Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОЙ ЩЕ ИЗЧИСТИ АВГИЕВИТЕ ОБОРИ НА КОНЦЕСИОНЕРИТЕ ПО ЧИСТОТАТА?

Наскоро Сметната палата оповести на страницата си в Интернет 64-страничен доклад, в който изрично се отбелязва, че за да бъдат защитени обществените интереси, Столичната община трябва да започне ново договаряне с фирмите концесионери по чистотата. Поради ограничения характер на правомощията си тя направи това във вид на препоръки към кмета Стефан Софиянски. Резултатите от този специфичен по рода си одит, изнесени в доклада на контролната институция, отразяват първата в новата история на общината проверка на постъпленията от концесии за времето до 31 декември 2003 година. Или както евфемистично се изразяват авторите му - на тяхната законосъобразност. Дали обаче за 1.3 млн. столичани това означава лъч на надежда, че в задния двор на българския мегаполис нещата биха могли да си дойдат на мястото?Може би - да. Основание за умерен оптимизъм дава фактът, че одитът на Сметната палата е обхванал над 90 на сто от всички налични документи, отразяващи разходите на Столична община, свързани с концесиите. Както и изненадващото разкритиече в общината липсва система за вътрешен контрол върху изпълнението на концесионните договори с фирмите ДИТЦ АД, Волф 96 ООД и Чистота - София АД. По-точно казано, не са описани и утвърдени от съответния орган процедури и правила за такъв контрол. Това изглежда направо безобидно на фона на скандалите около някои общински фирми, но, преведено на обикновен език, може да означава само едно - знае се кой плаща, но не се знае кой точно колко пие!А може би - не. Но е твърде любопитен фактът, че голямата част от проверените документи, съхранявани в архива на Столична община, са се оказали само копия. Местонахождението на оригиналите някак остава неизвестно. Е, как звучи следната констатация в доклада: кандидатите не разполагат с необходимата техникано са допуснати до участие в конкурс за предоставяне на концесия по чистота? Точно това е станало с участниците в надпреварата между кандидат-чистачите на столичните райони Люлин, Овча купел, Витоша и част от Триадица, въпреки че задължително условие за всеки от тях е да се яви на търг със сключен договор за наем на нужната специализирана комунална техника, както и на съдове за смет. Това, което се е случило, е все едно някой без шофьорска книжка да кандидатства за шофьор в градския транспорт.Тези, както и ред други обстоятелства, са дали основание на одиторите да отсъдят, че десетгодишните договори с посочените три фирми са неизгодни за общинатаи клаузите за прекратяването им зависят изцяло от концесионера. Едно от основанията за този извод е, че в тези договори липсва какъвто и да било механизъм за санкциониране на дружествата, в случай че те не изпълняват задълженията си по тях. Което не гарантира защитата на интересите на столичани и на общината като цяло. А те няма как да бъдат гарантирани, тъй като - в противоречие с правилника за прилагане на ЗОС - концесионерите могат да преотстъпват правата си по договорите на трети лица. Освен това проверката на Сметната палата показва, че фирмите Волф 96 и Дитц няматодобрена инвестиционна програма. Одиторите отново препоръчват (а какво друго могат да направят!) в договорите им да се включат конкретни ангажименти за инвестиции с точен обем и график на изпълнението им. Сред основните препоръки на ревизорите е да се премахнат нарядите като единица мярка за извършена работа от концесионерите, като в замяна на това се въведат цени върху единица количество отпадъци. И до ден днешен на концесионерите се плаща за отработен час, а не върху реално свършена работа. В това отношение показателен е изводът в доклада, според който договорените цени за един наряд не са съобразени с такъв основен фактор като количеството смет, изхвърляно от населението на територията на всеки район. Сметната палата препоръчва нов, много по-пазарен подход при ценообразуването, който гарантира пряка връзка между резултата и разходите за дейностите по чистотата.Какво друго, освен недоумение, могат да предизвикат анексите и допълнителните споразумения, които допускат концесионерите да променят обхвата и предмета на договорите, които в крайна сметка изцяло да деформират концесионния им характер! Странно звучи и заключението в доклада, отнасящо се до нормативната уредба на общинските концесииТя е окачествена като твърде оскъдна и непрецизна, несходима и тълкуваема. Не е ясно защо Законът за общинската собственост (ЗОС) не регламентира условията за предоставяне на концесии, което пък води до разминаване с текстове от конституцията. В цитирания закон са смесени различни понятия като концесия и разрешение, което, според одиторите от Сметната палата, може да обърка отношенията между концесионер и концедент. С това нормативните недомислия съвсем не се изчерпват. Съгласно ЗОС условията за предоставяне на общински концесии се определят с наредба, приемана от съответните общински съвети. Запазвайки сдържания си тон, авторите на доклада правят извода, че възниква възможност за засилено влияние на субективния фактор. Така например никъде в споменатия закон не се посочва кой точно определя победителя в конкурса или в търга за дадена концесия.Още по-любопитен изглежда фактът, че в Столичната община действат едновременнодва поднормативни акта. Първият е т.нар. Наредба за предоставяне на концесии от април 1997 г., която предвижда създаване на регистър за концесиите в СО. В доклада на одитната институция, явно не без основание, се казва, че е абсолютно необходимо столичният кмет да определи длъжностно лице, което да следи промените в този регистър.Втората е от май 1999-а и е известна като Наредба за концесиите. Тя обаче не отменя автоматично първата. Сметната палата констатира, че тя само възпроизвежда голяма част от текстовете й. Нещо повече - предвижда освобождаване на общинските съветници и на служители от администрацията, от всякаква отговорност при изпълнението на която и да било разпоредба (на нормативния документа). А това обезсмисля регламентираните от самата наредба правоотношения. В крайна сметка обаче, като се имат предвид ограничените пълномощия на Сметната палата, която по закон има право да проверява и препоръчва, но не и да налага санкции, остава открит въпросът - кой ще изчисти авгиевите обори на фирмите концесионери по чистотата на столицата?

Facebook logo
Бъдете с нас и във