Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОГА СЕ НАЛАГА ДА СЕ ПРЕПРАВЯТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

РечникСЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА - събития, които възникват между датата на баланса и датата, на която финансовите отчети са официално одобрени за публикуване.КОРИГИРАЩИ СЪБИТИЯ - осигуряват доказателства за обстоятелства, съществували към датата на баланса.НЕКОРИГИРАЩИ СЪБИТИЯ - информират за събития, възникнали след датата на баланса.ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ - датата, на която е било разрешено това да стане. Например: Ръководството на дружеството завършва проекта на финансовия отчет за 2002-ра на 25.01.2003 година. На 20.02.2003 г. съветът на директорите официално одобрява финансовия отчет за публикуване. Годишното общо събрание на акционерите одобрява финансовия отчет на 15.03.2003 г. и одобреният отчет се представя пред регулативен орган на 17.03.2003 година. Изводът е, че финансовият отчет е официално оторизиран за публикуване на 20.02.2003 година.След датата на баланса могат да се случат събития, които налагат той да се преправи. Тогава, според Международен счетоводен стандарт 10, предприятието трябва да коригира сумите, признати във финансовия му отчет, и/или да включи нови пера, когато това се налага в резултат на коригиращи събития.Например при:- Решение на съд, доказващо, че към балансовата дата дружеството вече е имало текущо задължение;- Получаване на информация за окончателната цена на придобиване на вече закупен актив;- Разкрити грешки и измами, които показват, че отчетът е неверен.- Некоригиращите събития не водят да корекции на признатите във финансовите отчети суми. Ако те са значими за потребителите на информация, предприятието е длъжно да оповести следната информация за тях: - естеството на събитието;- оценка на евентуалния ефект или че такава оценка не може да бъде направена.Типични примери за некоригиращи събития са:- значителни бизнескомбинации след датата на баланса;- план за прекратяване на дейности;- значителни придобивания или освобождавания от активи;- унищожаване на активи или големи части от предприятието от стихийни бедствия;- разгласяване или започване на изпълнението на важно преструктуриране;- започване на важен съдебен спор, произтичащ единствено от събитията, възникнали след датата на баланса. Предприятието не трябва да изготвя счетоводния си отчет на принципа за действащо предприятие, ако управлението определи след датата на баланса, че възнамерява да го ликвидира, да преустанови търгуването или че няма никаква друга реалистична алтернатива освен да направи това.Ако се окаже, че принципът за действащо предприятие е неприложим, е необходима фундаментална промяна в базата на осчетоводяване, а не коригиране на сумите, посочени във финансовия отчет.Предвидени са изисквания за оповестяване, ако:- финансовите отчети не са изготвени на принципа на действащо предприятие;- ръководството съзнава, че събития или условия могат да породят значително съмнение за способността на предприятието да продължи като действащо предприятие. Ако дивидентите са декларирани след датата на баланса, предприятието не бива да ги признава като задължение в отчета, а да ги оповести.Предприятието трябва да оповести датата, когато счетоводните отчети са официално оторизирани за публикуване и кой е дал това разрешение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във