Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЕГАНАДЗОРЪТ ПРИЕ ЧЕТВЪРТА НАРЕДБА ЗА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Наредба за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност прие Комисията за финансов надзор на 10 декември. Това е четвъртият акт от поредицата нормативни актове, които новият Кодекс за социално осигуряване разпорежда да бъдат написани. Промените в кодекса влязоха в сила на 2 август 2003 година. Сега в наредбата се доразвива концепцията за минимална доходност на задължителните пенсионни фондове (универсални и професионални), като е описан механизмът за нейното гарантиране. До приемането на наредбата гарантирането на минимална доходност фигурираше като пожелание в кодекса, което не беше дифинирано като ставки и сериозни задължения за дружеството, което не я постига. В такива случаи то би трябвало да изготви план за подобряване на доходността, който да представи в осигурителния надзор.Чрез промените в Кодекса за социално осигуряване и механизма за гарантиране на минималната доходност хората, които задължително се осигуряват, ще имат защита срещу лошо управление на пенсионните фондове от техните мениджъри. Подобни системи за гарантиране на минимална доходност се прилагат в редица страни, където се осъществява пенсионно осигуряване, при което инвестиционния риск носят осигурените лица (капиталов тип осигуряване с дефинирани вноски). Минималната доходност, която изисква кодексът, е 60% от средната постигната доходност от всички фондове от съответния вид, или с 3-процентни пункта по-малка от средната (което от двете числа е по-малко). Кодексът въвежда и ограничение на максималната доходност. Тя е 40% от средната или 3-процентни пункта над средната (което число е по-голямо). По този начин разпределената доходност по партидите на осигурените лица в задължителните фондове ще се движи в определени граници.В Наредбата се определя точно каква средна доходност ще бъде възприета. От използваните в този бранш три варианта - средна аритметична, средна претеглена или модифицирана средна претеглена, е избран последният. Въвеждането на средната модифицирана доходност е своеобразна гаранция срещу опасността големите фондове да паднат под минималната доходност.В документа е описано и как трябва да се формират двата резерва, които ще покриват евентуален недостиг на средства при минимална доходност. Единият е в управлявания фонд и се формира от доходността, която е над максималната (ако е постигната такава). Вторият резерв се съхранява в пенсионното дружеството и се формира от неговите средства, а размерът на този резерв е не по-малко от 1% от стойността на активите и не повече от 3% от стойността на нетните активи на управлявания фонд. Наредбата определя и как се формира, и как се освобождава резервът, и как се покрива минималната доходност. Възприета е и съответната система на отчетност, която дружеството трябва да изпълнява. Към наредбата има и три приложения с формули, които ще се прилагат при изчисляване на доходността и резервите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във