Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОМПЮТЪРНИ ФИРМИ СКОЧИХА СРЕЩУ ТЪРГ НА ПРАВОСЪДНОТО ВЕДОМСТВО

Министерството на правосъдието настрои срещу себе си Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) с решението си да отстрани осем компютърни фирми от участие в конкурс за доставка на техника.Става въпрос за обявената от ведомството на Антон Станков открита процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет доставка и инсталиране на компютърна техника. Поканата за конкурса е публикувана в бр. 77 на Държавен вестник от 4 септември тази година. На нея се отзовават дванадесет от най-известните компютърни фирми у нас. Повечето от тях обаче остават твърде неприятно изненадани, когато разбират, че не са допуснати до участие още при подаването на документите. Обяснението на представителите на правосъдното министерство е, че осем от компаниите не са представили заверена данъчна декларация с мокър печат от съответната данъчна служба. Набедените фирми са Експрес Консулт, ЦАПК Прогрес, РИСК Електроникс, Ес Би Ес, Торнадо Системс, Системи и Технологии и Карго Трейдинг. Така, в надпреварата останаха Прософт, Стемо, Лирекс и Контракс, която беше и краен победител в конкурса.Отстраняването на осем известни компютърни компании от процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) само по себе си буди недоумение. Още по-голямо е то, когато възложител на поръчката е Министерството на правосъдието - институция, призвана да съблюдава спазването на законите, чиито експерти би трябвало да са сред най-запознатите с клаузите на ЗОП.Ръководството на БАИТ реагира веднага с жалба до правосъдния министър Станков. Поводът въпросните фирми да бъдат отстранени е, че те не са изпълнили условието за представяне на заварена данъчна декларация - коментираха пред в. БАНКЕРЪ експерти от БАИТ. Това обаче не е така, защото са приложили копия от данъчна декларация, подпечатани с техните мокри печати и с подпис вярно с оригинала. От тръжната комисия обаче смятат, че бизнесмените е трябвало да се сетят да заверят копията в данъчната служба с нейния мокър печат, въпреки че това не е изрично написано в изискванията за провеждане на търга. Копие от жалбата асоциацията е изпратила и на Пламен Немчев, шеф на дирекция Обществени поръчки в Министерския съвет, с молба за съдействие.В отговор Пламен Немчев изпраща свое становище до Миглена Тачева, заместник-министър на правосъдието, в което напълно подкрепя фирмите от компютърния бранш. Ние считаме за неправилно съдържащото се в документацията изискване кандидатите да представят годишна данъчна декларация за 2000 г., заверена от съответната данъчна служба - се посочва в писмото на дирекция Обществени поръчки. Аргументът на Немчев е, че според разпоредбата на чл.24, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки в процедурите не могат да участват само фирми, които имат парични задължения към държавата или към осигурителните фондове. Затова кандидатите трябва да представят съответните документи, удостоверяващи тези обстоятелства, както и копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година (с изключение на новорегистрираните фирми и кандидатите, упражняващи свободна професия). Законът обаче не изисква данъчна декларация и съответно липсата й, според Немчев, не може да бъде причина за отстраняване на фирми от участие.Ако комисията е имала съмнения в достоверността на представения документ, би трябвало да се даде достатъчен срок на кандидатите да представят необходимите документи в съответния вид и форма, желана от възложителя, твърди Немчев. - Затова ние считаме, че отстранените кандидати следва да бъдат допуснати до по-нататъшно участие в процедурата и да бъдат разгледани по същество представените предложения.В становището си експертът от Министерски съвет посочва също, че в поканата за участие в процедурата са допуснати и други пропуски, като не е отразен размерът на авансовото плащане и не е изяснено точно каква е тежестта на отделните критерии в комплексната оценка на предложенията.Според Закона за обществените поръчки, конкурсите се провеждат от комисии и ръководството на нашето министерство няма практика да се намесва в решенията им - заяви за в. БАНКЕРЪ Диана Иванова, главен секретар на правосъдното ведомство. Тя добави, че в закона е предвиден ред за обжалване на процедурите, като жалбите се подават във Върховния административен съд, а не в дирекция Обществени поръчки на Министерски съвет.Това е така, но все пак не всичко законно е и морално, каза по този повод представителят на БАИТ по въпросите на обществените поръчки Йордан Кисьов.Той напомни, че едно от исканията на асоциацията, във връзка с предстоящите промени в Закона за обществените поръчки, е в него изрично да се споменава кои документи и в какъв вид се изискват от кандидатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във