Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ ВОЮВА С НАДЗОРНИЦИТЕ

Във връзка с публикацията на в. БАНКЕРЪ - В постприватизационната кухня замириса на развод от 25 октомври 2003 г. тази година, и зададения ни въпрос дали изпълнителният съвет на Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) е запознат с изготвения от надзорния съвет доклад за дейността й през първите шест месеца на годината ви отговарям, че докладът не ни е предоставен. Искам да подчертая, че изпълнителният съвет не води война с надзорния съвет, а относно критичните констатации в този доклад ето и нашите конкретни отговори:1. Изпълнителният директор на АСК е административен орган съгласно чл.20, ал.5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с всички произтичащи от това правомощия, делегирани му по силата на закона. Актовете, издадени от него, са в изричната му компетентност, като към момента няма оспорен негов акт. Напротив, налице е вече съдебна практика относно конкретни негови правомощия, с която ВАС изрично признава ИД на АСК за административен орган.2. Разходите, извършвани в АСК, са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и Указания на Агенцията за държавен финансов контрол (АДВФК) N2 от 27.06.2003 г. относно лицата, които имат право да ги извършват, и начина, по който следва да се извършват. Няма констатирани нарушения от оторизираните за това със закон административно наказващи органи.3. Изпълнителният съвет на агенцията е реагирал в срок на всички подадени от експертите на Агенцията за начисляване на неустойки, когато те са били придружени с достатъчно доказателства за възникването на задължението за заплащане на неустойки от страна на купувачите. А относно твърдението, че процентът на събираемост на неустойките е нисък, при определяне начина на изчисляването му явно не е взето предвид обстоятелството, че събирането на неустойките става по два начина: чрез доброволното им заплащане или принудително - по предвидения от закона начин, а именно по исков ред. В срок сме завели дела пред съдилищата, на които е подсъден и подведомствен конкретният спор. Сроковете за приключването на този спор са съобразени с изискването на закона, като реалното приключване на спора понякога може да се проточи години.4. Визията за същността, обема, съдържанието и функциите на следприватизационния контрол са достатъчно ясно и категорично очертани в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Именно с новосъздадената нормативна база се положиха твърдо основите, гарантиращи ясното и точно осъществяване на следприватизационния контрол.Противно на констатацията, че дейността на агенцията към този момент е пасивноконстатиращо ориентирана, а не активно стимулираща, считаме за необходимо да отговорим следното:Констатирането на изпълнението или неизпълнението на дадено задължение става след активно действие на всички звена и структури на агенцията, свързани с осъществяването и реализирането на този индивидуален контрол. Той включва събиране на доказателства от приватизираното предприятие; от лицето, закупило предприятието; от съда, от други административни или търговски структури, които пряко или косвено са свързани с изпълнението или неизпълнението на поетите с приватизационните договори задължения. Активните действия на органите и служителите на АСК са един от начините и способите за мотивиране на купувачите да изпълняват точно и изцяло задълженията си. Като такива могат да се определят и действията на АСК по принудително осъществяване на права по събиране на неустойки било то чрез реализиране на дадени обезпечения, било то чрез завеждане на съдебни дела за претендираните от продавача по приватизационната сделка неустойки и други права.5. Относно твърденията за излишък от персонал в общата администрация и недостиг в специализираната картината е следната: В дирекция Финанси, съгласно щатното разписание, по служебно правоотношение работят 14 души, които се подпомагат от трима на граждански договор. В тази дирекция работи и един човек, назначен по ПМС 66/1996 г., т.е. общата численост на персонала в тази дирекция е 18 човека. Не са коректни и твърденията в доклада по отношение на работещите в отдел Връзки с обществеността. Съгласно щатното разписание там работят двама души - един по служебно правоотношение и един - по трудово. В този сектор не работи нито едно лице, назначено по ПМС 66/1996 г. или по граждански договор. Доказателствата се намират в сектор Човешки ресурси. 6. През отчетния период АСК е направила проверки на място в Пластхим АД - Ботевград, МадараАД - Шумен, Елмот АД - Велико Търново, ДружбаАД - Пловдив, Черно море АД - Варна, ИЦ - ИЧМ АД - София.7. Не ни е известно да има извършени нарушения на ЗПСК и на Закона за държавния бюджет за 2003 г. от страна на членове на изпълнителния съвет или надзорния съвет на АСК. Всяко твърдение за такова нарушение, изказано от неоторизиран орган или лице, е израз на собствено мнение, без да придобива силата на авторитетно тълкуване съгласно изискванията на Закона за нормативните актове.8. Всички постъпили в АСК документи или копия от тях са подробно описани от служители на АСК и се съхраняват съгласно изискванията на Закона за държавния архивен фонд и правилника за прилагането му. Липсата на подпис от страна на лицето, изпратило ни документацията, ангажира единствено и само неговата отговорност съгласно закона. Тази липса не ни ограничава относно възможността да предприемаме всички необходими действия и мерки във връзка с осъществяването на следприватизационния контрол, възложен ни със закон.9. Относно твърдението, че се представят справки с различно съдържание и сериозно разминаващи се данни, считаме да заявим, че до този момент не са констатирани различия в справките, предоставяни от служителите на АСК. Ако някой е констатирал различия в данните, това може би идва от различните критерии, с които се подхожда при анализа и оценяването им. Дейността и мястото на съхранение на документите в АСК считаме, че са организирани на високо равнище съгласно законовите изисквания.10. Във връзка с направения в доклада извод, че координацията между дирекциите е лоша и посочения пример, че не са рядко случаите, при които една дирекция предприема процедура по разваляне, а друга начислява неустойки по същата сделка, уточняваме, че в случай на разваляне на договора длъжникът не се освобождава от задължението за плащане на неустойка за неизпълнение. АСК като администрация, на която са възложени пълномощията да защитава интересите на държавата по повод извършването на следприватизационния контрол, трябва да направи всичко възможно да предяви всички вземания и извърши всички необходими действия във връзка с ефективната защита на тези интереси, в това число и действията по събиране на неустойки и разваляне на договори.11. Нормално е докладите на изпълнителния съвет на агенцията, давани за различните периоди - първо и трето тримесечие, да бъдат различни, като в тях се отразява действително извършеното от агенцията. При нас не съществува практика да се преписват стари доклади и да се предоставят на Министерски съвет като нови. Става въпрос за отчитане на една динамична дейност, съобразена с постоянно изменящи се условия и обстоятелства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във