Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КФН уплаши длъжниците си

Под заплахата да бъдат отписани от регистрите  длъжниците на Комисията за финансов надзор лека-полека започнаха да изплащат задълженията си. Това става ясно от справка на регулатора към 6 август. Оказва се, че до  тази дата общо 43 застрахователни брокери не са платили таксите си. А само  допреди малко повече от месец ( към 29 юни) броят им бе петдесет и две. Освен брокерите сред поднадзорните физически и юридически лица  - длъжници, попадат 495 агенти - физически лица, 114 агенти - еднолични търговци, и 597 агенти - юридически лица. Докато в края на юни броят им бе съответно - 1630 , 184 и 828.

Освен тях в списъците на дружествата с просрочени задължения попадат още АДСИЦ, облигационни емисии на публични дружества и други емитенти - публични дружества.

Припомняме, че наскоро КФН взе решение да отписва от регистъра на застрахователните брокери и от регистъра на застрахователните агенти  тези,  които не са погасили дължимите такси за общ финансов надзор за 2018 година. 

Самите такси подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. Освен това върху тях се начислява и законна лихва за забава.

Големият проблем обаче е, че отписаните от регистрите на КФН лица не могат да упражняват дейността си като застрахователни брокери и посредници. Дори и впоследствие да платят дължимите такси или те да им бъдат събрани принудително от съдия-изпълнители,  отписаните дружества не възстановяват автоматично брокерските си права. За целта те трябва отново да преминат през цедките, предвидени в закона, за да бъдат вписани в регистрите на КФН. 

Що се отнася до таксите - трябва да  припомним и че КФН пусна официално съобщение (на 17 януари), с което уведоми всички регулирани от нея дружества:  застрахователни компании, пенсионни фондове и инвестиционни посредници, че вече има нова Тарифа за надзорните такси, които те ще трябва да й плащат. 

За отписаните от регистрите на КФН застрахователни брокери сумите на просрочените такси не са особено високи. От справката на комисията се вижда, че те дължат на регулатора  между 27 и 5000 лв., без лихвата за забава. 

При едноличните търговци сумите са още по-малки - от няколко лева до 500 лева. При застрахователните агенти - физически лица, пък задълженията започват от стотинки - 0.28 лв., и достигат най-много до 50 лева. Освен това  длъжниците, които имат да плащат  по 50 лв., са около 95% от общия брой на тези,  които не са си платили.

И докато част от брокерите решиха да платят на КФН за надзора и да продължат спокойно работата си, в Комисията за защита на конкуренцията е постъпила жалба срещу повишаването на размера на годишната такса на брокерите. В жалбата на Цветан Петров е изложена информация относно увеличението на таксата за застрахователните брокери от 1500  на 5000 лв. и необходимостта от еднократното й заплащане. Посочва се, че ефектът от увеличението ще доведе до затварянето на по-малките застрахователни брокерски фирми, защото таксата е твърде висока за тях. Твърди се също така, че увеличението е в полза на големите брокерски компании.  Цветан Петров повдига въпроса за пропорционалността на таксата при застрахователните агенти и защо такава липсва при тази на застрахователните брокери.

В резултат от жалбата Антимонополната комисия реши да извърши оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на новите такси, налагани от Комисията за финансов надзор (КФН) на застрахователните брокери и агенти.

"Регулации от този вид биха могли да доведат до прекомерни или ненужни ограничения върху конкуренцията на конкретния пазар, което да предизвика и повишаване на цените на услугите. В случай на негативно въздействие върху конкурентната среда това би могло да навреди и на интересите на потребителите на застрахователни услуги, които биха имали по-ограничен избор между застрахователните брокери на пазара", пише в решението си  КЗК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във