази година жената успява да погаси задълженията си, но след като е превела и последната остатъчна вноска, в дома й нахлува съдия-изпълнител с полиция.Оттогава до ден днешен продължава нескончаемо ходене по мъките с непрекъснати срещи между нея и представители на банката, но... в съдебната зала. Ще ги съдя до дупка, ако е нужно дори в Хага, за нанесените на мен и на семейството ми морални щети - категорична е жената.Проверката на вестник БАНКЕРЪ показа, че споменатата застрахователна компания в действителност е имала договор с банката за застраховки Злополука на кредитополучател. При разговор с президента й Венислав Йотов стана ясно, че застраховките Злополука не покриват риска загуба на работоспособност в резултат на заболяване. Това, за което компанията плаща по застраховката, са смърт, причинена от злополука, и трайна нетрудоспособност (над определен процент, минимум 50%), също вследствие на злополука. При настъпване на събитие от застраховката се ползват банката и застрахованият или неговите наследници. Според жалващата се в редакцията на БАНКЕРЪ гражданка, в нейния случай банковите служители са подвели своята клиентка, като не са й връчили т.нар. Уведомление за застраховка на кредитополучател, в което ясно и подробно да са описани видът на застраховката и покритите рискове. В същото време в стандартния образец на договора за заем нееднократно е записано, че застраховката, която банката сключва от името на клиентите си, е тъкмо Живот.Застраховките на кредитополучатели в наши дни най-често са за сметка на банката. В известния банков портал Banki.Start.bg са включени уеб-страниците на всички банки. Наред с условията за отпускане на различни видове кредити фигурират и условията за застраховки на кредитополучателите. Разбира се, крайната лаконичност в много от банковите страници едва ли е най-добрият ориентир за потенциалните кредитополучатели. Затова в разговор с банковите служители е хубаво всичко да се изяснява подробно и точно.Например, кой ще плаща премията за имуществената застраховка и какъв вид е сключената лична застраховка - Живот или Злополука? Какви са покритията - само при смърт или и при трайна нетрудоспособност; до каква степен е покрита инвалидността и т.н. Иначе се случва клиентите да мислят, че имат животозастраховка, а в действителност тя покрива единствено рискове при злополука. До началото на 2003 г. банките не предлагаха масово застраховки на кредитополучатели. Едва през последната година и половина, заедно с бума на кредитите, този бизнес се разви бурно. Банките връзват попаЗастраховката е неизменна част от управлението на риска на банката, затова всяка от тях сама преценява каква задължителна застраховка да изисква от клиентите си - Злополука или Живот. Трябва да е ясно, че при настъпване на застрахователно събитие обезщетението не се изплаща директно на кредитополучателя или наследниците му, но се ползват привилегии. При ипотечен кредит например банката се подсигурява, в случай че кредитополучателят не може да продължи да изплаща заема си, защото е починал или е в трайна инвалидност. И вместо банката да ипотекира имота му, заемът се погасява от застрахователя в рамките на седем дни. В сайтовете пише, че сключването на застраховката е за сметка на банката. Това е така, но е валиден общият принцип, че безплатен обяд няма. Застрахователната полица струва пари и банката калкулира застраховката Живот в цената на кредита - било то в перото разходи за управлението му, било то в разходите за администриране или като надбавка в лихвения процент. Все пак банката предпочита разходите й да са по-малко. Затова някои застраховки, сключени от банки, не гарантират пълно застрахователно покритие. Добре е клиентите да са наясно с това. Както и че сумите за погасяване на кредита, които плащат всеки месец, зависят и от застраховката. Застраховка Живот на всички кредитополучатели, която покрива риска смърт и трайна нетрудоспособност, независимо от причината, и то за всички видове кредити правят само няколко банки - Банка ДСК, Общинска банка, Биохим, ТБ Алианц България, Първа инвестиционна банка и Прокредит банк. Останалите сключват застраховки с доста по-ограничено покритие. SG Експресбанк например застрахова всички кредитополучатели, но с различни застраховки в зависимост от възрастта им - Живот или Злополука. ДЗИ банк (бивша Росексимбанк) прави само застраховка Злополука на лица, ползващи овърдрафт кредит (т.е. краткосрочен, необезпечен кредит), независимо от тяхната възраст. В Централна кооперативна банка (ЦКБ) към кредита овърдрафт също има безплатна застраховка Злополука в полза на кредитополучателя. Други банки определят покритието в зависимост от размера на премията. БУЛБАНК предоставя безплатна застраховка Живот за периода на отпуснатия кредит само за ипотечните кредити. В пакетните програми за физически лица е включена безплатна застраховка Злополука. ОББ прави пълна застраховка Живот за ипотечните кредити, но за останалите потребителски кредити банката не застрахова клиентите си.Добре е да се знаедали безплатната застраховка, която банката предлага, е чиста групова Злополука или включва и заболяване, т.е. застраховка Живот? Какви рискове се покриват - само смърт или в добавка и трайна нетрудоспособност? Има разлики и в застраховките Живот по отношение на застрахователното покритие. Може да се включи трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука и трайна загуба на работоспособност в резултат на заболяване. Вторият риск обаче не е много предпочитан от страна на банките и застрахователните компании, защото начинът на работа на експертните лекарски комисии понякога дава възможност на хора без сериозно заболяване да получат по-висока степен на инвалидност, а това е неизгодно за застрахователите. За банките покриването на този риск също е неизгодно, защото това оскъпява застраховката. Друга променлива величина е тъкмо степента на инвалидност, от която зависи какво плаща застрахователят. В практиката най-често обезщетения се дължат за инвалидност, надхвърляща 70 и 90 процента. През последните месеци тенденцията е, когато банките правят застраховка на кредитополучател, обезщетенията да се изплащат при инвалидност над 70% и с пожизнен срок. Понякога при застраховка Живот се изключват всички събития, водещи до трайна нетрудоспособност или смърт в резултат на заболяване, което за първи път е регистрирано преди началото на подписването на договора за заем. Така че при смърт на лицето се изискват всички документи от смъртния акт или лечението в болница, като се установява дали смъртта не е настъпила вследствие заболяване отпреди 15 години. Ако е така, застрахователят се оттегля от поетите задължения, защото болестта е настъпила преди сключването на договора. Взаимните изгодиИдеята за застраховане на кредитополучателите става все по-популярна в България. И от това печелят всички. Банките - защото елиминират в голяма степен риска да водят скъпоструващи дела и процедури по придобиване и реализиране на имуществото на пострадалия длъжник. Застрахователите - защото това е техния бизнес и колкото по-голям е той, толкова по-значителни са печалбите. И накрая - самите кредитополучатели. Ясно защо.Важното - като при всяка работа, е да е свършена професионално и почтено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във