Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАК СЕ РАЗКРИВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 се прилага за третиране на свързаните лица и сделките с тях. Това е един типичен стандарт за оповестяване, който се прилага към счетоводните отчети на всяко предприятие.РечникСВЪРЗАНИ ЛИЦА - лицата се смятат за свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на финансови решения и решения относно текущата дейност. Свързани лица са:* предприятия, които пряко или косвено контролират или са контролирани, или са под общ контрол с отчитащото се предприятие* асоциираните предприятия;* физически лица, упражняващи значително влияние и близки и роднини на такива лица;* ключов управленски персонал и близки техни роднини;* предприятията на лицата, посочени по-горе.СДЕЛКА МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА - прехвърляне на активи или задължения между свързани лица, без разлика на това, дали се прилага някаква цена.КОНТРОЛ - собственост, пряка или косвена (чрез дъщерни предприятия), върху повече от половината или върху значителен дял от правата на глас в едно предприятие и правомощията да се направлява, по силата на устав или договор, неговата политика.ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ - участие в решенията, свързани с финансовата политика и политиката на дейността на дадено предприятие, но не и контрол върху тази политика. Значителното влияние може да се упражнява по няколко начина - чрез представителство в съвета на директорите, чрез участие в процеса на определяне на политиката и размяна на управленска информация. То може да се постигне и по силата на дялово участие, устав или договор.ОПОВЕСТЯВАНЕНе се смятат за свързани лица и съответно не се изисква оповестяване за:* организациите, предоставящи финансиране;* професионалните съюзи;* предприятията за обществени услуги;* министерствата и държавните ведомства в процеса на нормалните им взаимоотнашения с отчитащото се предприятие;* отделен клиент, доставчик, дистрибутор или генерален представител, с когото предприятието извършва значителен обем от стопанската си дейност просто по силата на възникнала вследствие на това икономическа зависимост.Взаимоотношения между свързани лица, при които е налице контрол, се оповестяват задължително, независимо от наличието или отсъствието на сделки между тях.На оповестяване подлежат следните сделки между свързани лица:* покупко-продажба на стоково-материални запаси и други активи;* предоставяне или ползване на услуги;* споразумения зя агентство;* лизингови споразумения;* финансиране;* гаранции;* управленски договори;* други.При наличието на сделки между свързаните лица се оповестява характерът на взаимоотношенията със свързаните лица и елементите на сделките с тях.Оповестяването се извършва в съответствие с принципа за предимство на съдържанието пред формата.Не се изисква оповестяване на сделки между членове на една икономическа група в консолидирани счетоводни отчети, тъй като тези отчети представят информация за предприятието майка и дъщерните предприятия като за едно цяло отчитащо се предприятие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във