Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНТЕРНЕТ - МОДЕРНИЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РЕБУС

ИНТЕРНЕТ отдавна вече не е екзотична приумица, нито единствено забавление на пъпчиви тийнейджъри. Сериозната търговия във всичките й разновидности, финансовите операции са немислими без глобалната мрежа. Операциите във виртуалното пространство са особено предизвикателство за застрахователните компании - мениджърите им признават големия потенциал на ИНТЕРНЕТ, но подхождат плахо към него поради невъзможността точно да се преценят рисковете, произтичащи от детайлите по застраховките на конкретни клиенти, техническите проблеми по продажбата на полиците, застрахователните измами при сключване и ликвидация на застраховките, хакерството и други от този род.Един от най-сериозните практически проблеми при подобни операции е установяването на истинността на предлаганите електронни документи. Затрудненията възникват от липсата на нормативна основа, която да регламентира достоверността на сключваните по ИНТЕРНЕТ договори и която позволява да се установи достоверността на електронния подпис. Закон за електронния подписПо принцип той дава реална възможност желаещите да сключат сделка чрез електронен документ от офисите или домовете си да са сигурни, че е достоверен и има юридическата сила на съществуващите на хартия и подписвани на ръка договори. На базата на нова технология, чрез криптограма, се кодира и декодира информация, записана в електронна форма, а също се създава и проверява електронният подпис. Важна особеност е, че той може да се отнася не само към целия документ, но и към отделни негови части. По този начин безпроблемно се създават и подписват документи, засягащи многостранни договори, като всяка страна контрагент може да нанася корекции и да се подписва под тях. Новата технология може да се прилага и към графични файлове в различни формати. Законът за електронния документ и електронния подпис у нас бе приет и влезе в сила през октомври 2001 година. Той урежда и реда за предоставяне на удостоверителни услуги. Но този нормативен акт не се прилага за сделки, за които законът изисква квалифицирана писмена форма и когато притежанието на документа или на екземпляр от него има правно значение (ценни книжа, товарителници и други).В закона се прави характеристика на електронния документ, неговия автор, адресат и посредник. Дава се определение на усъвършенствания електронен подпис и на универсалния електронен подпис. Разглеждат се въпросите за приложението на електронния документ и универсалния електронен подпис от държавата и общините, защитата на личните данни, признаването на удостоверения, издадени от доставчици в други държави и административнонаказателни разпоредби.Законът регламентира и дейността на хората, които издават при съответен ред удостоверения за усъвършенстван електронен подпис, водят регистри за тях, имат определени задължения и отговорности във връзка с дейността си, т.нар. доставчиците на удостоверителни услуги. Едно от изискванията към дейността на доставчиците е те да имат застраховка за евентуалните вреди от неизпълнение на задълженията им по този закон. Сключената застрахователна полица е един от необходимите документи, за да се регистрират те като доставчици на удостоверителни услуги. Застраховка Професионална отговорност на доставчиците на удостоверителни услугиПри нея застрахователят носи отговорност за вредите, които е причинил на трети лица при изпълнение на условията от Закона за електронния подпис (Глава трета, чл. 17), свързани с механизма за създаване и проверка на усъвършенствания електронен подпис.На второ място, ще бъдат покрити залегналите в чл. 22, 25, 26 и 27 права и задължения на доставчиците по отношение на създаването, проверката, публикуването и спирането на издаването и действието на удостоверения.На трето място, ще се покриват залегналите в чл. 28 задължения на доставчика по създаване, водене и предоставяне на достъп до регистъра на издадените от него удостоверения.Не подлежат на обезщетение вреди, ако действията на застрахования, на неговите служители или съдружници са умишлени или противоречат на професионалната етика, ако са извън договорените в полицата или ако не са спазени задълженията за опазване на професионалната тайна.Застраховките Професионална отговорностТе са подвид на застраховката Обща гражданска отговорност и се предлагат от общозастрахователните дружества. У нас те се появиха през последните години като следствие от влизането в сила на закони, които регламентират някои професионални дейности.Задължително се застраховат нотариусите (съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност от 1996 г.), дипломираните експерт-счетоводители (Закон за счетоводството от 1998 г.), застрахователните брокери (според изменението в Закона за застраховането от 1999 г.), лицата, извършващи строителен надзор (предвидено в Закона за устройството на територията от 2001 г.), и лицата, извършващи действия по кадастъра (Закон за кадастъра и имотния регистър, приет през 2001 г.).Разработени са застраховки и за други професии, например лекари и медицински персонал, учители и възпитатели, адвокати и други, които не се изискват от някой закон, уреждащ тяхната дейност. При професионалните застраховки, в рамките на договорени лимити, застрахователните компании обезщетяват причинените телесни увреждания или материални вреди на трети лица (клиенти, пациенти или други), които застрахованите могат да допуснат при изпълнение на професионалните си задължения. Застраховката обаче изключва щетите, нанесени от война, военни действия, стачки, ядрен риск, замърсяване на околната среда, кражба, загуба или унищожаване на документи и ценни книжа и т.н.Исковете към професионалистите за настъпило застрахователно събитие от тяхната дейност трябва да са предявени през периода на действие на полицата. Обезщетение се изплаща въз основа на влязло в сила съдебно решение срещу застрахования или постигнато споразумение между страните по застрахователния договор и увредените трети лица. Парите получават или увредените лица, или застрахованият професионалист, ако със съгласието на застрахователя той вече е удовлетворил претенциите на пострадалите си клиенти. Задължителните застраховки Професионална отговорност са от особен интерес за застрахователите, тъй като сключването им е един от начините частично да се неутрализира стесняването на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във