Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КФН ИЗГЛАЖДА РЕГЛАМЕНТИТЕ

В началото на септември тази година Комисията за финансов надзор (КФН) прие изменения и допълнения към Наредбата за прехвърляне от един пенсионен фонд в друг. Целта бе да се повиши защитата на интересите на осигурените лица, както и да се регламентира по-ясно поведението им в случаите, при които може да бъде отказано прехвърляне на средства. Едно от измененията е свързано с ангажиментите на служителя при приемане на заявления за смяна на фонда, оформяне на заявленията и приложените към тях документи. В тази връзка е предвидено и уведомяване на КФН в седемдневен срок от извършване на промяна в тези обстоятелства. Във връзка със зачестилите злоупотреби при упълномощаване на лице, което може да подаде заявление за смяна на фонд, в наредбата вече изрично е записано, че само едно осигурено лице може да упълномощи един човек да извърши прехвърлянето, а не както вече стана практика - обслужва по няколко души. В наредбата е посочено и минимално необходимото съдържание на пълномощно за подаване на заявление от упълномощено лице.Друга промяна е свързана с вписване на заявленията в регистрите на дружеството в деня на подаването им. Предишният текст предвижда заявленията да се вписват в регистрите най-късно на следващия работен. Новата разпоредба обаче влиза в сила от 1 януари 2005 година.Съществено е допълнена наредбата по отношение на конкретизиране на възможностите, при които старото дружество може да откаже прехвърляне на осигурено лице. Това може да стане, когато не са изпълнени някои законови условия: не е постъпила поне една осигурителна вноска и не е изтекъл определен срок на осигуряване. Пенсионната компания може да откаже да разгледа заявлението, ако не съвпадат личните данни на лицето и то не може да бъде идентифицирано. Отказ може да има, когато в заявлението не са попълнени задължителни данни или липсват необходими подписи, както и когато заявлението не е придружено от изрично пълномощно, съдържащо определени реквизити. С направените промени в наредбата вече е регламентирана процедура за подаване на жалби от страна на осигуреното лице срещу отказа на старото дружество да извърши прехвърлянето, като по този начин се създава правна възможност за възражение от страна на осигурените. За процедурата при такива случаи те могат да бъдат уведомени и от служителя на новото дружество. Ако лицата желаят да подадат възражение, те сами трябва да потърсят своите заявления в дружеството, в чийто фонд искат да прехвърлят средствата си, и да подадат възражения. От своя страна пенсионните дружества вече имат задължение да допълват данните при записване в регистрите на подадени и разгледани жалби.За да тече едни и същи срок за всички лица и дружества, в процедурата по обжалване отпада задължението на старото дружество да уведомява лицата за отказите, което ставаше с писмо с обратна разписка. Дружеството, което е получило възражения, е задължено да преразгледа заявленията в рамките на същата процедура, като вземе предвид всички новопредставени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. В тридневен срок дружеството трябва да се произнесе с мотивирано решение и да уведоми лицето с писмо с обратна разписка. За лицата, чиито средства дружествата се съгласяват да прехвърлят, остават по-кратки срокове за сключване на осигурителен договор с новото дружество. Техните партиди обаче се прехвърлят по същата процедура и не е необходимо да подават ново заявление и да очакват прехвърляне след три месеца за задължителните фондове и един месец за доброволните. Старото дружество се задължава да изпрати на лицата извлечение за прехвърлените средства от техните партиди с писмо с обратна разписка. Досега това ставаше с обикновена поща. С наредбата се определя единен срок, в който новите дружества трябва да уведомят НОИ за прехвърлените при тях лица. Към наредбата се създава нов раздел V, който урежда прехвърлянето на средства при принудително прекратяване или несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество.Друга промяна засяга съобразяването на текстовете на наредбата с ежедневната оценка на активите на фондовете и воденето на индивидуалните партиди на лицата в дялове, което влезе в сила от 1 юли 2004 година. Сега всеки осигурен всеки ден може да прави справка за състоянието на партидата си и за броя на натрупаните дялове към деня, в който извършва проверката, както и да получи информация за стойността на един дял за съответния фонд, в който е осигурен. Справката може да се прави на ИНТЕРНЕТ-страницата на пенсионната компания, в която се осигурява, или на ИНТЕРНЕТ-страницата на КФН, където всеки ден се обявява стойността на един дял, валидна за текущия ден за съответния пенсионен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във